Flytebru har blitt 3 milliarder billigere

Fastlandsforbindelse_brua1-1024x576

Fredag 26. mars ble forprosjektet for fastlandsforbindelse over Alstenfjorden presentert for styringsgruppa. Ny teknologisk utvikling viser at ei flytebru over Alstenfjorden har blitt tre milliarder kroner billigere enn KVU-utredningen fra 2015.

Det er ingeniørselskapet Aas-Jakobsen som på vegne av Helgelandsrådet har gjort nye beregninger med basis i Bjørnafjord-brua som nylig er prosjektert og klar til å legges ut på anbud. Flytebrua på E39 over Bjørnafjorden skal bidra til å gjøre strekningen Stavanger-Bergen ferjefri og har planlagt byggestart i 2025.

- Dette har gjort det mulig å kalkulere vårt broprosjekt mye mer nøyaktig enn i 2015 og dermed med betydelig redusert usikkerhet, skriver prosjektleder Roy Skogsholm.

Aas-Jakobsen har utarbeidet to alternative løsninger, men anbefaler det sørligste alternativet (Alternativ 2) som starter på Lisslauvøya og ender på Alstenøya omtrent der veien kommer ned fra Kleivskaret. Dette alternativet har en seilingshøyde på 55 meter og kostnadsberegnes til 7,6 milliarder kroner inklusiv MVA. Dette er omtrent 3 milliarder mindre enn i KVU fra 2015.

- Hvis en velger å oppruste dagens vegtrase av FV 820 istedenfor å legge den forbi flytebrua ved Lisslauvøya, må en kalkulere inn et tillegg på kr. 908 167 000 for tilførselsvei fra Hestad til Lisslauvøya/Flytebrua. Altså en total kostnad på kr. 8 582 417 000, skriver Skogsholm.

Tunnel er fortsatt rimeligere, men bru gir flere fordeler
I KVU fra 2015 ble det utredet en undersjøisk tunnel fra Nord-Herøy til Alstenøya med en total kostnad på 3,9 milliarder kroner. Denne løsningen var basert på en tunnel med to løp og stigningsforhold i henhold til gjeldende krav.

- Det er blitt stilt spørsmål om kravene som er lagt til grunn er for strenge. I ettertid er det utarbeidet en KVU for Hadselstunnelen som er et sammenlignbart prosjekt der en har basert løsningen på ett løp. Dette gir en betydelig rimeligere løsning. Denne KVU-en konkluderer imidlertid med at det må gjennomføres en overordnet risikoanalyse før en kan konkludere med tunnel-kravene. En slik analyse er ikke mulig å gjennomføre før en er i prosjekteringsfasen.

- Vår tunnel vil ha et stort innslag av tungtrafikk. Dette vil gi negativ påvirkning i en overordnet risikoanalyse.  Etter å ha drøftet vårt prosjekt med ekspertisen finner vi det mest hensiktsmessig å beholde kalkylen fra 2015 og indeksregulere den med indeks for fjelltunneler, skriver Skogsholm.

Prisen for tunnelen er beregnet til 4,6 milliarder kroner inklusiv MVA.

- Tunnelalternativet er fortsatt betydelig rimeligere enn flytebrualternativet selv om det har nærmet seg. Det er imidlertid svært mange andre elementer som har betydning for valg av løsning, kommenterer Skogsholm.

Dette gjelder ifølge Skogsholm blant annet vedlikeholdskostnader, trafikant-nytte, ulykkeskostnader, støy- og luftforurensning og miljøpåvirkning.

For reiseliv og turistnæringen vil også ei flytebru være en langt bedre løsning for fastlandsforbindelse. Ei flytebru har også en langt kortere byggetid enn tunell. Byggetid for bru er 3 år mens det for en undersjøisk tunell beregnes 5 år.

Kortere tilførselsvei med ny trase
I KVU ble opprusting av dagens FV 828 kalkulert til 1,11 milliarder, som med dagens tall oppjusteres til 1,28 milliarder i henhold til anleggsindeksen. En utfordring med utbedring av dagens FV 828 mellom Herøy og Dønna er at det flere steder må tas hensyn til en rekke kulturminner. (se kart).

Ved å legge om veien fra Hestad med tunell gjennom Skorpa og videre til Lauvøya og Ormsøya til flytebrua, og videre til Engan er dette beregnet til 2,2 milliarder kroner.

