Foreslår at Kåre Hansen skriver jubileumsboka

ordfoerer_og_raadmann_02
10 saker skal opp i formannskapet tirsdag 13. april. Åtte av disse er søknader om tilskudd. En av de andre sakene er engasjement av forfatter Kåre Hansen til å skrive jubileumsboka til Herøy kommunes 150års-jubileum i 2012.
Redaksjonskomíteen med sin leder Harry Nilssen legger i sin argumentasjon vekt på at forfatteren bør ha et lokalt tilsnitt og være fortrolig med Helgelands historie.    I tillegg bør forfatteren ha en faglig tyngde, og ha erfaring fra lignede større prosjekter.  Med dette som bakgrunn anbefaler redaksjonskomitéen at Kåre Hansen tildeles oppdraget.   Rådmann Roy Skogsholm og redaksjonskomitéen for 150års-jubiléet har hatt møte med Kåre Hansen og han har sagt seg meget interessert i å ta på seg oppgaven. På visse betingelser.   Kjøpes fri Han ønsket å bli frikjøpt i perioden fra sin arbeidsgiver, og at frikjøpsperioden måtte være av en rimelig lengde slik at han var i stand til å fullføre prosjektet.  Hansen foreslo at Herøy kommune kjøper ham fri i perioden 1. august 2010 til 1.april 2012.     Kåre Hansen arbeider som lektor ved Sandnessjøen ungdomsskole og en lektorlønn med minimum 16 års ansiennitet utgjør ca. kr.  470 000,- uten sosiale utgifter, og og kr. 625 000,- per år alt inkludert.   Rådmann Roy Skogsholm innstiller til tirsdagens møte i formannskapet at Herøy kommune gir Kåre Hansen oppdraget med å utarbeide et jubiléumsskriv/bok til kommunenes 150-årsjubiléum.  Og at Herøy kommune kjøper fri Kåre Hansen fra sin arbeidsgiver Alstahaug kommune i perioden 1. august 2010 til 1. april 2012.

Her er fullstendig saksliste med dokumenter:

 

Sak 24/2010: HERØY KOMMUNE - 150 ÅR 

FORFATTER AV HISTORISK DOKUMENTASJON/JUBILEUMSSKIFT

 

Rådmannens innstilling:

Herøy kommune gir Kåre Hansen oppdraget med å utarbeide et jubiléumsskriv/bok til kommunenes 150-årsjubiléum.  Herøy kommune kjøper fri Kåre Hansen fra sin arbeidsgiver Alstahaug kommune i perioden 01.08.10 – 01.04.12.  Dette vil gi Herøy kommune følgende utgifter i perioden 2010 – 2012:

                        2010:               260 000

                        2011:               625 000

                        2012:               160 000

Utgiftene dekkes inn ved budsjettregulering i 2010 og innarbeides i økonomiplanen frem til 2012.

 

Jubileumsskrivet/boken skal være ferdig trykket innen utgangen av mars 2012. 

 

Saksutredning:

I møte den 26.01.10, vedtok formannskapet i sak 4/10 jubileumskomiéens forslag til ramme for 150-årsjubileum for Herøy kommune.  Komitéen foreslår at det skal utarbeides et jubileumsskrift som skal gi et bilde av Herøy gjennom 150 år. 

 

Den 23.03.10 innkalte ordfører og rådmann redaksjonskomiéen til et oppstartsmøte for å sette i gang arbeidet jubileumsskriv/bok og tildele de nødvendige fullmakter.

 

Møtet konkluderte med at de anbefaler at Kåre Hansen gis oppdraget med å utarbeide en jubileumsbok.

 

Rådmannen inviterte Kåre Hansen og redaksjonskomitéen til et møte den 26.03.10, der Kåre Hansen ble forespurt om han var interessert i et slikt oppdrag.  Kåre Hansen bekreftet at han var meget interessert i et slikt oppdrag, men at han måtte stille visse betingelser. 

 

Han ønsket å bli frikjøpt i perioden fra sin arbeidsgiver, og at frikjøpsperioden måtte være av en rimelig lengde slik at han var i stand til å fullføre prosjektet.  Han foreslo at Herøy kommune kjøper ham fri i perioden 01.08.10 – 01.04.12.  Kåre Hansen arbeider som lektor ved Sandnessjøen ungdomsskole og en lektorlønn med minimum 16 års ansiennitet utgjør ca. kr.  470 000,- uten sosiale utgifter, og og kr. 625 000,- per år alt inkludert.

 

Vurdering:

Redaksjonskomíteen legger i sin argumentasjon vekt på at forfatteren bør ha et lokalt tilsnitt og være fortrolig med Helgelands historie.  I tillegg bør forfatteren ha en faglig tyngde, og ha erfaring fra lignede større prosjekter.  Med dette som bakgrunn anbefaler redaksjonskomitéen at Kåre Hansen tildeles oppdraget.

 

 Sak 25/2010: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

 Rådmannens innstilling:

 Søknaden fra foreningen LEVE i Nordland avslås da det ikke er avsatt midler til slike formål i budsjettet for 2010.

