I tilstandsrapporten for oppvekstsektoren som ble behandlet i formannskapsmøte den 15. oktober kan man lese at det har vært betydelig økning i antall plasser i barnehagen i Herøy

Barnehagene har i løpet av få år vært nødt til å omstille seg til en ny virkelighet. Herøy kommune har gått fra å være en fraflyttingskommune til en vekstkommune i løpet av de tre siste årene. Dette har ført til at kommunen i løpet av de fem siste årene har utvidet barnehagekapasiteten i kommunen fra 72 til 108 plasser, som er en kapasitetsøkning på 50 prosent.

Forøyd med barnehagetilbudet
Hovedvekten av kommunens nye innbyggere har minoritetsspråklig bakgrunn, og dette har gitt barnehagene nye utfordringer. Per 15. desember 2012 var 12 prosent av barna i barnehagene fra språklige og kulturelle minoriteter.

De siste gjennomførte brukerundersøkelsene i både Solli barnehage og Herøy barnehage viser at foreldrene er meget godt fornøyd med barnehagetilbudet i kommunen. Herøy barnehage har hatt en meget positiv utvikling både i forhold til deltakelse i brukerundersøkelsen og resultater. I siste undersøkelse fra 2012 var deltakelsen på 82 prosent mens undersøkelsen i 2011 hadde en svarprosent på bare 35 prosent.

Den private barnehagen Solli barnehage gjennomførte sin første brukerundersøkelse i 2011 med en svarprosent på 80 prosent. I denne undersøkelsen fikk barnehagen meget gode tilbakemeldinger fra foreldrene. De har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012.

Sammenligner man de to barnehagene viser brukerundersøkelsene at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med barnehagetilbudet i begge barnehager. Resultatene ligger også godt over landsgjennomsnittet på de fleste områder. Solli barnehage skårer litt bedre enn Herøy barnehage på fysisk miljø, men ellers er det små variasjoner.

Les mer i tilstandsrapport for oppvekstsektoren.

Trykk her