- Denne løsningen gir 6 km kortere veg fra Hestad til Nord-Herøy-krysset og dermed 6 km kortere veg fra Dønna til tunnelen, og 20 km kortere veg fra Silvalen til flytebrua. Dette gir vesentlige bidrag til kost-/nytteanalysen og finansieringsanalysen.  Et viktig moment her er at hvis en legger den nye traseen over Skorpa så sparer en ca. 908 millioner kr. i tilførselsveg til flytebrua, skriver Skogsholm. Alle priser er inklusiv MVA.

Mangelfull effekt- og finansieringsanalyse
Skogsholm poengterer at det er benyttet ufullstendige trafikktall som grunnlag for effekt- og finansieringsanalyser.

- En alvorlig mangel, som er påpekt i høringsuttalelser, er mangelfulle effekt-analyser og finansieringsanalyser. Dette skyldes at det er benyttet ufullstendige trafikktall og ikke oppdaterte underlag for fergeutløsning. For å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av alternativene er vi nødt til å frambringe en oppdatert effekt-analyse og finansieringsanalyse. Finansieringsanalysen vil vise i hvor stor grad bompenger og fergeutløsningstilskudd vil bidra til finansieringen; trolig flere milliarder i finansieringsperioden på 45 år. Dette vil være en avgjørende dokumentasjon når saken skal fremmes for politisk prioritering, skriver Skogsholm.

Porten til øyriket
Ordfører Elbjørg Larsen har stor tro på dette prosjektet og tror det kan kan iverksettes innen 8 år.

- Dette er ikke et Herøy/Dønna-prosjekt, men det ligger til fylkeskommunen. Den jobben som er gjort nå er underlaget til KVU. Vi ser nå at vi har kommet i en helt annen retning, i og med at brualternativet er mye rimeligere enn tidligere.

- Det er viktig å være visjonær og se for seg denne traseen når man kommer over Helgelandsbrua. Dette blir porten til øyriket og vil være en turistmagnet i tillegg til at det vil gi store fordeler for næringslivet og befolkningen, sier Larsen.

Jobber også for samband mot Brasøy/Husvær
Ordfører Elbjørg Larsen er også opptatt av å få til en fastlandsforbindelse mot Brasøy/Husvær.

- I Herøy kommunes budsjett for 2021 ble det satt ab 100 000 kroner til å se videre på en løsning for tilknytning til Brasøy/Husvær. Vi har hatt et møte og sett på denne muligheten. Jeg tror dette er realiserbart ved hjelp av bompenger, fergeavløsningsmidler og et årlig bidrag fra Herøy kommune. Dette prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 250 millioner kroner. Slik det er nå så får man fergeutløsningsmidler for den strekningen som kuttes. Dette vil også frigjøre fergen. Kanskje vil også Austbø kunne knyttes opp til dette sambandet, sier Larsen.

Videre arbeid
Det er avtalt nytt møte med fylket etter påske og planlagt nytt fellesmøte mellom formannskapene i Herøy og Dønna etter påske. Det planlegges også et lignende møte med Alstahaug kommune.

Saken sendes ut til kommunene til høring med høringsfrist 1. mai 2021.

Fastlandsforbindelse_brua1-1024x576
E39 Bjørnafjorden, forslag til løsning AMC (Aas-Jakobsen, Multiconsult, Cowi) for Statens Vegvesen
Fastlandsforbindelse_Kart bru
Her er et kart som viser trase for flytebru og tilførselsveier. Aas-Jakobsen anbefaler alternativ 2 for flytebru med en seilingshøyde på 55 meter.
Fastlandsforbindelse_Kulturminner
På eksiterende fylkesvei 828 langs Dønnamannen ligger det en rekke kulturminner som gjør det vanskelig å utvide veien. For Skorpa løses dette med en tunell.
Roy Skogsholm
Roy Skogsholm er prosjektleder.
Ordfører Elbjørg Larsen har stor tro på prosjektet og tror ei flytebru kan fungere som en port til øyriket i Herøy og Dønna.
Ordfører Elbjørg Larsen har stor tro på prosjektet og mener ei flytebru kan fungere som en port til øyriket i Herøy og Dønna, og har tro på at dette kan iverksettes innen 8 år.

Annonser