 

 

Saksutredning:

 

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ble etablert i 1999.  Foreningen har

18 fylkeslag og Nordland fylkeslag ble stiftet i 2000.  Foremålet med foreningen er først og

fremst å gi støtte og omsorg til etterlatte, men fylkeslaget driver også med opplysning om årsaken

til selvmord og hvordan faresignaler skal tolkes, i håp om at selvmord kan avverges.

 

For å få arbeidet til å gå rundt er foreningen avhengig av støtte.

 

Med bakgrunn av dette søker styret i Leve Nordland om støtte på kr. 3.000.-

 

Vurdering:

Da det ikke er avsatt midler til slike formål vil rådmannen tilrå formannskapet til å avslå

søknaden.

 

Sak 26/2010: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD NORD-HERØY SAMDRIFT

Rådmannens innstilling:

Herøy kommune avslår søknaden fra Nord-Herøy Samdrift DA om tilskudd til investeringer i grovforvogn og matebord.

 

Avslaget begrunnes med at søknaden ikke gjelder en investering men en leasing og at utgifter forbundet med leasingavtale er en driftsutgift.

Det kan ikke ytes støtte fra kommunalt næringsfond til drift. 

Saksutredning:

 

Følgende søknad er mottatt fra Nord-Herøy Samdrift v/Kornelius Dahl:

 

Søknad om tilskudd

 

Søker herved kommunen om investeringstilskudd til kjøp av automatisk grovfortildeling i samdriftfjøs.

 

Nord-Herøy Samdrift DA består av 5 melkeprodusenter: Bård Grønbech, Jon og Tor Brænden, Kornelius Dahl, Marina Brænden og Olaf Paulsen.

Nord-Herøy Samdrifts formål er å drive felles melk og kjøttproduksjon for best mulig rasjonell og økonomisk utnyttelse av deltakernes egne jordbruksarealer og eventuelle ressurser som blir kjøpt og/eller forpaktet av Samdrifta. Samdrifta skal gi muligheter til ordnede arbeidsforhold, planlagt fritid og ferie for deltakerne. Samdrifta kan i tillegg utføre virksomheter som bidrar til å styrke dette formålet.

Vi tror også at ny og moderne driftbygning bidrar til langsiktighet og letter generasjonsskifte for oss og sikrer drift av jordbruksresursene våre.

Det er investert 11.8 millioner i driftbygning, utstyr og besetning. Finansieringen er gjort med lån i Helgeland sparebank og egen midler og arbeid. Samdriften har ikke mottatt noen form for offentlige tilskudd til investering.

Driftsbygningen ble tatt i bruk november 08 og er basert på løsdrift med melkerobot. 86 melkekyr med 100 % påsett, tottalt ca 220 dyr. Melkekvote 520 000 liter. Det går med ca 3000 rundballer årlig. Driften røktes av Jon, Kornelius og Olaf, ca 31,3 % hver og Bård ca 6 %.

 

Regnskap for 2009 er ikke ferdig, men noen nøkkeltall han nevnes:                                 

            Omsetning:     (Melk og kjøtt) kr 3 600 000

Husleie:           (Renter og avdrag) ca kr 940 000

Arbeidsforbruk 3800 timer og lønnsevne ca kr 495 000 (kr 130 /time)  

Det er ikke økonomi for annet utbytte.                               

Vi planlegger nå å investere i automatisk grovfortildeling for å få bedre utnyttelse av grovforet og bedre kutrafikk i melkeroboten, dette vil øke melkeproduksjon og være arbeidsbesparende.

Investeringskostnader automatikk forutlegger:

TKS Feedrobot grovforvogn og matebord, AK maskin       kr. 440 900

Tverrskinner, AK maskin   kr.   55 458

Skinnegang sup. Søyle og sveising. Smith stål   kr.   32 000

Montering og igangkjøring, arbeid    kr.   45 000

Sum eks. MVA    kr. 573 358

 

Finansiering av automatikk forutlegger

Lån  kr. 395 000

Egen middel   kr.     8 358

30 % Kommunalt tilskudd   kr. 172 000

Sum eks. MVA    kr. 573 358

 

Vi håper på rask behandling med positivt utfall.     

 

Kontonummer: 4516 16 07251

 

Mvh    

For Nord-Herøy Samdrift DA

Kornelius Dahl

Daglig leder

 

Nord-Herøy Samdrift er todelt, Nord-Herøy Samdrift Eiendom DA og Nord-Herøy Samdrift DA, der sistnevnte er driftselskap.

Eiendomselskapet eies av Jon og Tor Brænden ANS, Kornelius Pettersen Dahl, Olaf Paulsen og Bård Grønbech, med 25% hver.

Driftselskapets andelshavere fremgår av søknaden.

Det opprettes avtale mellom selskapene vedrørende denne investeringen.

Regnskapet føres av Kornelius Dahl.

Budsjett/regnskap som viser årlig drift følger saksmappen.

 

Investeringen det søkes tilskudd til er gjennomført/finansiert.

Utstyret er mottatt men ikke tatt i bruk.

 

Investeringen vil medføre en årlig utgift på kr.65 820,- eks.mva

 

Med bakgrunn i at investeringen er gjennomført har bedriften vurdert at dette vil være økonomisk forsvarlig i forhold til dagens drift.

