Høringsinnspill kan sendes skriftlig til kommunen på epost eller som brev til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Herøy kommune, Nordland 
Fastsatt av Herøy kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner, §8-3, §8-4, §8-5, §8-6, §8-7, §8-8, §8-9 og §8-10
 
§ 1 Formål  
Formålet med forskriften er å gi regler som sikrer at kommunens folkevalgte får godtgjøring for sitt arbeid som tillitsvalgt, samt at de får dekket nødvendige utgifter, tapte inntekter mv. i forbindelse med utførelsen av vervet. Forskriften gir nærmere regler for å ivareta de folkevalgtes rettigheter og plikter, blant annet slik disse følger av kommuneloven kapittel 8.
  
§ 2 Virkeområde 
Kommuneloven, forvaltningsloven og andre relevante lover regulerer kommunale folkevalgtes ansvar, rettigheter og plikter. Denne forskrift sammenfatter de reglementer, bestemmelser og ordninger som er fastsatt av kommunestyret for folkevalgtes arbeidsvilkår i Herøy kommune. 
 
Alle folkevalgte som har tillitsverv i kommunen har krav på godtgjøring i henhold til bestemmelsene i denne forskrift. 
 
§3 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for kommunestyret og medlemmer av andre folkevalgte råd og utvalg som er oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet og som ikke får godtgjøring av andre instanser i henhold til lover og regler. Reglementet gjelder også for ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg
 
Representanter valgt av kommunen i ikke-kommunale og interkommunale styrer og råd som ikke mottar godtgjøring fra vedkommende selskap/styre.
 
§4 Når reglementet gjelder
Godtgjøring i henhold til reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalget vedkommende er valgt inn i. Godtgjøring tilstås også ved pålagte befaringer og kurs/konferanser.
 
Kommunale ombud som blir pålagt av ordfører og formannskap å representere kommunen utenom ordinære utvalgsmøter, skal ha godtgjøring etter reglementet, med unntak av arbeidsgodtgjøring. Det forutsettes at pålegget framgår av protokollene.
 
§5 Godtgjøring til ordfører
Arbeidsgodtgjøring. Ordfører får godtgjøring for arbeidsinnsats tilsvarende 100%. Ordfører får ingen kompensasjon for eventuell arbeidsinnsats ut over dette. Godtgjøringen tilsvarer 86% av stortingsrepresentantenes lønn, med regulering pr 1. mai hvert år. 
Godtgjøringen genererer ikke feriepenger og utbetales med 1/12 hver måned.
 
a) Pensjonsordning. Ordfører meldes inn i pensjonsordning for folkevalgte (KLP). 
b) Ettergodtgjøring. Ved fratredelse gis ettergodtgjøring i 3 måneder etter fratredelsen, dersom ordfører ikke går tilbake til lønnet arbeid. Det utbetales feriepenger året etter fratredelse, jfr. sammen ordning som for stortingsrepresentantene.
c) Sykelønn og forsikringer. Ordfører skal ha like vilkår ved sykdom som kommunens ansatte. Det samme gjelder ytelser etter dødsfall og gruppelivsforsikring, jfr HTA kap. 1, § 10 - Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring. 
d) Yrkesskade. Ordfører har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen.
e) Permisjoner. Ordfører kan innvilges permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns eller barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at ordfører får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen.
f) Elektronisk kommunikasjon. Ordfører har fri mobiltelefon som tjenestetelefon.
 
§ 6 Godtgjøring til varaordfører
a) Arbeidsgodtgjøring. Varaordfører får godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførers godtgjøring. Godtgjøringen utbetales med 1/12 hver måned. 
b) Møtegodtgjøring. Varaordfører tilstås møtegodtgjøring.
c) Tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
d) Elektronisk kommunikasjon: Varaordfører får årlig kr. 1000,- i telefongodtgjøring.
 
§7 Godtgjøring til formannskapets medlemmer
a) Fast årlig godtgjøring. Formannskapets medlemmer (gjelder ikke ordfører og varaordfører), får en fast årlig godtgjøring på 1% av ordførers godtgjøring. Godtgjøringen utbetales med 1/12 hver måned. 
b) Møtegodtgjøring. Formannskapets medlemmer tilstås møtegodtgjøring.
c) Tapt arbeidsfortjeneste. Formannskapets medlemmer tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
 
§ 8 Godtgjøring til leder av kontrollutvalget, råd for eldre og funksjonshemmede, teknisk hovedutvalg og mangfoldsrådet
a) Fast årlig godtgjøring. Ledere av kontrollutvalget, råd for eldre og funksjonshemmede, teknisk hovedutvalg og mangfoldsrådet får en fast årlig godtgjøring på 2% av ordførers godtgjøring Godtgjøringen utbetales med 1/12 hver måned. 
b) Møtegodtgjøring. Folkevalgte som mottar fast godtgjørelse har ikke krav på møtegodtgjøring, med unntak av formannskapet.
c) Tapt arbeidsfortjeneste. Ledere av nevnte utvalg tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
d) Elektronisk kommunikasjon: Ledere av nevnte utvalg får årlig kr. 500,- i telefongodtgjøring.
 
