Følg kommunestyremøtet live på Facebook

Livestreaming

Fredag 29. mars avholdes det kommunestyremøte i Herøy kl. 10.00. En av sakene som skal behandles er vurdering av ankespørsmål i dommen fra Hålogaland lagmansrett.

Søksmålet mot Herøy kommune i den såkalte Helsehussaken har naturlig nok engasjert befolkningen i Herøy og formannskapet har derfor gitt signal om at kommunestyremøtet fredag 29. mars 2019 blir gjort tilgjengelig for flest mulig med live overføring. Herøyfjerdingen skal derfor prøve å overføre møtet live på Facebook fra klokka 10.00 fredag.

Formannskapet innstilte på å vedta dommen
Formannskapet har innstilt på at dommen ikke skal ankes og at kostnadene skal dekkes over disposjonsfondet.

Herøy kommune mottok den 11.03.19 domsslutningen fra Hålogaland lagmannsrett, knyttet til gjennomføringen av ankebehandlingen av kommunens anskaffelse av nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger, som er som følger:

1. Kontrakt mellom Herøy kommune og XO Construction AS om bygging av helsehus og omsorgsboliger kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse.
2. Herøy kommune idømmes overtredelsesgebyr på 6 897 211 kroner.
3. Herøy kommune dømmes til å betale 183 600 kroner i erstatning til Contractor Bygg AS innen to uker fra dommens forkynnelse.
4. Herøy kommune dømmes til å betale 236 759,80 kroner i erstatning til EntrepreTor AS innen to uker fra dommens forkynnelse.
5. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Herøy kommune og XO Construction AS in solidum til Contractor Bygg AS 934 200 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
6. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Herøy kommune og XO Construction AS in solidum til EntrepreTor AS 991 437,50 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
7. I sakskostnader for tingretten betaler Herøy kommune og XO Construction AS in solidum 867 686 kroner til EntrepreTor AS kroner innen to uker fra dommens forkynnelse
8. I sakskostnader for tingretten betaler Herøy kommune og XO Construction AS in solidum til Contractor Bygg AS 1 523 133,80 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.

Advokatene anbefaler anke
Kommunens advokater anbefaler at dommen bør ankes og prøves i Høyesterett. De har skrevet et 46 sider langt notat der de begrunner sine vurderinger. De mener det foreligger flere klare saksbehandlingsfeil som alene og samlet har hatt betydning for den avgjørelse som lagmannsretten har kommet til. Videre hevder de at lagmannsrettens begrunnelse er mangelfull for flere sentrale forhold.

- Denne saken har stor betydning for Herøy kommune, samt leverandørmarkedet og oppdragsgiversiden, og kravene til begrunnelse må således skjerpes. Det er etter vår mening gode grunner som taler for at avgjørelsen skal oppheves og sendes tilbake til lagmannsretten for ny behandling, skriver de i sin anbefaling til politikerne.
Trykk her for å lese notatet fra kommunens advokatfirma.

Følgende saker skal behandles:

6/2019: Herøy vannverk byggetrinn 11 - sjøledning fra Skagavågen til Hestøya

7/2019: Felles låssystem for kommunale bygninger - adgangskontroll

8/2019: Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem for kommunale bygninger

9/2019: Oppgradering av kommunale leiligheter i Karolineveien 24A - 24C, 26 og 28A - 28C.

10/2019: Endring av selskapsavtale for SHMIL IKS

11/2019: Søknad om fritak fra verv - suppleringsvalg

12/2019: Vurdering av ankespørsmå i dom av 11.03.19 fra Hålogaland lagmannsrett

Du kan lese alle sakdokumenter her.

Trykk her for å komme til Facebook-sida til Herøyfjerdingen.

Livestreaming
Herøyfjerdingen skal for første gang prøve å overføre et kommunestyremøte live på Facebook.
Kommunestyremøte 18
De folkevalgte skal blant annet ta stilling til ankespørmålet i helsehussaken under kommunestyremøtet fredag 29. mars. (Arkivbilde fra møtet 18.12.18)

Annonser