 

Samdriften som er etablert viser seg å gi grunnlag for ca.3 årsverk.

De enkelte bruk sitter igjen med noe årsverk hver for seg etter sammenslåingen.

Totalt sett er det samlede antall årsverk redusert noe i forhold til det det var før sammenslåingen.

 

 

Tilsendte dokumenter vedrørende ovennevnte viser at Nord-Herøy Samdrift DA ikke investerer i utstyret men leaser dette over en periode på 7 år.

Utgiftene vedrørende leasingen anses å være en driftsutgift og kan dermed ikke støttes med midler fra kommunalt næringsfond.

Søknaden må derfor avslås.

 

 Sak 27/2010: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - HERØY KIRKESPILLKOMITÉ

 

Rådmannens innstilling:

 

Herøy kirkespillkomité tildeles en økonomisk støtte på kr. 30 000,- til oppføring av kirkespillet ”Vaart daglige brød” i juni 2010.  Utgiften dekkes av posten ”14709.1193.385 Annen støtte til lag og foreninger” innenfor vedtatt budsjett.

 

Saksutredning:

I brev datert 15.02.10, søker Herøy kirkespillkomité om en økonomisk støtte fra Herøy kommune på kr. 30 000,- til oppføring av kirkespillet ”Vaart daglige brød” i Herøy kirke under Herøydagan i juni 2010.

 

Prosjektet vil organiseres gjennom en lokal komité med Alf Knutsen som kunstnerisk leder.  Kirkespillet vil bli fremført minimum to ganger i Herøy kirke i forbindelse med Herøydagan 2010, men det tas høyde for ekstraforestillinger. 

 Målet er å fremføre spillet annethvert år i forbindelse med Herøydagan, som normalt arrangeres siste helga i juni.

 

Vurdering:

Saksbehandler vurderer det slik at dette er et av de tyngste kulturprosjekter som gjennomføres i kommunen i 2010.  Kirkespillet profilerer Herøy på en god måte, og er et lokalt prosjekt med høy kunstnerisk kvalitet. 

 

Saksbehandler tilrår at Herøy kirkespillkomité tildeles kr. 30 000,- til oppføringen av kirkespillet ”Vaart daglige brød”, og at dette dekkes av posten ”Annen støtte til lag og foreninger” under ansvar 1194 ”Andre kulturaktiviteter”.

 

 

Sak 27/2010: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

Rådmannens innstilling:

Søknaden fra Coop Seløy BA avslås.

Avslaget begrunnes med at enkelte investeringer er gitt store tilskudd fra andre og at noen investeringer erstatter gammelt nedskrevet materiell og er å betrakte som utgifter til drift.

 

Saksutredning:

Coop Seløy BA har fremmet følgende søknad om tilskudd:

 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFONDET.

 

Vi har i 2009 vært nødt til å ta noen store innvesteringer og vil derfor søke Næringsfondet om

økonomisk støtte.

I juli måtte vi kjøpe varmepumpe. Dette var for å kunne bruke den som aircondition på

sommeren. Dette var en investering som var helt nødvendig fordi innetemperaturen i butikken

kunne være over 30 grader på de varmeste dagene. Mye av varene ble ødelagte og det var

forferdelige arbeidsforhold.

Dette kostet oss kr. 62 256,- eks. mva. (Se vedlegg 1)

På dette har vi fått kr 25 000,- i støtte fra Nordland Fylkeskommune (se vedlegg 2)

I desember måtte vi kjøpe ny fryseboks da brødfryseboksen vår ikke lenger tilfredsstilte

kravene.

Denne kostet kr. 16 250,- eks. mva. (se vedlegg 3)

I desember kjøpte vi også nytt kjøleromsaggregat. Dette skal skiftes ut nå i vinter.

Det kostet kr 8 631,70 eks. mva og eks arbeidspenger til montering. (se vedlegg 4)

Arbeidspengene vil nok komme på ca kr. 5 000,00 ( Iflg Elektro og Kjøleteknikk)

Vi har også måtte foreta en del arbeid utvendig på butikken. Dette for å tilfredstille kravene

for profilering som Coop Norge stiller til sine butikker.

Dette kostet kr 99 514,80

Coop Norge dekker ca 70% av dette som ble kr 69 660,36

Beløpet for oss å betale ble kr 29 854,44 (se vedlegg 5)

Det er viktig at vi klarer å opprettholde driften av butikken her på Seløy.

Butikken er en veldig viktig del av Seløy. Mange har dette som den eneste plassen de treffer andre folk på.

Nedleggelse av butikken vil være være et steg nærmere "nedleggelse" av Seløy. Butikken er

også av stor betydning for turistene på Seløy.

 

Vi håper på positiv tilbakemelding fra Næringsfondet.

Med vennlig hilsen

COOP SELØY BA

 

Søknaden fra Coop Seløy omfatter i alt fire forskjellige investeringsobjekter hvor investeringene er gjennomført.

 

 1. Investering i varmepumpe.

Kostnader kr.62.256,- eks.mva.

Det er søkt og innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune med kr.25.000,-, tilsvarende ca.37%.

 

 1. Investering i ny fryseboks.

Denne erstatter gammel fryseboks som ikke kan godkjennes.

