Fire saker i formannskapet

arnt_frode_og_elbjoerg
Når formannskapet møtes til årets første møte tirsdag 20. januar ligger det fire saker på bordet, hvor spørsmålet om fast etablering av Undervisningssykehjemmet Helgeland er den kanskje mest spennende saken.
Sakslista til formannskapsmøtet 20. januar ser slik ut: Sak 1: FAST ETABLERING AV UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET HELGELAND Sak 2: SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT Sak 3: FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT FRIST: 03.02.09 Sak 4: SØKNAD OM TILSKUDD POLARBJØRN V/BJØRN ØKERN, BRASØY

De enkelte sakene: Sak 1/09: FAST ETABLERING AV UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET HELGELAND Rådmannens innstilling 1. Herøy kommune vedtar å delta i Undervisningssykehjemmet Helgeland der Alstahaug er vertskommune. Vertskommunesamarbeidet organiseres etter Kommunelovens §28 b – Administrativt vertskommunesamarbeid. Oppstartsdato: 01.02.09

2.  Rådmennene i den enkelte kommune inngår i et fast styringsråd for USH Helgeland. Styringsrådet vil også ha felles representant fra arbeidstakerorganisasjoner, representant fra Høgskolen i Nesna og Sandnessjøen videregående skole. Konsultative medlemmer av styringsgruppen vil være en felles representant fra Eldrerådene i HALD - kommunene, representant fra Fylkesmannen i Nordland, en representant for sykehjemslegene i HALD og en representant fra Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen

3. Styringsrådets oppgaver er å godkjenne avtaler om utviklingsprosjekter, godkjenne handlingsplan og gi anbefalinger vedrørende budsjett, regnskap og årsrapport. Styringsrådet har ca. 4 møter årlig.

4. Det ansettes en leder for fagavdelingen tilsvarende 100 % stilling under forutsetning av ekstern finansiering.

5. USH Helgeland skal ha fysisk tilstedeværelse i alle sykehjem i HALD - kommunene ved lokale fagutviklingssykepleiere. Stillingsressursen i Herøy kommune blir 20 % innenfor dagens budsjettramme. Funksjon og stillingsstørrelse fagutviklingssykepleiere evalueres fortløpende, og senest etter 2 år.

Saksopplysning: Det er utarbeidet et felles saksfremlegg for HALD kommunene og saken er skrevet av prosjektleder Ellen Mogård Larsen

Bakgrunn: 2006-2008 har kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna hatt et interkommunalt samarbeid på sykehjemmene om Undervisningssykehjemmet Helgeland, med Høgskolen i Nesna som hovedsamarbeidspartner. 

Sykehjemmet er knyttet opp mot Hovedundervisningssykehjemmet Kroken i Tromsø og har vært et 3-årig prosjekt som nå ønskes fast etablert som Undervisningssykehjemmet Helgeland, Nordland fylkes Undervisningssykehjem. Det har vært ansatt en prosjektleder lokalisert til Høgskolen i Nesna, avd. for sykepleierutdanning i Sandnessjøen.

Mål: Undervisningssykehjemmene skal bidra til å bedre kvaliteten i den kommunale eldreomsorgen. Tanken er at pleie- og omsorgsarbeidet ved sykehjemmene bedres ved å satse på kompetanseutvikling, fagutvikling og forskning der omsorgsarbeidet foregår. Ved å løfte geriatrisk omsorgsarbeid opp på et høyt faglig nivå vil man utvikle gode tjenester for sykehjemspasienten og dens pårørende, utvikle gode praksismiljøer for helsefaglige studenter og bedre rekrutteringen til sykehjemmene.

Sak 2/09: SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT Rådmannens innstilling: Herøy kommune avslår søknaden om støtte til drift av senteret SMISO - Nordland.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.11.2008 sak 122/08 Ordfører Arnt-Frode Jensen foreslo at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt.

Vedtak: Saken utsettes.

Saksutredning: Herøy kommune har mottatt søknad om økonomisk støtte til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland (SMISO-Nordland) for driftssåret 2009.

Senteret ligger i Mosjøen og er et lavterskeltilbud der alle kan henvende seg direkte og tilbudet er gratis.

De søker Herøy kommune om kr 3635,- i økonomisk støtte til drift av senteret. Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal og 80 % på statlig støtte.

Det opplyses i søknaden at de har fått innvilget støtte fra BUF – direktoratet og Vefsn kommune som stiller som vertskommune med årlig økonomisk støtte til senteret. Andre kommuner som ikke er vertskommuner har gitt 2,16 pr innbygger.

Vurdering: Det er positivt at de som bor i Nordland kan få et slikt tilbud i sitt eget fylke. Det søkes om støtte til et godt formål, men etaten har ikke avsatt midler til overnevnte formål i budsjettet for 2009.

Saksbehandler foreslår derfor at søknaden om økonomisk støtte til drift avslås med bakgrunn i økonomi.  

Sak 3/09: FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT Rådmannens innstilling 1. Herøy formannskap slutter seg til forslaget om endringer i kommuneloven – krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper.

2. Herøy formannskap uttaler videre at lovendringer bør gjelde for alle aksjeselskaper der kommuner eier mer enn 2/3 av aksjene i selskapet

Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet sender i høringsbrev av 05.11.08 ut forslag til endring av kommuneloven – krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper med høringsfrist 03.02.09.

Saksutredning: Hele dokumentet er lagt ut på www.odin.no .

