Fire saker til kommunestyret

kstyret_01
Torsdag 23. oktober avholder Herøy kommunestyre møte med fire saker på lista. Tre av sakenes innstilling er ikke klare før formannskapet har gjort sin behandling 16. oktober.
Oppnevning av personer som har sagt seg villig til å stå oppført som talspersoner for barn til saker i fylkesnemda er første sak i kommunestyret 23. oktober. Saka kommer opp uten innstilling, siden dette er en oppnevning.

De andre tre sakene i kommunestyret skal først behandles i formannskapet 16. oktober. Disse sakene er: * Sak 57/08: Budsjettrapportering/regulering pr. 31.08.08 * Sak 58/08: Innføring av generell eiendomsskatt * Sak 59/08: Etablering av Herøy Fiber (SUS)

Disse sakenes videre skjebne i kommunestyret avhenger av formannskapets behandling. Vi kommer tilbake til dette.

SAK 56/08: FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER –  OPPNEVNING AV TALSPERSONER Innstilling: Saka legges fram uten innstilling da dette er en oppnevning. Valgnemnda vil legge fram sin innstilling.

Saksutredning: Lovgrunnlag: Barnevernloven av 17.07.92 nr. 100 - § 7-4. Forskrift av 22.12.93 nr. 1430

Fylkesnemnda i Nordland mottok i 1993/1994 lister fra de fleste kommunene i Nordland over kvalifiserte personer som har sagt seg villig til å stå oppført som talspersoner, for barn som får sine saker behandlet i nemnda.

Disse listene begynner å bli noe mangelfull og mange har sagt at de ikke lenger ønsker å være talspersoner og andre har flyttet.

Kommuner med folketall inntil 5000 personer er det foreslått at minimum fem personer er tilstrekkelig.

Med brev av 14.05.08 har fylkesnemnda har satt frist for kommunene til 01.07.08 for liste over kvalifiserte talspersoner, jfr. barnevernloven § 7-4.

Bakgrunn: Det følger av § 7-4 i lov om barneverntjenester at fylkesnemnda kan oppnevne talsperson for barnet i saker som skal behandles for nemnda.

Fylkesnemndas leder kan oppnevne talsperson for barnet i alle saker som hører under fylkesnemndas myndighetsområde i henhold til lovens § 7-2. Dette vil først og fremst være aktuelt i saker som gjelder mer alvorlige inngrep, f.eks saker som gjelder omsorgsovertakelse og fratakelse av foreldreansvar.

Etter § 6-3 i barnevernloven kan barnet selv opptre som part og gjøre partsrettigheter gjeldende når det har fylt 15 år.

En viktig oppgave for barnevernstjenesten er å sørge for at barnet så tidlig som mulig under forberedelsen av en sak som skal behandles i fylkesnemnda, informerer barnet om adgangen til å få oppnevnt talsperson. Dersom barnet ønsker at fylkesnemnda skal oppnevne talsperson, må dette fremgå av sakens dokumenter idet den blir oversendt nemnda med forslag til tiltak. Uavhengig av barnets uttrykte ønske bør barneverntjenesten vurdere på selvstendig grunnlag om det bør oppnevnes talsperson for barnet og redegjøre for sitt syn i forhold til fylkesnemnda.

Krav til kompetanse Når det gjelder krav til talspersonens kompetanse skal han/hun har praktisk erfaring fra arbeid med barn. Det er viktig at listen inneholder personer med ulik bakgrunn og med erfaring fra arbeid med barn i ulike aldersgrupper og med ulik kulturell bakgrunn. Dette kan f.eks være lærere, førskole-lærer, personer med sosialfaglig bakgrunn, helsesøstre o.l.

I særlige tilfelle kan også andre med mer spesiell erfaring kunne komme i betraktning (f eks erfarne fosterforeldre eller støttekontakter).

Personer som er utelukket Barnets talsperson skal være uavhengig av barnevernstjenesten i den enkelte sak. Dette betyr at det ikke kan oppnevnes personer som er ansatt i et organ som behandler barnets fosterforeldre. Det kan likevel i særlige tilfelle oppnevnes en person som barnet har et særlig tillitsforhold til.

Talspersonen skal innkalles til fylkesnemndas møte og avgi en muntlig rapport til nemnda.

Talspersonen skal avgi rapport til fylkesnemnda på grunnlag av samtaler med barnet og eventuelt også foreldre og fosterforeldre. Rapporten skal angi barnets egne ønsker samtidig som talspersonen skal foreta sin egen vurdering av saken.

Talspersonen skal ikke fungere som en sakkyndig, men først og fremst være barnets talerør i saken på grunnlag av samtaler med barnet selv og eventuelt personer i barnets omgivelser, og det er forutsatt at han/hun ikke er til stede under hele forhandlingsmøte i fylkesnemnda.

Saken er drøftet med HSO-sjefen og oversendt valgnemnda med anmoding om å komme med forslag innen 22.09.08.

Vurdering: Rådmannen legger fram saken uten innstilling da dette er en oppnevning.
kstyret_01
Herøy kommunestyre møtes 23. oktober.

Annonser