Flosta-kjøp utsatt

flosta
Herøy formannskap behandlet mandag sak om kjøp av Flostad industriområde. Saken ble imidlertid utsatt, men kommer opp i kommunestyret 10. mars.
Og årsaken til utsettelsen er at kommunens administrasjon skal engasjere advokat som skal gjøre en juridisk vurdering av saken før behandling i kommunestyret.

Saken er slik. (saksforberedelsene til formannskapet):

Kommunen har siden 1968 festet et større areal på Flostad. Ut fra dette arealet er det i ettertid fradelt flere parseller slik at det nå gjenstår i underkant av 12 daa.

Festetomten består nå av 5 parseller. Det er naturlig at flere av disse selges som tilleggsarealer til naboeiendommene Per Johansen Transport AS og Herøy ASVO. Det gjenstående arealet – om lag 9,5 daa – er et sammenhengende område regulert til industri/fiskeindustri.Vi har fram til 2008 betalt en årlig festeavgift på 4.000 kr. I forbindelse med regulering av festeavgiften ble denne øket til 55.825 kr.Med bakgrunn i dette sa kommunestyret i sak 25/08 (18.04.08) opp leieavtalen. Statsskog SF, som representant for grunneier, har imidlertid opprettholdt sitt krav med henvisning til at leieavtalen ikke kan sies opp uten grunneiers samtykke.
Det har vært en omfattende korrespondanse i saken og det ble 28.10.08 avholdt møte med Statsskog SF for å prøve å komme til enighet.I referat skrevet av rådmannen fra møtet heter det:”Jeg viser til møte med Per Christian Enger på Herøy Rådhus 28.10.08.”Saken ble gjennomgått i sin helhet. Statsskog påpekte at Herøy kommune ikke ensidig kunne si opp ”avtalen så lenge ikke motparten aksepterte dette.”Herøy kommune påpekte at takstprisen var altfor høy i forhold til markedspris på Herøy. Det er ”ikke realistisk å oppnå mer enn 100 kr/m2 for ferdig opparbeidet næringsareal i Herøy.”Partene er innstilt på å finne en minnelig løsning.”Herøy kommune vil med utgangspunkt i mulig salgspris beregne opparbeidelseskostnader og ut ”fra dette beregne hva som er mulig å betale for arealene.”Dette vil danne grunnlag for et pristilbud.”Saken må utredes og behandles politisk i kommunestyret. Tidligste behandling som er mulig er ”16.12.08. Det mest realistiske er februar 2009.Vurdering:

Slik arealet ligger i dag kan det ikke utnyttes til næringsformål. Det må gjennomføres omfattende arbeider før området kan tas i bruk.Med bakgrunn i møtet med Statsskog SF er det gjennomført en kostnadsvurdering av hva det koster å klargjøre næringstomter i området.For å få en mest mulig rasjonell utnytting av området er det i beregningen medtatt 2,5 daa av arealer mellom kommunens festetomt og regulert veg. Dette arealet inngår som en naturlig del av næringsarealet og er avsatt til samme formål. Dette arealet eies i dag av Opplysningsvesnets fond og er ikke bortfestet.Samlet næringsareal blir dermed på 12 daa.Det er ikke gjennomført prosjektering av et eventuelt industriområde, men vi har forutsatt nedspregning og avretting/planering av området på kote 3,5. Det er også forutsatt bygging av veg i samsvar med reguleringsplan, og framføring av vann, avløp og strøm i vegen.Basert på erfaringspriser får vi en totalkostnad på om lag 2,5 mill eks mva.Vi har fått en lokal entreprenør til å gjøre en grov kalkulasjon av de samme arbeider. Hans beregning har en totalkostnad på 2,6 mill inkl. mva. Strømforsyning og asfalt er ikke med i denne beregningen.Med bakgrunn i dette kan vi konkludere med at det vil koste om lag 2,2-2,5 mill eks. mva å bygge ut området. Dette er en kostnad på ca 200 kr/m2, og ligger langt over det som vi kan forvente å få for næringsarealer i Herøy.En utbygging av dette området vil derfor være avhengig av statlige og/eller fylkeskommunale tilskuddsordninger og et betydelig kommunalt bidrag.Kostnadene med å erverve tomtegrunnen vil komme i tillegg.

Slik situasjonen er i dag vil det uansett påløpe store utgifter med området på Flostad. Selv om vi ikke iverksetter tiltak for å bygge ut området, vil det påløpe årlige kostnader på 55.000 kr.Dersom vi tar kostnadene med å erverve og utvikle området vil vi på sikt kunne få igjen noe av våre investeringer. Og vi får attraktive næringstomter i tilknytning til gode kaiområder for dypvannskai.Saksbehandler anbefaler derfor at det innleds forhandlinger med Statsskog SF med tanke på erverv av hele det sammenhengende næringsområdet på 12 daa (9,5 daa innen eksisterende festekontrakt og 2,5 daa utenfor). Kommunen erverver også adkomst til eksisterende kommunal kai. De øvrige områder tilbys Per Johansen Transport AS og Herøy ASVO.Med bakgrunn i bakgrunn i de høye utviklingskostnadene er det ikke forsvarlig å betale mer enn 20-25 kr/m2 for råtomten. Prisen vil imidlertid komme som et resultat av forhandlinger med Statsskog SF.
flosta
Flosta med tidligere Flosta Aluminium til venstre og Per Johansen Transport til høyre.

Annonser