Forskningsprosjekt for rehabilitering i Herøy

Rehabiliteringsprosjekt HOS

Tirsdag 28. mai ble det holdt avslutningsmøte for et forskningsprosjekt for rehabiltering i regi av Nord universitet på Herøy omsorgssenter.

I rundt halvannet år har forskningsprosjekt «Helhetlig rehabilitering av eldre med sammensatte helseproblemer i kommunehelsetjenesten» (HEREK) pågått på Herøy omsorgssenter. Dette viser at det også drives forskningsarbeid i de nedleggingstruede enhetene til Nord universitet.

Det var Nord universitet avdeling Sandnessjøen som hadde ideen til prosjektet, men de har også hatt med seg avdelingene på Mo og Levanger i tillegg til Høgskolen i Innlandet.

Prosjektet har også vært støttet av RFF (Regionalt forskningsfond) Nord-Norge.

Hovedprosjektet overordnede problemstilling har vært:
Hvordan utvikle en helhetlig og sammenhengende rehabiliteringstjeneste i små kommuner som bidrar til best mulig selvstendighet, funksjonsevne og livskvalitet hos eldre pasienter med sammensatte helseproblemer.

Forskningsspørsmål i prosjektet har vært:
1. Hva forstår eldre pasienter og helsepersonell med helhetlig rehabilitering
2. Hvilke ressurser finnes i respektive kommuner og som en kan spille på for å sikre en helhetlig rehabilitering for denne gruppe
3. Hvordan utvikle felles kunnskaper og holdninger i et fagmiljø (helsetjenesten i kommunen) for å bidra til et aktivt liv og god livskvalitet

I følge forskningsleder Kari Kvigne er det litt tidlig å si noe om de endelige resultatene før de har fått gjennomgått alle data.

- Det vi kan si er at deltakerne opplever at de har fått kompetanseheving og at de har endret praksis. De føler også at de har fått mer grep på det med rehabilitering og at modellen som ble brukt fungerte bra. De sier også at de vil fortsette å bruke den. Metoden vi har brukt i prosjektet heter handlingsorientert forskningssamarbeid mellom kommunehelsetjenesten og universitet, sier professor Kvigne.

Bedret samarbeidet
- Det har blitt lagt vekt på at de som har deltatt fra kommunen har fått jobbet med egne opplevde utfordringer. De har vært aktive og medforskere i prosjektet. Det har blitt lagt på at det ikke har vært noen som har kommet utenfra og tredd et prosjekt over dem, sier førsteamanuensis Jorun Hov som holder til i Nord universitet, avdeling Sandnessjøen.

- Dette er jo et lite prosjekt og egentlig bare et forprosjekt, men vi har positive tilbakemeldinger. Vi har jo enda ikke analysert ferdig og dette møtet har jo i tillegg til å være et avsluttende møte også vært et ledd i dette evalueringsarbeidet.

- Jeg har stor tro på det å ta tak i det som de ansatte selv opplever og ikke bare komme og fortelle hva dem skal gjøre. Prosjektet har også vært forankret i ledelsen og det tror jeg er veldig viktig for å lykkes, avslutter Hov.

Enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen har tro på prosjektet og sier at dette har satt nytt fokus på rehabiliteringsbegrepet.
- De ansatte har fått økt sin kompetanse og det har vært større fokus på samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å videreutvikle denne måten å jobbe på,  sier Jørgensen.

Rehabiliteringsprosjekt HOS
Denne gjengen møttes til avsluttende møte i prosjektet HEREK på Herøy omsorgssenter. Fra venstre: enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen, Aud Moe (Nord universitet, Levanger), Bente Nordtug (Nord universitet, Levanger), Lotte Moe, prosjektleder Kari Kvigne (Nord universitet, Sandnessjøen/Høgskolen i Innlandet), Marte Olsen, Grete Hansen, Jorunn Hov (Nord universitet, Sandnessjøen), Else Lid (Nord universitet, Sandnessjøen)

Annonser