Kostnader kr.16.250,- eks.mva.

 

 1. Investering i nytt kjøleromsaggregat.

Skal erstatte gammelt aggregat.

Kostnader kr.8.631,70 eks.mva. Arbeidspenger anslås til kr.5.000,-.

 

 1. Profileringsutgifter.

Kostnader kr.99.514,80

Coop Norge dekker 70% av utgiftene til profilering.

 

Investering i varmepumpe er støttet med tilskudd fra fylkeskommunen tilsvarende 37%.

Dette anses å betydelig offentlig støtte. Ev. støtte fra kommunen kan bevilges med kr.6.000,- noe som tilsier at det blir gitt 50% offentlig støtte til denne investeringen.

 

Investering i fryseboks og kjøleromaggregat er erstatning av gammelt nedskrevet materiell og er å betrakte som utgifter til drift over lengre tid. Kan ikke støttes av kommunen.

 

Utgiftene til profilering er et pålegg fra Coop Norge som støttes med 70% tilskudd.

 

Totale nyinvesteringer beløper seg til kr.161.770,- hvorav ca.58% dekkes med tilskudd fra andre.

 

Konklusjon er at søknaden om tilskudd fra kommunen bør avslås.

Dette begrunnes med at enkelte investeringer er gitt store tilskudd fra andre og at noen investeringer erstatter gammelt nedskrevet materiell og er å betrakte som utgifter til drift.

 

 

Sak 29/2010: SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFONDET - REPARASJON AV KAI I SANDSUNDVÆR

Rådmannens innstilling:

Herøy formannskap ser positivt på tiltaket om å reparere det private kaiet i Sandsundvær til bruk for reiseliv og andre besøkende, og vedtar følgende:

 

 1. Herøy formannskap godkjenner anslåtte kostnader, kr.70.000,-, forbundet med reparasjon av det private kaiet i Sandsundvær.
 2. Formannskapet bevilger kr.70.000,- som forskuttering av prosjektet.

Forskutteringen forutsetter at tiltakshaver søker prosjektet fullfinansiert gjennom andre finansieringsordninger.

Gjenpart av søknader oversendes Herøy kommune.

 1. Herøy kommune vil ha seg forelagt avtale om framtidig drift og vedlikehold av kaiet til godkjenning.
 2. Eiere av kaiet v/Seløy Kystferie AS, bevilges kr.30.000,- i tilskudd til omsøkte investeringer.

 

Bevilgningen belastes konto 14708.1183.325 Næringsfond II

 

Tilskuddet utbetales mot revisorbekreftet investeringsregnskap.

 

 

Saksutredning:

 

Fra Seløy Kystferie AS har en mottatt følgende søknad:

 

Herøy Kommune

Næringsfondet,

8850 Herøy

 

VEDR.: søknad om tilskudd til reparasjon av eksisterende hovedkai tilhørende grunneiere av Sandsundvær.

 

Vi vil med dette søke Herøy Kommunes Næringsfond, om tilskudd til reparasjon av grunneiers hovedkai på Sandsundvær - jfr. møte i Styringsgruppen for Sandsundvær.

 

Arbeidene vil omfatte forsterking av kaifront, nødvendig utskifting av kaidekke, ny leider i front av kai, kontroll og utskifting av stag og sikringer / forankringer til fjell.

 

På grunn av at det er noe usikkerhet med tanke på hva som må og bør utføres av arbeider, mener vi det er mest fornuftig å søke om tilskudd fra næringsfondet, og utføre arbeidene etter medgått tid og materiell, med en øvre kostnadsramme.

Da får vi prioritere arbeidene innefor rammene, og gjøre en bst mulig sikring av kaiet utfra disse forutsetninger.

 

Vi tør derfor foreslå at det søkes om kr. 70.000,- fra næringsfondet, for å dekke de foreskrevne arbeider, hvorav materiell vil utgjøre ca 40 % av kostnadene.

 

Arbeidene ønskes påbegynt snarest mulig, slik at vi må be om en snarlig behandling av søknaden, da det er ønskelig å være ferdige før start på sommeren og turisttrafikken. Kaiet slik det er i dag, er ikke trygt å ferdes på, da leider er i dårlig forfatning, og kan medføre personskader ved fall og lignende.

 

Hilsen
Trond Olsen
Seløy Kystferie
8850 Herøy
E-mail: trond@seloykystferie.no

 

 

Herøy kommune har tatt opp sak vedrørende kulturvernplan og prosjekt Sandsundvær / organisering av arbeidet og behandlet sak i formannskapet som følger:

Formannskapet har i møte 24.11.2009, sak 103/09 fattet følgende vedtak:

 

 1. Det nedsettes en styringsgruppe for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturminneøyemed/turisme.

 

 1. Styringsgruppen skal bestå av:

2 representanter fra grunneierne:

Helgeland Museum: Børge Evensen

Kulturminneverninteresser i Herøy: Harry Nilssen

Reiselivsinteresser: Trond Olsen

Herøy kommune: Kommunalleder 2 Geir Berglund

 

Gruppen konstituerer seg selv. Geir Berglund tar initiativ til konstituerende møte. Kommunen stiller med sekretariat for styringsgruppen.

