Fikk klarsignal for nytt rådhus

roy11
Rådmann Roy Skogsholm fikk i dag kommunestyrets godkjenning av planene for bygging av nytt administrasjonsbygg eller rådhus. Det haster nemlig veldig med å komme i gang.
BådeEinar Frismo (Sp) og Vegar Dalen (Frp) hadde ordet for å gi uttrykk for misnøye med anbudsprosessen som har vært ført.

- Anbudsrunden er feil og vi vet ikke om den løsningen som velges er det billigste eller beste. Og det er en del elementer det ikke er faste priser på, sa Einar Frismo blant annet.

Vegar Dalen støttet Frismo og mente at prosessen har gått for fort.

Rådmannen svarte kommunen MÅ starte byggingen i august for å overholde fristen fra NAV.

- I andre kvartal 2009 må NAV-kontoret være på plass  i det nye bygget.  Vi har  fått pålegg fra Arbeidstilsynet som er så alvorlig at det egentlig betyr full ombygging av eksisterende bygg.

Men Arbeidstilsynet sier de vil lempe på kravet ettersom vi har vedtatt å starte bygging av nytt rådhus.

Vi har en byggekomite bestående av Roy Nilssen, Arnt Isaksen, to ansatte og verneombudet for administrasjonsbygget.

Komiteen har utarbeidet tre forsag til planløsning, og disse er nå inne hos byggherren for uttegning.

Det blir politisk behandling på dette før man iverksetter bygging, sa rådmann Roy Skogsholm.

Vedtaket ble gjort mot fire borgerlige stemmer og ble slik:

Sak 48/08: NYTT ADMINISTRASJONSBYGG - GODKJENNING AV AVTALE
Vedtak:
1. Herøy kommune godkjenner vedlagte skisse til leieavtale med Brattli Eiendom AS om leie av lokaler til administrasjonsbygg under følgende forutsetninger:
-  Lokalene til NAV-kontorer skal være innflyttingsklare 1.april 2009. Resten av bygget skal være innflyttingsklart 1.august 2009. Dette forutsetter oppstart før fellesferien 2008. Ved forsinket oppstart forskyves ferdigstillesdato tilsvarende. -  Prosjektet har en arealramme på 1020 m2 og en fast årlig leiepris på 128.600 kr i samsvar med tilbud datert 24.03.08. -  Utleier skal betale en døgnmulkt skal tilsvarende daglig husleie pr. dag bygget eventuelt blir forsinket -  Avtalenes pkt. 16 Vedlegg 3 inngår ikke som en del av avtalen før plan- og byggekomiteen har avgitt sin innstilling og planløsninger er avklarte.

2  Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig avtale innefor de rammer som er skissert i vedtaket pkt.1.

Ordfører Arnt Frode Jensen sa også at formannskapet må være forberedt å møte i juli om denne saka.
roy11
Rådmann Roy Skogsholm har dårlig tid med å få opp nytt rådhus.

Annonser