Sak 4/09: SØKNAD OM TILSKUDD POLARBJØRN V/BJØRN ØKERN, BRASØY Rådmannens innstilling: Søknaden fra Polarbjørn avslås.

Begrunnelse: Investeringene knyttes direkte opp mot drift av anlegget og regnes som driftsutgift. Det kan ikke ytes driftstøtte fra kommunalt næringsfond.                         Saksutredning: Viser til søknad fra Polarbjørn, som følger: Søknad om økonomisk støtte fra Næringsfondet.

Bakgrunn: Enkeltmannsforetaket Polarbjørn (reg.nr887339732 mva) er en systue, etablert i gymnastikksalen i sokkeldelen på gamle Prestøy Skole. Hovedproduktet er telt, spesielt beregnet til bruk i arktiske strøk. En del av virksomheten er mesansegl til sjarkflåten, pluss diverse utstyr til samme. De siste par årene omfatter produksjon også forskjellige varer i skinn og selpels. På grunn av diverse omstendigheter, har virksomheten på systua ligget nede siden februar / mars 2008.

Med tanke på satsingen på BrasøyGalleriet, var det nødvendig med full oppussning av lokalene.

Det vil si inngangspartiet, korridorene og "hovedgalleriet" i den tidligere barnehagen.

Det ble også montert bedre lys i form av nye spotskinner, samt løse plater foran vinduene slik at veggplassen ble større. I sommer hadde vi også servering av øl, vin og håndmat av sel og hvalkjøtt. Dette tok all tid fram til åpningen av galleriet.

Sesongen 2008 ga svært lite inntekter for BrasøyGalleriet, tross 7 ukers åpningstid.

I august fikk jeg operert en gammel bruddskade i ankelen som dag - kirurgi på Mo.

Etter to uker blusset det opp en voldsom infeksjon, noe som medførte 12 dager i isolat på Sandnessjøen Sykehus, med tilsvarende tid som rekonvalesent. I praksis har jeg gått på krykker fra august ti1 ut november.

Problemene Når jeg nå skal starte opp virksomheten på systua igjen, støter jeg på problemer.

De panelovnene som er montert (og som har vært drukna under lekkasjen for noen år siden) fungerer ikke mer. Det elektriske anlegget er temmelig suspekt, og den eneste muligheten til å varme opp lokalet, er med en 5,5 kw 3-fas byggtørke. Den klarer for så vidt jobben, men prisen blir urimelig høy for å varme opp lokalet. Den kan ikke stå på om natta, og heller ikke når jeg syr, fordi det er bare en 3-fas-kontakt. Om morgenen er det ca.7 grader i lokalet, det stiger til 14 på noen timer, og arbeidet kan begynne. Når jeg skrur av for å benytte de store symaskinene, tar det bare et par timer før varmen må på igjen, og arbeidet avbrytes.

Løsning I forbindelse med problemer med telefon og IT, har vi hatt besøk av en montør fra Nettfag AS for å strekke nye kabler. Han foretok en befaring med tanke på å montere en varmepumpe luft/luft i sørveggen på systua. Dette kan de utmerket godt gjøre, og samtidig renovere det elektriske anlegget med tanke på den gamle vannskaden. Varmepumpen må også ha separat kurs.

Dette vil bringe jevn varme i lokalet, slik at det går an å starte tidlig, og gjennomføre en normal arbeidsdag uten stadige avbrudd. Selv om arbeidet har ligget nede en periode, er bestillingene opprettholdt. Både på telt og segl - det er sesongbetont det som kommer inn av oppdrag, og nå står den travleste tiden for døren. Derfor haster det litt å få til en praktisk løsning for oppvarming av systua.

En varmepumpe inkl. montering koster ca. kr. 18.000,- Omlegging av det gamle elektriske anlegget, samt opplegg av separat kurs til varmepumpen koster muligens halvparten.

Det vil si: 1. Polarbjørn søker med dette om inntil kr. 30.000 - som økonomisk støtte for å fortsette virksomheten  etter avbrudd.

2. Eventuelt ved løfte om tilskudd kan arbeidet settes i gang, og faktura videresendes Næringsfondet Herøy Kommune.

Jeg må presisere at vår økonomiske situasjon gjør at vi ikke har anledning til å bidra med noe beløp for montering av varmepumpe og elektrisk anlegg. Beløpet må derfor være uavkortet hvis tiltaket skal kunne gjennomføres.

Brasøy den 26.12.2008.

Med vennlig hilsen Bjørn Økern

Herøy kommune ser positivt på den drift som pågår i regi av Polarbjørn og Brasøygalleriet.

Kommunen har ved flere anledninger gitt økonomisk støtte i form av tilskudd til aktivitetene i Brasøy.

Kommunen har tidligere behandlet søknad om støtte til investering i varmepumper og produksjonsutstyr samt opparbeidelse av brosjyremateriell. Det ble i den sammenheng gitt støtte til investeringer i produksjonsutstyr og brosjyremateriell da dette er direkte knyttet til produksjon og salg.. Det ble ikke gitt støtte til investering i varmepumper.

Ovennevnte søknad omfatter investering i varmepumpe og EL-anlegg. Varmepumpen skal erstatte gamle panelovner og EL-anlegget skal erstatte gammelt anlegg. Slike investeringer knyttes direkte opp mot drift av anlegget og regnes som driftsutgift. Det kan ikke ytes driftstøtte fra kommunalt næringsfond.

Det anbefales at søknaden avslås.
arnt_frode_og_elbjoerg
Varaordfører Elbjørg Larsen og ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser