Første møte for nytt råd

joern_moe_01
Tirsdag 15. april klokken 9.00 møtes for første gang "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne" i Herøy. Rådet ledes av Jørn Moe (bildet) og fem saker står på sakslista.
Fra september 2007 er kommunene pålagt å ha et slikt råd. I Herøy består "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne" av Jørn Moe (leder), Lisbeth Larsen, Margith Arntsen, Roald Køllersen og Connie Albrigtsen.

Vararepresentanter er Trude Opland, Odd-Inge Haraldsen, Rita Dal Larsen, Magne Dahl og Ragnhild Larsen.

Sakslista for det første møtet i rådet ser slik ut: Sak 1/08: Retningslinjer - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets uttalelse.

Saksutredning: Kommunestyret vedtok i møte 14.02.08 – sak 10/08 – oppetting av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fattet slikt vedtak:

1) Det opprettes et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2) Rådet skal ha 5 representanter med 5 vararepresentanter.

3) Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:      A) Saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne      B) Større og overordnede saker innen:           plan- og bygningsloven,           samferdsel,           barnehage, skole,           kultur, idrett, friluftsliv,           helse og pleie- og omsorgsstjeneste      C) Økonomiplan og årsbudsjett                                                                                                                               4) Sekretariatsfunksjonen legges til formannskapskontoret.     Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt,     og møteinnkalling skjer i samråd med leder.     Det skal føres møtebok – jfr. kommunelovens § 30 nr. 3.

5) Retningslinjer for rådets arbeid, legges fram i kommunestyret i april d.å.

Med bakgrunn i vedtakets pkt. 5 framlegges utkast til retningslinjer.

Retningslinjene er utarbeidet etter samme mal som for fylkeskommunens råd for funksjonshemmede Når det gjelder godtgjørelser er det tatt utgangspunkt i gjeldende reglement og det er forslått samme godtgjørelse til leder, som for leder i eldrerådet og kontrollutvalget, 1.5 % av ordførerens godtgjørelse f.t. kr. 8.240.-. Saken ble behandlet av formannskapet i møte 28.02.08 – sak 23/08 – og forslag til retningslinjer følger. Saken behandles av kommunestyret 18.04.08.

Sak 2/08: KOMMUNEDELPLAN 2008 - 2020 - STRATEGISK DEL (SAMFUNNSDELEN) UTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE  
Saksutredning: Saken er behandlet av plan- og teknisk hovedutvalg 03.04.08 og av formannskapet 04.04.08 og som har avgitt slik innstilling til kommunestyret:

  1. Kommunestyret slutter seg til det framlagte forslaget til planstrategi for kommuneplanarbeidet.
  2. Kommunestyret fastlegger Herøy kommunes visjon til : Herøy – et hav av muligheter
  3. For perioden 2008-2011 fastlegges følgende hovedsatsingsområder:
      1. Næringsutvikling       2. Økt Bosetting.       Det utarbeides egne kommunedelplaner for hovedsatsingsområdene med       handlingsplaner.
  1. Det utarbeides strategiske sektorplaner med handlingsplaner for sektorene: 1. Oppvekst og kultur. 2. Helse, sosial og omsorg. 3. En effektiv forvaltning.
  2. Teknisk hovedutvalg ivaretar utvikling av Arealplanen. Det oppnevnes en styringsgruppe for hver av hovedsatsingsområdene med minimum 5 medlemmer samt en styringsgruppe for sektorplanene med min 5 medlemmer.


Bakgrunn: Kommuneloven § 5 pålegger kommunen til enhver tid å ha en oppdatert kommuneplan: ”§ 5. Kommunal og fylkeskommunal planlegging. 1. Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet. Fylkeskommunen skal utarbeide en fylkesplan. Fylkesplanen skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. 2. Kommune- og fylkeskommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen. 3. Nærmere bestemmelser om den kommunale og fylkeskommunale planlegging gis ved lov. ”

Kommuneplanen deles inn i en langsiktig del med 10-12 års tidsperspektiv som består av :
  1. Strategisk del (Samunnsdelen)
  2. Arealdelen
 Og en kortsiktig del med 4 års perspektiv som består av:
  1. Delplaner for hovedsatsingsområder
  2. Økonomiplanen
  3. Sektorplaner for de sektorer som ikke er valgt som hovedsatsingsområder (krav etter ny plan og bygningslov som kommer)


Sak 3/08: ETABLERING AV SERVICESENTER / FELLESKONTOR / ARKIV UTTALELSE - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Saksutredning:

Saken er behandlet av administrasjonsutvalget og formannskapet 04.04.08 og som har avgitt slik innstilling til kommunestyret:

1)  Kommunestyret slutter seg til omorganiseringen av kommunens servicefunksjoner og til oppbyggingen av et servicesenter/felleskontor/arkiv innenfor dagens økonomiske rammer/stillingsrammer. 2)  Bygningsmessige justeringer i trinn 1 dekkes av bevilgede midler til ombygging adm. bygg. 3)  Selve omorganiseringen gjennomføres av rådmannen innenfor gitte delegasjoner.

Bakgrunn: Bakgrunnen for prosjektet er et ønske i Herøy kommuneom å se på mulighetene for å samordne enkelte administrative funksjoner i et felles kundemottak på kommunehuset. Herøy formannskap fattet i møte 07.10.05 vedtak om å gi rådmannen fullmakt til å gjennomføre et forprosjekt om utredning av felles administrasjon av tjenester samt leie inn ekstern bistand med sikte på å få avdekket organisasjonsmessige og økonomiske konsekvenser med felles administrasjon av tjenester. 25.10.2005 ble det inngått avtale mellom Bedriftskompetanse AS om forprosjektsledelse. Utredning av felles administrasjon av tjenester ble framlagt februar 2006. Parallelt ble det utredet en ny arkivplan for kommunen. Begge prosjektene var finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen.


Sak 4/08:
ADMINISTRASJONSBYGG FOR HERØY KOMMUNE UTTALELSE - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saksutredning:

Saken er behandlet av formannskapet 04.04.08 – sak 37/08 - og som av har fattet vedtak slik vedtak:

Formannskapet har fått seg forelagt forslag om bygging av nytt administrasjonsbygg for Herøy kommune. Denne saken er aktualisert som en følge av etablering av NAV - reformen samt behov av et mer tidsmessig administrasjonsbygg. På grunn av tidspress har dette medført at prosessen ikke har vært optimal da tidsløpet for denne innføring har gått rimelig fort uten en fri og helhetlig vurdering av både beliggenhet og bygg. Dette skyldes ikke bare NAV – reformen men også at det er brukt lang til på å innfase NAV i den kommunale forvaltningen.

Da dette er en beslutning som er meget viktig, og vil berøre mange i årene fremover, mener formannskapet at det er riktig å kjøre de prosesser som er nødvendig for å oppnå et resultat kommunestyret kan stå inne for.

Det opprettes derfor et utvalg som får i oppdrag å finne frem til en løsning som er bra både når det gjelder bygg med innhold samt beliggenhet. En overordnet målsetting er at vi skal ha en løsning som på lang sikt er god, uavhengig av NAV og som et stort flertall av kommunestyret kan stille seg bak. Hvis innføring av NAV - reformen innebærer en dårlig løsning for det øvrige konseptet må det innledes forhandlinger med NAV sentralt, eventuelt statsråden om utsettelse av gjennomføringen, slik at vi får et resultat som tjener både NAV og behovet for nytt administrasjonsbygg.

For å forestå en vurdering av nytt administrasjonsbygg velges;

Steinar Furu – leder Elbjørg Larsen Kjell-Inge Jakobsen

Med bakgrunn i overstående skal utvalget vurdere om de innkomne anbud skal forkastes eller om det er mulig å anta noen av dem. Hvis det er mulig å finne en løsning innenfor innsendte anbud ber formannskapet at saken legges fram til behandling i førstkommende kommunestyremøte.

Rådmannens innstilling:

1. Jan Brattli AS antas som leverandør av nytt administrasjonsbygg basert på en 10-årig leiekontrakt med kjøp av bygget etter 10 år i samsvar med sitt tilbud datert 18.03.08. Tilbudet aksepteres under følgende forutsetninger: ·        plassering av bygget på tomta må justeres slik at adkomst, parkering osv. blir best mulig ·        planløsning må justeres slik at det tilfredsstiller tilbudsspesifikasjoner og våre funksjonskrav ·        det må sikres at bygget holder en minimumsstandard mht. kvalitet 2        Toft arkitekter AS engasjeres til å gjennomgå tilbudet fra Jan Brattli AS med tanke på å optimalisere løsningen. 3        Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre drøftinger med arkitekt og tilbyder og utarbeide forslag til avtale. 4        Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalen.

Sak 5/08: MØTETIDSPUNKT - ARBEIDSSTRUKTUR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Saksutredning: Lederen av det nyvalgte rådet – Jørn Moe – var innkalt til møte hos rådmannen 08.04.08.

Kommunestyret vedtok i desember veiledende møteplan for 1.h.å. 2008, men da var rådet ikke oppnevnt.

Møteplanen som vedtas av kommunestyret  settes opp slik at formannskap og hovedutvalg følger hverandre og kommunestyremøtene settes opp i etterkant av disse, samt at det har blitt fastsatt møter i annet høringsorgan – eldrerådet – i forkant av kommunestyret, for å fange opp at rådet får uttale seg om de aktuelle overordnede sakene.

Det ble enighet med rådets leder om at dette blir drøftet.
joern_moe_01
Jørn Moe er leder for "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne" i Herøy.

Annonser