Siste arbeidsmøte i arbeidsgruppa ble gjennomført onsdag 22. mars, her var det fastsettelse av kommuneplanens innhold som var på agendaen. Adminsitrasjonen kom med forslag til innhold som under møtet ble drøftet og bearbeidet av og med formannskapet. Prosjektleder vil de nærmeste dagene gjøre justeringene som avtalt med resten av arbeidsgruppa, før det lages en sak med forslag til kommuneplanens samfunnsdel til formannskapets politiske behandlingsmøte onsdag 12. april. Her vil foreslått instilling fra administrasjonen være at formannskapet sender forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn, og på høring skal den være i minimum 6 uker som pålagt gjennom plan- og bygningsloven. 

Forslaget vil sendes ut på høring og offentlig ettersyn de nærmeste dagene etter den politiske behandlingen. Her vil det igjen være mulighet for alle som ønsker det, å sende inn innspill og betraktninger rundt planens innhold. Disse vil bli oppsummert og kommentert av prosjektleder, saksbehandler og nærings- og samfunnsutvikler, Ronny Godhei Hansen. Deretter vil det lages en sak til kommunestyret for endelig behandling og vedtak 20. juni. 

Herøy kommune ønsker igjen å takke for engajsementet innbyggerne har vist det siste drøye året i arbeidet mot en ny samfunnsdel. Forslaget, som kan leses i forkant av det politiske møtet 12. april og som vil presenteres under møtet, er et resultat av nasjonale og regionale forventninger til kommunal planlegging i tillegg til innspill man har fått av innbyggerne underveis i arbeidet. Forhåpentligvis vil mange av dere kjenne dere igjen i tematikken som tas opp i forslaget, og målet er at planen skal brukes aktivt i den videre planleggingen og utviklingen av kommunen vår.