 

 1. Styringsgruppens mandat:
  1. Styringsgruppen skal ivareta grunneiernes og kommunen som forvaltningsorgans interesser for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturøyemed/turisme og skal legge rammer for all videre planer og utvikling.
  2. Styringsgruppen skal ta initiativ til og organisere nødvendige bevaringstiltak. Gruppen kan her velge den organisasjonsformen som passer tiltaket.

I denne sammenheng skal styringsgruppen innen 01.03.2010:

- Fastlegge rammer/kjøreregler for bevaring av kulturminner og videreutvikling av besøkspunktet.

- Plan med kostnadsoverslag og forslag til organisering av arbeidet med vedlikehold av molo og brønner.

- Plan med kostnadsoverslag og forslag til organisering av arbeidet med reparasjon av kai eventuell bygging av flytebrygge

- Ramme for utvikling av private turisttiltak.

 

        4.  Herøy kommune avsetter kr. 30000 til dekning av styringsgruppens arbeid.

             Kommunen vil komme tilbake til deltakelse i finansiering i det enkelte prosjekt.

 

 

 

Jfr. pkt.3.1 i formannskapets vedtak er styringsgruppens mandat bl.a. å ivareta kommunen som forvaltningsorgans interesser for bevaring av og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt for kultur og reiseliv og at den skal legge rammer for videre planer og utvikling.

 

Jfr. pkt.3.2 skal styringsgruppen fremme plan med kostnadsoverslag for organisering og arbeidet med reparasjon av kai eventuell bygging av flytebrygge.

 

Jfr. pkt.4 vil kommunen komme tilbake til deltagelse i finansieringen av det enkelte prosjekt.

 

Seløy Kystferie AS v/Trond Olsen, som også er medlem i styringsgruppen og representerer reiselivet, har utarbeidet søknaden om tilskudd til reparasjon av det private kaiet i Sandnsundvær. Kaiet eies av grunneierne i Sandsundvær.

 

Kaiet er i en slik forfatning at det ikke bør brukes av besøkende til Sandsundvær.

Siden kaiet eies av grunneierne burde søknaden om midler til reparasjon blitt fremmet på vegne av grunneierne.

 

Gjennom arbeidet i styringsgruppen har grunneierne sagt seg villig til å stille kaiet til disposisjon for besøkende til Sandsundvær. Dette vil spesielt omfattes av aktiviteter tilknyttet reiseliv. Forutsetningen fra grunneierne er at de ikke påføres utgifter til reparasjon og vedlikehold av kaiet.

 

Dersom kaiet skal repareres for fremtidig bruk i tilknytning til reiseliv og andre besøk til Sandsundvær må det være noen som har ansvar for drift og vedlikehold av anlegget. Det finnes ikke en organisasjon eller lignende som kan påta seg dette ansvaret. Grunneierne vil heller ikke påta seg et slikt ansvar selv om de står som eiere av kaiet.

 

Siden Sandsundvær vil være et attraktivt mål i reiselivsammenheng og at reiseliv er et satsingsområde bl.a.for Nordland Fylkeskommune, vil det være naturlig at fylkeskommunen bidrar økonomisk i å tilrettelegge for besøkende til Sandsundvær.

Tiltakshaver bør fremme søknad om investeringsmidler fra Nordland Fylkeskommune.

 

Jfr. søknaden er det usikkert hvor store utgiftene vil bli med reparasjonen.

Det antydes ca. kr.70.000,-, hvorav materialene vil utgjøre ca.40% av totale kostnader.

 

For å komme i gang med arbeidene slik at kaiet kan stå ferdig til turistsesongen anbefales det at kommunen forskutterer utgiftene til reparasjon forutsatt at tiltakshaver søker prosjektet finansiert gjennom andre finansieringsordninger.

Herøy kommune bør komme tilbake til endelig kommunal deltagelse i prosjektet når andre muligheter er utprøvd.

 

Prosjektet bør søkes realisert med følgende midler:

 

-         Fylkeskommunalt tilskudd, kaifond eller kulturmidler

-         Kommunalt tilskudd

-         Egenkapital

-         Eget arbeid

 

Kommunens andel i finansieringen bør begrenses til å omfatte utgiftene til materialer.

 

Dersom grunneierne ikke har midler å bidra med i prosjektet bør de inngå avtale med den/de som er villig til å fullføre dette samt forestå fremtidig vedlikehold. Eventuelle inntekter som kommer ved bruk av kaiet bør tilfalle den som påtar seg ansvaret for kaiet.

 

Det forutsettes at Seløy Kystferie AS handler på vegne av grunneierne/eiere av kaiet.

 

 Sak 30/2010:  SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFONDET

BYGGING AV UTLEGGING AV GJESTEBRYGGE PÅ SANDSUNDVÆR

Rådmannens innstilling:

Herøy formannskap ser positivt på fremlagte planer for bygging og utlegging av flytebrygge i Sandsundvær, og vedtar følgende:

 

 1. Herøy formannskap godkjenner fremlagte planer for bygging og utlegging av flytebrygge i Sandsundvær.
 2. Formannskapet godkjenner fremlagte kostnadsoverslag på kr.105.600,-.
 3. Herøy kommune fremforhandler avtale med Seløy Kystferie AS om drift og vedlikehold av anlegget.
 4. Seløy Kystferie AS bevilges kr.40.000,- i tilskudd til omsøkte investeringer.

