Formannskapet om konkurranse- utsetting

trafikkframskriving
Når Herøy formannskap i ettermiddag skal uttale seg om konkurranseutsetting av ferjesambandet er det en kraftig økning av trafikken Flostad - Søvik som legges til grunn med en enda sterkere forventet økning i de neste 10 årene.
Saksutredning: Statens Vegvesen har som mål å gjennomføre konkurranseutsetting av fergesambandet rv.828 Flostad – Søvik i en kontraktsperiode på 8 år, fra 2010 – 2017. I den forbindelse er kommunen anmodet om å komme med innspill som vil være av betydning for Statens Vegvesen i deres arbeid med å få utarbeidet et godt konkurransegrunnlag.

For fergesambandet Flostad – Søvik vil næringstransport være av stor betydning.

Det er avholdt møter med Statens Vegvesen hvor det er bekreftet at trafikken til/fra Herøy skal legges til grunn for anbudsbeskrivelsen for dette sambandet.

Følgende legges til grunn for kommunens vurdering: * Rapport februar 2006 vedrørende trafikkutvikling, transportbehov og kapasitetsdekning på fergesambandet Herøy - Søvik   ( * Fergestatistikk 2006 – 2008                * Transportbehov Marine Harvest          * Framtidig utvikling av reiselivsnæringen på Helgelandskysten Reiseliv jfr. strategiplan 2008 – 2011.     

Kommentarer: Rapport februar 2006 vedrørende trafikkutvikling, transportbehov og kapasitetsdekning på fergesambandet Herøy - Søvik

I 2004 var 46% av total biltrafikkmengde over Dønna-sambandet trafikk til/fra Herøy-regionen og 18% av totalt antall personer uten kjøretøy. 89% av all vogntogtrafikk registrert på Dønna-sambandet var direktesammenheng med fisketransporter fra Herøy. Av samtlige trafikkanter over Dønna-sambandet ville 57% foretrekke Herøy-sambandet, 23% ville benytte begge sambandene mens 20% fortsatt ville benytte Dønna-sambandet. Tilsvarende tall for næringstransporter var henholdsvis 62%, 27% og 11%. Potensiell trafikkmengde på Herøy-sambandet vil ligge på rundt 112500 pbe i 2006.

Rapporten konkluderer videre med at større og raskere ferge er det som kan gi næringslivet en tilfredsstillende løsning.

Økningen i 2010 tar utgangspunkt i at trafikken går over Herøy-sambandet og at produksjonsvolumet ved Marine Harvest sitt slakteri på Herøy øker fra 36000 tonn i 2008 til ca.72000 tonn i 2011.

Det forutsettes dessuten en generell trafikkøkning på fra 3 til5 % årlig som følge av at det er anbudsferge, økt reiselivstrafikk og til fritidsboliger m.m. på Herøy.

Denne økningen er forholdsvis høy, men baserer seg på økningen i trafikken siden fergeleiet på Flostad ble åpnet i 2005 med henholdsvis 39% i 05, 5,8% i 06, 9,9% i 07 og hele 15,9 % første halvår 2008.

Produksjonsvolumet ved Marine Harvest fremgår av egen framstilling.

For transportørene vil det være uaktuelt å benytte seg av Dønna-sambandet dersom Herøy-sambandet har tilstrekkelig kapasitet og frekvens.

Dette gir samlet sett en bedre og sikrere vei å kjøre på samt at trafikken slipper innom Sandnessjøen sentrum.

Volumøkningen fram t.o.m. 2011 er planlagt produksjon med to skift. Bedriften har mulighet å øke produksjon utover dette til ca.120.000 tonn årlig forutsatt politiske beslutninger ift. MTB, konsesjonsutvidelser og tildelinger.

Bedriftens vilje og evne til å investere vil også ha betydning for utviklingen framover.

Årets produksjon innebærer at det skal inn og ut 12 vogntog daglig, totalt 24 vogntog.

På årsbasis utgjør dette 6072 vogntog som tilsvarer 54.648 pbe. Dette øker med den økte produksjon som er planlagt, og vil i 2010 utgjøre 7590 vogntog tilsvarende 68.310 pbe og i 2011 henholdsvis 8062 og 77418.
trafikkframskriving
Slik er trafikken over Flostad forventet å øke ut fra Marine Harvest sine planer om produksjonsøkning de neste ti årene.
trafikkutvikling
Siden ferjeleiet på Flostad ble åpnet har trafikken allerede økt voldsomt.
produksjon_marine
Slik venter Marine Harvest at deres produksjon skal utvikle seg i årene framover.

Annonser