§ 9 Godtgjøring til leder av eiendomsskattetakstnemnda, samt barne- og ungdomsrådet
a) Fast årlig godtgjøring. Leder av eiendomsskattetakstnemnda, samt barne- og ungdomsrådet får en fast årlig godtgjøring på 1% av ordførers godtgjøring Godtgjøringen utbetales med 1/12 hver måned. 
b) Møtegodtgjøring. Folkevalgte som mottar fast godtgjørelse har ikke krav på møtegodtgjøring, med unntak av formannskapet.
c) Tapt arbeidsfortjeneste. Ledere av nevnte utvalg tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
d) Elektronisk kommunikasjon: Ledere av nevnte utvalg får årlig kr. 500,- i telefongodtgjøring.
 
§10 Godtgjøring til ledere av andre råd og utvalg som ikke er nevnt i §§ 7 - 9, samt ledere i grendeutvalg som ikke har fast godtgjøring, får en møtegodtgjøring pr møte tilsvarende 1 promille av ordførers årlige godtgjøring.
 
§ 11 Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring skal dekke nødvendig forarbeid og utgifter til telefon/porto mv, slik at vedkommende kan skaffe seg nødvendig informasjon og orientering for å fylle sin plass i utvalget. Møtegodtgjøring utbetales bare når oppnevning er foretatt av kommunestyre eller formannskapet og det ikke ytes godtgjøring fra andre enn kommunen.
 
Møtegodtgjøring utbetales uansett møtets varighet. Dersom flere råd/utvalg er helt eller delvis personidentisk, utbetales møtegodtgjøring som for ett møte dersom møtene avholdes samme dag. 
 
a) Kommunestyre. Møtegodtgjøring for deltakelse i kommunestyre er kr 400,- pr møte.
b) Andre råd og utvalg. Møtegodtgjøring for deltakelse i andre råd og utvalg er kr 300,- pr møte.
c) Fjernmøter. Det utbetales møtegodtgjøring ved fjernmøter.
 
§12 Tapt arbeidsfortjeneste
Som hovedregel erstattes tap i inntekt kun for møtevirksomhet som foregår innenfor rammen av den enkelte folkevalgtes ordinære arbeidstid. Beregning av tap i inntekt gjelder fra egen arbeidsplass forlates eller avreise fra bosted. Erstatning for tap i inntekt gis kun for medlemmer som har møteplikt. Kun dokumentert tap i arbeidsinntekt og dokumenterte utgifter erstattes.
 
Lønnsmottakere: Tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres ved å legge fram skriftlig bevitnelse/lønnsslipp fra arbeidsgiver som viser trekk i lønn. Samlet erstatning begrenses oppad til ordførers godtgjøring.
 
Selvstendig næringsdrivende: Dokumentert tap erstattes på grunnlag av siste års likning – selvangivelsens post: «Overskudd av annen næring». Samlet erstatning begrenses oppad til ordførers  godtgjøring. fastsettes på basis av skriftlig redegjørelse og med bakgrunn i forrige års ligningsattest.  
 
Tapt arbeidsfortjeneste/stedfortrederutgifter/refusjonskrav, utbetales etter begjæring fra den enkelte folkevalgte eller fra arbeidsgiver.
 
Utgifter til stell av syke og eldre, barnepass (for barn inntil 12 år), dekkes slik: dokumenterte omsorgsutgifter erstattes med inntil kr. 750,- pr møtedag. Ikkedokumenterte omsorgsutgifter erstattes med inntil kr. 400,- pr møtedag.
 
Erstatning for tap i inntekt med videre, etter disse regler, kan også gis ved godkjent deltakelse på kurs/konferanse. Slik godkjennelse gis av ordfører.
 
§13 Frist for å fremsette krav 
Krav om å få dekket møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter skal fremsettes så snart som mulig og senest innen to måneder etter at kravet oppsto.
 
§14 Tvils- og fortolkningsspørsmål
Tvils- og fortolkningsspørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår og forståelsen av bestemmelsene i denne forskriften behandles av formannskapet. Kommunestyret er klageinstans.
 
§15 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Formannskapets behandling 04.05.21 (.pdf)