Folketallet øker i Herøy

Feiring av nyfødte i 2018_barn og foreldre

Statistisk sentralbyrå har kommet med nye tall for første kvartal 2021 som viser at folketallet i Herøy nå er 1806. Et skår i gleden er at økt folketall fører til at det nå er boligmangel i kommunen.

Som en av svært få kommuner på Helgeland hadde Herøy kommune i 2020 en økning i folketallet med 15 innbyggere til 1793. Siden nyttår har folketallet økt med ytterligere 13 innbyggere slik at det 31. mars var på 1806.

Vi må helt tilbake til 2002 for å finne et folketall over 1800 innbyggere i Herøy. I 2010 var folketallet på sitt laveste med 1618 innbyggere, og siden da har altså folketallet vokst med 188 innbyggere. Årsaken til økningen i folketallet skylles i hovedsak arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger.

I 2010 startet Herøy kommune det fireårige prosjektet «Økt bosetting» med Stig Neraas som prosjektleder. Det ble da satt et mål om at det skulle bli 1818 innbyggere i kommunen, som er det samme som kommunenummeret. Det er derfor gledelig å se at man nå er på riktig vei for å nå dette målet.

Boligmangel
Det at kommunen har fått flere innbyggere har ført til at det er stor etterspørsel etter boliger. Både kommunen og næringslivet med Mowi i spissen signaliserer at det nå er boligmangel.

Mowi har også henvendt seg til ordfører Elbjørg Larsen og signalisert at det er et stort problem å finne boliger til ansatte. Kommunen ønsker derfor å gå i dialog med næringslivet og sitt eget boligselskap HerBo for å drøfte saken.

- Det ser selvsagt svært positivt med befolkningsvekst og at folk vil bosette seg her, men vi er nødt til å ta på alvor at det nå er boligmangel. Kommunen har bygd 70 boenheter gjennom selskapet HerBo i samarbeid med Husbanken. Det er derfor gjort ganske mye, men det er både gledelig og problematisk at vi enda har boligmangel, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Konstituert rådmann John Arne Andersen signaliserer at boligbygging ikke primært er en kommunal oppgave, men at det er viktig å legge til rette.

- Vi har primært ansvar for å finne boliger til egne ansatte, og de som trenger det i forhold til lov og sosiale forhold. Det er imidlertid viktig med nytenkning og legge til rette for at det blir bygd gjennom det private markedet, sier Andersen.

Ordfører Larsen er enig i at kommunen primært må sørge for egne ansatte og det som er lovpålagt, men hun er også opptatt av at det blir et samspill med næringslivet.

- Jeg vil derfor invitere til et samspill med næringslivet og se på hvordan vi kan løse dette problemet. Jeg oppfordrer også folk som har hus stående om å melde fra, sier Larsen.

Herøy kommune er med i nettverket «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» gjennom Husbanken og Distriktssenteret.

Målet for samarbeidet i dette prosjektet er at man skal se på hvordan distriktskommuner kan legge til rette for å utvikle tilbudet av aldersvennlige boliger (både eksistererende og nye boliger), i aldersvennlige bomiljø, slik at det gir gevinster for den enkelte beboer, for kommunen og for lokal samfunnsutvikling. Klarer man å få opp slike aldersvennlige boliger vil dette på sikt kunne frigjøre boliger til nye innbyggere.

Folketallet øker_rådmann og ordfører
Konstituert rådmann John Arne Andersen og ordfører Elbjørg Larsen gleder seg over økt folketall. De vil samtidig gå i dialog med næringslivet og andre samarbeidspartnere for å prøve å finne en løsning på kommunens boligmangel.
Feiring av nyfødte i 2018_barn og foreldre
Her er et arkivbilde fra markering for foreldre til barn som ble født i 2018.

Annonser