 

Bevilgningen belastes konto 14708.1183.325 Næringsfond II

 

Tilskuddet utbetales mot revisorbekreftet investeringsregnskap.

 

 

 

 

Saksutredning:

Fra Seløy Kystferie v/Trond Olsen er mottatt følgende søknad:

 

VEDR.: søknad om tilskudd på kr. 105.000,-   fra kommunalt næringsfond - bygging og utlegging av gjestebrygge på Sandsundvær - jfr. møte i styringsgruppen for Sandsundvær.

 

Vi vil med dette søke Herøy Kommunes Næringsfond, om tilskudd for bygging av gjestebrygge med informasjonstavle på Sandsundvær.

Bryggen skal benyttes som tilkomst / ilandstigning, i forbindelse med sightseeing turer til Sandsundvær, samt for besøkende i været. Dette for å ha en trygg ilandstigningsplass, og for å ikke benytte den private flytebryggen til grunneierene av været. Informasjonstavlen vil ha kart og kort beskrivelse av ulykken på Sandsundvær - samt noen regler for ferdsel på været.

Bryggen vil bli forankret til land, i ett område godkjent av grunneierene - jfr. møte i Styringsgruppen for Sandsundvær.

 

Bryggen vil bygges på 2 stk flottører i PEH plast - lengde 7,0m og Ø=500mm, for god oppdrift og stabilitet.

Den skal bygges med 2"x6" strø stående, som forankres i påsveiste plater på rørene, og kles med dekke i 1"x5" impregnert materiale.

Fendring på begge langsider + front av 2"x6". Det blir 4 solide pullere på kaiet. 

Bryggen bygges på en erfaringsmessig svært solid måte og dimensjonering.

 

Den forankres på anvist sted, og med godt gjennomprøvde metoder, da området er meget utsatt for / i dårlig vær !  Vi må nok også vurdere om bryggen kan ligge ute på vinteren / vurdere å fjerne den etter endt høstsesong, for å legge den på plass igjen på våren. Her må vi snakke med grunneierene hva de anbefaler, og om den kan ligge i opplag hos dem.

 

Forankringssystem: 32mm galvaniserte øyebolter i land, med krysset 13mm langlenket galvanisert kjetting ut til bryggen. Ca midt på sjakles kjettingene i ett bildekk mellom land og brygge - dette for å få ett solid fjæringssystem. Inn i bryggen forankres kjettingene inn under dekke og gjennom ett trekkehull, med forsterkningsplate i aluminium ca 600x1000x10 mm. Trekke hullet fores med hel bolt.

Samme metode benyttes i enden ut fra land. Her med en kjetting fra bryggen og over sundet til land i 2 x 32mm øyebolter og sjakler. Det festes en "daumann" / klompvekt på kjettingen ut fra bryggen, for å holde forankringene i strekk og for god fjæring / fleksibilitet i dårlig vær.

 

Gangvei bygges i aluminium ( H. Thoresen) i en lengde av 8m. Det benyttes alu-strekkmetall i gangbane, for god antiskli. Gangvei festes i land i 32mm galvaniserte bolter. Det skal være "rulle" på gangvei inn på kaiet. Gangvei forankres til kai, for ikke å blåses av, med nylontau og gummidempere, for styrke og fjæring.

 

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 105.600,- eks. mva - som det søkes tilskudd fra næringsfondet for.  

Kostnadene fordeler seg slik:

- ø 500 flyterør 2 stk 7, 0 m lengde      kr. 23.200,-

- materiell til dekke og strø                 kr.   3.900,-

- gangvei 8 m  inkl gangbane              kr. 17.500,-

- 4 stk pullere + fortøyningsplater        kr.    7.500,-

- 100m kjetting, sjakler og bolter         kr.  18.000,-

- info tavle 1 x 1 m 2 stk                     kr. 10.500,-

-utgifter til henting av rør på Sømna

slep til Sansundvær og leid hjelp

til forankring, montering av gangvei

og justeringer                                    kr. 25.000,-

 

Totalt                                                kr.105.600,-

Det er fra Seløy Kystferie lagt inn betydelig egeninnsats i byggingen og utleggingen, samt arbeide fremover, med oppsyn og drift av bryggen.

 

Vi håper derfor på tilskudd som omsøkt og ber om en raskt tilbakemelding, for å få iverksette bestilling av rør, og bygging samt utlegging ihht plan for Sandsundvær - ref. til møte i prosjekt gruppen.

 

med vennlig hilsen

Seløy Kystferie

Trond Olsen

 

Herøy kommune har tatt opp sak vedrørende kulturvernplan og prosjekt Sandsundvær / organisering av arbeidet og behandlet sak i formannskapet som følger:

Formannskapet har i møte 24.11.2009, sak 103/09 fattet følgende vedtak:

 

 1. Det nedsettes en styringsgruppe for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturminneøyemed/turisme.

 

 1. Styringsgruppen skal bestå av:

2 representanter fra grunneierne:

Helgeland Museum: Børge Evensen

Kulturminneverninteresser i Herøy: Harry Nilssen

Reiselivsinteresser: Trond Olsen

Herøy kommune: Kommunalleder 2 Geir Berglund

 

Gruppen konstituerer seg selv. Geir Berglund tar initiativ til konstituerende møte. Kommunen stiller med sekretariat for styringsgruppen.

