For tidlig å søke fritak fra eiendomsskatt

roy_01
Servicekontoret i Herøy har begynt å få henvendelser fra folk som vil søke fritak fra eiendomsskatten som er vedtatt innført fra neste år. Rådmann Skogsholm ber folk vente med dette til våren.
- Det blir av flere grunner ikke utskrevet eiendomsskatt før 1. mars 2009. Først da kan folk klage. Men før den tid er det en del ting som må gjøres, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen. Kommunestyret åpnet i sitt vedtak fra 23. oktober opp for at personer med lav inntekt kan slippe eiendomsskatt.  (se punkt 9 i kommunestyrets vedtak under) På denne bakgrunn har henvendelsene begynt å komme till servicekontoret, hvor folk blant annet spør etter søknadsskjema for å bli fritatt for eiendomsskatt. Men så langt er ikke arbeidet med innføring av eiendomsskatt kommet. Herøy kommune skal først utarbeide retningslinjer som åpner for å søke fritak for dem med spesielt lave inntekter. Deretter må alle eiendommer takseres. - Med bakgrunn i dette blir eiendomsskatten beregnet. Deretter kan folk søke om fritak, hvis de har tilstrekkelig lav inntekt, sier rådmann Roy Skogsholm. Også formuebetraktning Men - fullt så enkelt er det altså heller ikke, legger rådmannen til: - Det blir også en formuebetraktning, slik at folks formue også vil telle med i helheten. Og hvis formuen er høy nok, kan det hende at man ikke slipper unna eiendomsskatt - selv med lav inntekt, sier rådmann Skogsholm. Men dette avgjøres først til våren. Fortsatt er det altså ingen hensikt å søke fritak fra eiendomsskatten. Vedtaket i kommunestyret Herøy kommunestyre vedtok 23. oktober å innføre generell eiendomsskatt i Herøy kommune fra 2009. Vedtaket lyder slik:

  1. Herøy kommunestyre skriver med hjemmel i § 2 i Lov om eigedomsskatt ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (generell eiendomsskatt) med virkning fra 01.01.2009
  2. Vedtaket avløser vedtak av 14.02.2008 i sak 2/08.
  3. Med basis i innført eiendomsskatt på "verker og bruk" med 2 promille for 2008 fastsettes skattesatsen med henvisning til lovens §13 til 4 promille for 2009.
  4. Det innføres et fast bunnfradrag i taksten på boliger/fritidsboliger på kr. 100000 pr. enhet.
  5. Helårsboliger fritas for eiendomsskatt i 10 år etter byggestart.
  6. Taksering av eiendommene ivaretas av Eiendomsskattetakstnemda. Klage på takst ivaretas av Klagenemda.
  7. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere takstmann for å bistå Eiendomsskattetakstnemda. Utgiftene finansieres over inntekter fra eiendomsskatten.

8. Kommunestyret forventer at gjennomsnittlig eiendomsskatt for 2009 blir som vist i saksframlegget på ca. kr. 1800 for en helårsbolig. 9. Kommunestyret ber om at det utarbeids retningslinjer som åpner for å søke fritak for dem med spesielt lave inntekter. 10. Eiendomsskatten skal avvikles så snart den økonomiske situasjonen tilsier det. 11. Kommunestyret ber om å få en nærmere utredning av å dele kommunen i ulike verdisoner/differenisert eiendomsskatt fra 2010, spes. mht pkt. 9.
roy_01
- Vent til våren med å søke fritak fra eiendomsskatten, sier rådmann Skogsholm.

Annonser