Formannskapsmøtet og møtet i Valgstyret tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Formannskapsmøte kl. 09.00

Saksliste:

PS 21/33 - Referatsaker
RS 21/10 - 5/25 - Fradeling tilleggsareal til 5/636. Kommuneplanens arealdel 2019- 2029 avsatt til LS
RS 21/11 - 4/378 Fradeling til 4/379. Kommuneplanens arealdel 2019-2029 avsatt til næring
RS 21/12 - 4/55 - Fradeling tilleggsareal til 4/154. Kommuneplanens arealdel 2019- 2029 avsatt til bolgformål
RS 21/13 - 1/10 - Fradeling av fritidstomt. Kommuneplanens arealdel 2019-2029 avsatt til LS.
RS 21/14 - Fradeling tillegg til sjøtomt fra 4/55 - arealoverføring til 4/160. Kommuneplanens arealdel 2019-2029 avsatt til boligformål
RS 21/15 - 5/17 - Arealoverføring av tilleggsareal til 5/252. Reguleringsplan Silvalens vest.
RS 21/16 - 5/62 - Arealoverføring av tilleggsareal til 5/617
RS 21/17 - 9/1 - Oppbygging av fjøs
RS 21/18 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 21/19 - Søknad om skadefelling av grågås,
RS 21/20 - Søknad rådyrvald
RS 21/21 - Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Coronarelaterte observasjoner

PS 21/34 - Klagebehandling - dispensasjon akvakultur fra Kommuneplanens arealdel 2019-2029 i området Raudholman
PS 21/35 - Detaljregulering for Skardsøya masseuttak - planid. 20203 -til høring og offentlig uttalelse
PS 21/36 - Tilstandsrapport for skole og barnehage 2020
PS 21/37 - Behandling av vertskommuneavtale - felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor
PS 21/38 - Vedtak reglement for kontrollutvalget i Herøy kommune
PS 21/39 - Vedtekter kommunalt næringsfond Herøy kommune
PS 21/40 - Trafikksikkerhetsutvalgets myndighet - delegasjon til teknisk hovedutvalg
PS 21/41 - Kommunale vigsler - delegering av vigselsmyndighet
PS 21/42 - Årsberetning og regnskap 2020 Herøy kommune
PS 21/43 - Tertialrapport per 30.04.2021
PS 21/44 - Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP
PS21/45 - Gravfesteavgift i Herøy kommune 2021-2024
PS 21/46 - Nord-Herøy industriområde
PS 21/47 - Forprosjekt - Synlig miljølandbruk i Dønna og Herøy - søknad om midler
PS 21/48 - Petter på skjæret - videreføring av prosjektet
PS 21/49 - Ut i øyan - Søknad om midler til mobilt vertskapssystem sommeren 2021
PS 21/50 - Søknad om støtte - dokumentarfilm om Sandsundvær
PS 21/51 - Søknad om økonomisk støtte til aktiviteter tilknyttet ArktiskMat "Roadshow" på Herøy
PS 21/52 - Søknad om redusert bevillingsgebyr 2021 - Brasøy Handelssamvirke, Kaikanten Pub og Kafè
PS 21/53 - Kulturmidler 2021
PS 21/54 - Talentstipend 2021
PS 21/55 - Unge kunstneres pris 2021 (Unntatt offentlighet)
PS 21/56 - Kulturpris 2021 (Unntatt offentlighet)
PS 21/57 - Frivillighetsprisen 2021 (Unntatt offentlighet)
PS 21/58 - Herøy kommunes næringspris 2021 (Unntatt offentlighet)

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her

Møte i valgstyret (etter formannskapsmøtet)

Saksliste:

Referatsaker
RS 21/2 - Spørsmål i forbindelse med bestilling av stemmesedler
RS 21/3 Oppdatert - Bestilling av stemmesedler - Stortingsvalget 2021 - bestillingsfrist 25.05.2021
RS 21/4 Bestilling av stemmesedler - Stortingsvalget 2021 - bestillingsfrist 25.05.2021
RS 21/5 Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget

Politiske saker
PS 21/7 - Valg av forhåndsstemmemottakere - Stortings- og sametingsvalg 2021
PS 21/8 - Frist for partiene å kreve eksemplarer av manntallet. Stortings- og sametingsvalget 2021

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her

Møtene blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/