 

 1. Styringsgruppens mandat:
  1. Styringsgruppen skal ivareta grunneiernes og kommunen som forvaltningsorgans interesser for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturøyemed/turisme og skal legge rammer for all videre planer og utvikling.
  2. Styringsgruppen skal ta initiativ til og organisere nødvendige bevaringstiltak. Gruppen kan her velge den organisasjonsformen som passer tiltaket.

I denne sammenheng skal styringsgruppen innen 01.03.2010:

- Fastlegge rammer/kjøreregler for bevaring av kulturminner og videreutvikling av besøkspunktet.

- Plan med kostnadsoverslag og forslag til organisering av arbeidet med vedlikehold av molo og brønner.

- Plan med kostnadsoverslag og forslag til organisering av arbeidet med reparasjon av kai eventuell bygging av flytebrygge

- Ramme for utvikling av private turisttiltak.

 

        4.  Herøy kommune avsetter kr. 30000 til dekning av styringsgruppens arbeid.

             Kommunen vil komme tilbake til deltakelse i finansiering i det enkelte prosjekt.

 

 

Jfr. pkt.3.1 i formannskapets vedtak er styringsgruppens mandat bl.a. å ivareta kommunen som forvaltningsorgans interesser for bevaring av og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt for kultur og reiseliv og at den skal legge rammer for videre planer og utvikling.

 

Jfr. pkt.3.2 skal styringsgruppen fremme plan med kostnadsoverslag for organisering og arbeidet med reparasjon av kai eventuell bygging av flytebrygge.

 

Jfr. pkt.4 vil kommunen komme tilbake til deltagelse i finansieringen av det enkelte prosjekt.

 

Seløy Kystferie AS v/Trond Olsen, som også er medlem i styringsgruppen og representerer reiselivet, har utarbeidet forslag på bygging og utlegging av gjestebrygge på Sandsundvær.

 

 

Dersom det skal legges ut gjestebrygge på Sandsundvær må det være noen som har ansvar for drift og vedlikehold av anlegget. Det finnes ikke en organisasjon eller lignende som kan påta seg dette ansvaret. Grunneierne vil heller ikke påta seg et slikt ansvar.

 

 

Ut fra samtaler med Trond Olsen, Seløy Kystferie AS, bekreftes det at de vil kunne påta seg ansvaret for bygging, utlegging, drift og vedlikehold av en gjestebrygge på Sandsundvær.

Trond Olsen ser for seg at de påtar seg ansvaret mot en årlig godtgjørelse fra kommunen, siden det er kommunen som har initiert tiltaket.

 

 

Kostnadene er totalt beregnet til kr.105.600,- eks. mva. for bygging og utlegging av gjestebrygga.

 

 

I kostnadene er det beregnet kr.25.000,- som utgifter i forbindelse med praktisk arbeid med kaiet som kan gjennomføres av Seløy Kystferie AS. Dette kan Seløy Kystferie AS legge inn som egenandel i prosjektet, dersom de blir gitt oppgaven med å ha ansvaret for drift og vedlikehold av kaiet.

Resterende kr.80.600,- søkes finansiert fra Herøy kommune.

 

 

Herøy kommune ser positivt på fremlagte planer for bygging og utlegging av flytebrygge.

Kommunen bør fremforhandle avtale med Seløy Kystferie AS om drift og vedlikehold av anlegget.

Kommune bør også være delaktig i finansieringen av anlegget.

 

Siden dette blir å se på som et privat anlegg og som kan benyttes i reiselivssammenheng og dermed bl.a. kan finansieres med kaiavgift vil det være naturlig at søker også dekker en større andel enn de kr.25.000,- som antydet. Søker kan søke anlegget finansiert gjennom andre finansieringskilder.

Det anbefales at kommunen bevilger kr.40.000,- i tilskudd, tilsvarende 50% av utgiftene unntatt utgiftene til den praktiske tilretteleggingen og at dette finansieres med overføring fra formannskapets disp.konto.

 

 

Sak 31/2010:  SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFONDET

BRASØY HANDELSSAMVIRKE

Rådmannens innstilling:

Søknaden fra Brasøy Handelssamvirke avslås.

Avslaget begrunnes med at dette dreier seg om investeringer som kommer av langvarig drift og at materiellet er avskrevet. Dette er å betrakte som driftsutgifter og kan ikke støttes av kommunen

 

 Saksutredning:

 

Følgende søknad er mottatt fra Brasøy Handelssamvirke:

Formalia

Firma navn: Brasøy Handelssamvirke org. nr. 918 008 586

Eiers navn Andelslag

Adresse: Brasøy, 8842

Kommune: Herøy

Tlf: 750 59600

Virksomhet: Dagligvarebutikk

Antall arbeidsplasser: 2

BRASØY HANDELSSAMVIRKE:

Brasøy Handelssamvirke ble startet i 1965, og driver tradisjonell landhandel. I dag er vi den

eneste nærbutikk her på øya.

