Formålet med folkemøtet er å ta imot innspill til arealbruk på Seløy og Staulen og å informere om betydningen av en planavklaring for å kunne gjennomføre byggetiltak.

Det legges opp til at alle som ønsker spesifikk arealbruk kan tegne dette inn på kart. På denne måten vil kommunen få en god oversikt over ønsket utvikling og bruk av areal på Seløy og Staulen. Arealbruk som ønskes inntegnet kan være områder som ønskes benyttet til boliger, næringsvirksomhet, fritidsboliger, grønnstrukturer (turdrag), grøntområder, landbruk, landbruk pluss, flytebrygger, småbåtanlegg, naustområder eller annet.

Dersom man av ulike årsaker ikke ikke har anledning til å møte eller ikke vil legge fram forslag til arealbruk på møtet kan innspill også sendes til kommunen.

Ved innsending enten pr. epost eller brev er det ønskelig at man refererer til saksnummer 13/1395, da dette vil lette arkivering av innspill.

Innspill på epost sendes til post@heroy-no.kommune.no .

Innspill pr. brev eller e-post må være sendt senest den 06.02.2015

Det forutsettes at eventuell konkurrerende bruk av areal ikke skal tas opp til diskusjon i dette møtet.

Viktig med innspill
I forbindelse med at det ligger an til kommunesammenslåing kan dette være siste mulighet på lenge til å få planavklart ønsket bruk i størst mulig utstrekning på Seløy og Staulen. Planavklaring er nødvendig for å kunne utbygge områder på en ønskelig måte, på en forutsigbar måte og med minst mulig kommunal saksbehandling for den enkelte.

Når all ønskelig arealbruk er tegnet inn vil det kartene bli forelagt formannskapet til politisk behandling. Formannskapet vil da kunne avgjøre hvilken arealbruk kommunen skal gå videre med i planleggingen og hvilken arealbruk som ikke er ønskelig å få endelig planavklaring på (som senere vil kreve at det utarbeides reguleringsplan) eller arealbruk som ikke er ønskelig.