Foreslår å bygge på rådhuset

utvalg_raadhus
Utvalget som kommunestyret har nedsatt for å vurdere om kommunen bør leie lokaler, bygge nytt rådhus eller renovere eksisterende rådhus gikk i dag inn for det siste alternativet.
Det var utvalgets formann Steinar Furu (Ap) sitt forslag,

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. De to som stemte imot var Kjell Inge Jakobsen (Frp) og Anne Kristin Lenning (Sp).

Dette blir også innstillinga til det ekstraordinære kommunestyret 16. mai.

Referat fra møtet: Behandling i hovedutvalget 06.05.08

 

Leder av teknisk hovedutvalg Steinar Furu la fram følgende forslag:

 

1. Brattli Eiendom AS antas som leverandør av nytt administrasjonsbygg basert på en 10-årig leiekontrakt med kjøp av bygget etter 10 år i samsvar med sitt tilbud datert 18.03.08. Tilbudet aksepteres under følgende forutsetninger:

· Det nye bygget skal fungere sammen med deler av eksisterende kommunehus og reduseres dermed i størrelse i forhold til tilbud av 18.03.08.

· Riving av eksisterende bygg og sammenbygging inngår ikke i avtalen.

· Plassering av bygget på tomta må justeres slik at adkomst, parkering osv. blir best mulig.

· Planløsning må justeres slik at det tilfredsstiller tilbudsspesifikasjoner og våre og NAV sine funksjonskrav.

· Det må sikres at bygget holder en minimumsstandard mht. kvalitet.

· Brattli Eiendom AS må tilknytte seg faglig kompetanse for å sikre god kvalitet på:

- formgiving ( i samarbeid med tiltakshaver)

- sammenbinding mellom nytt og gammelt (forprosjekt hvor utførelsen ikke automatisk inngår i avtalen)

- tekniske anlegg

- parkering og adkomst i hht. fastsatte behov og krav

2. Rådmannen nedsetter en plan- og byggekomité hvor de ansatte er representert. Plan- og byggekomiteen skal gjennomføre planprosessen og følge opp byggeprosessen.

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre drøftinger med tilbyder og arkitekt og utarbeide forslag til avtale.

4. Arbeidsgruppen , teknisk hovedutvalg  oppnevnt i valgnemda 28.04.08, fungerer som referansegruppe for prosjektet.

5. Formannskapet fungerer som styringsgruppe og gis fullmakt til å godkjenne avtalen.

  Kjell Inge Jakobsen la fram følgende forslag:

 
1. Minst to av anbyderne inviteres snarest til gjennomgang av innleverte anbud og gjennomgås med det utvalg som kommunen velger til å vurdere administrasjonsbygg j.f.r. kommunens kravspesifikasjoner.
2. Minst to arkitekter, inviteres snarest til gjennomgang i lag med utvalget for å optimalisere løsninger i forbindelse med pkt. 1
3. Når disse møtene er avholdt og valgte gruppe er ferdig med sin behandlingsprosess, får rådmannen, etter spesifikasjoner fra gruppen fullmakt til å gjennomføre sluttdrøftinger med beste alternativ for nytt administrasjonsbygg for Herøy Kommune
4. Gruppen utarbeider deretter i samarbeid med rådmannen innstillingen til kommunestyret.
5. Den videre behandling av saken gjennomføres i kommunestyret

 
Ved avstemning fikk Steinar Furus forslag 5 stemmer mens det ble avgitt to stemmer for Kjell Inge Jakobsens forslag.

 

 

 

 

 

 
utvalg_raadhus
Utvalget konkluderte i dag med å foreslå at kommunen bygger på dagens rådhus.
furu
Det var utvalgets leder Steinar Furu som foreslo det som til slutt blir innstillinga til kommunestyret.
utvalg_raadhus2
Utvalget har bestått av Steinar Furu (leder - med ryggen til), Kjell Inge Jakobsen (fra venstre), Ann Kristin Lenning, Britt Anne Karlsen, (rådmann og referent Roy Skogsholm), Svein Cato Jakobsen, Marthe Solheim (skjult), Anne Lise Gjengaar og nærmest Plan og Utviklingssjef Roy Nilssen.

Annonser