Vi er med i Norges gruppen har post i butikk og er kommisjonær for Norsk Tipping. Vi er

også eneste leverandør av bensin, bil diesel og leverer ut båt diesel for Norsk Shell. Vi har i

tillegg ambulansekjøring for Helgelands sykehuset og har TT- kjøringen her på øya.

Selskapsform:

Virksomheten er organisert som et andelslag. Bestyrer er Ann Grethe Waade Edvardsen

Søknad:

Brasøy Handelssamvirke ved bestyrer Ann Grethe W. Edvardsen vil herved søke om tilskudd

til kjøp av ny fruktkjøle disk og nytt kjøleaggregat for kjølerommet. En total kostnad på

kr. 94 630,- netto u. mva.

Vi ser frem til en positiv behandling av søknaden. Ytterligere opplysninger kan fås ved å

kontakte oss på telefon 750 59600.

 

Brasøy 24.02.2010

for Brasøy Handelssamvirke

Ann Grethe Waade Edvardsen

 

Brasøy Handelssamvirke søker om tilskudd til investering i ny fruktkjøledisk og aggregat for kjølerom. Investeringen er gjennomført.

 

Investeringene erstatter materiell som er utslitt og avskrevet over år.

Slike investeringer er å betrakte som rene driftsutgifter og kan ikke støttes med midler fra kommunen.

 

Søknaden bør avslås.

 

Sak 32/2010: REVIDERING AV DRIFTSRUTINER FOR ELDREBUSSEN  

Rådmannens innstilling:

Vedlagte utkast til revidering av ”driftsrutiner for eldrebussen” godkjennes, og gjøres

gjeldene fra vedtaksdato.

 

Saksutredning:

Driftsrutinene ble sist revidert i juli 2003 og godkjent av kommunestyre 30.10.03 – sak 101/03.

 

I ettertid ble det inngått avtale med Herøy ASVO om administrering av bussen, men med

brev av 09.10.2009 ble avtalen oppsagt med virkning fra 01.01.2010.  Bakgrunnen for oppsigelse

av avtalen var at utleiemønstret hadde endret seg. 

 

Betalende leietakere hadde redusert sitt bruk av

bussen, men ikke betalende hadde økt sitt forbruk. Dette gjorde at bedriften ikke kunne foresvare

sitt tidsbruk økonomisk.

 

 

Oppsigelsen ble referert i formannskapet 24.11.09 uten at det ble tatt stilling til hvordan dette

skulle håndteres videre.

 

 

Ved forrige revidering av driftsrutinene var det fra saksbehandler/rådmann foreslått at

km-satsen skulle settes til kr. 5.- pr. km, men dette ble endret i den politiske behandlingen

til kr. 3.50 pr.km.  Dette er nå snart 7 år siden og prisene på drivstoff har blitt vesentlig høyere.

 

Det er derfor i utkastet foreslått at det betales kr. 5.- pr. km. 

 

Videre er det foreslått at ved unormal tilgrising av bussen betales et gebyr på kr. 200.-, samt

administrasjonsgebyr på kr. 175.- pr. gang.  Begge disse gebyrene er i samsvar med det som

ble utfakturert når ASVO administrerte ordningen.

 

I tidligere driftsrutiner skulle det faktureres i gang året, men på bakgrunn av likviditet er det

foreslått at det faktureres fortløpende.

 

 

Sak 33/2010: SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFONDET

HERØY BEITELAG

Rådmannens innstilling:

Søknaden fra Herøy Beitelag om tilskudd til ombygging av saupram avslås.

Avslaget begrunnes med at utgiftene som påløper i denne sammenheng anses å være ubetydelige og ses på som rene driftsutgifter som ikke kan støttes med kommunale midler.

 

 Saksutredning:

 Følgende søknad er mottatt fra Herøy Beitelag v/Ketil Pettersen:

 

Søknad om midler for ombygging av saupramme.

 

Søker kommunen om midler til å bygge om sauprammen slik at den blir mer lettvint å jobbe med. Prammen blir brukt både vår og høst for å frakte sauer ut på de mange holmer som medlemmene bruker til beiting.

Søker om kr.5.000,-.

Håper på et positivt svar.

 

Herøy beitelag ved

Ketil Pettersen

 

 

Søknaden fra Herøy Beitelag omfatter ombygging av en pram beitelaget benytter ved transport av sau som skal til/fra sommerbeite. Konkret består ombyggingen av å montere stigetrinn fra rekke og ned i prammen for lette å komme seg ned/opp.

 

Beitelaget har ingen form for inntekter. Medlemskontingenten i laget er lav.

Eventuelle utgifter som beitelaget måtte ha må dekkes av medlemmene.

 

Utgiftene som påløper i denne sammenheng anses å være ubetydelige og ses på som rene driftsutgifter som ikke kan støttes med kommunale midler.

ordfoerer_og_raadmann_02
Rådmann Roy Skogsholm (nærmest) innstiller på at ordfører Arnt Frode Jensen og politikerne i formannskapet skal vedta å engasjere Kåre Hansen til å skrive jubileumsboka.

Annonser