Felles strategi for landbruket

landbruk
Det har ikke kommet inn noen innvendinger mot høringsdokumentet "Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i landbruket 2010-2014" for Herøy og Dønna. Onsdag skal planen behandles i Plan- og Teknisk hovedutvalg i Herøy.

Dønna og Herøy har utarbeidet felles tiltaksstrategi med bakgrunn i de mange natur- og kulturgitte likhetene i kommunene.

 

Du kan lese dokumentet i sin helhet nederst på siden.

 

Landbruksforvaltningen i de to kommunene ivaretas av et felles landbrukskontor.

 

Stimulere til skjødsel og bruk

Mål for tiltaksstrategien er å "utarbeide langsiktig tiltaksstrategi for Dønna og Herøy som stimulerer til skjøtsel og bruk av landbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, basert på bærekraftig ressursutnyttelse og med hensyn til miljøverdiene."

 

Fram til 2009 bevilget Fylkesmannen midler til de to kommunene hver for seg. På bakgrunn av oppfordring til samarbeid fra Fylkesmannen, har Dønna og Herøy fra 2009 søkt om midler til en felles pott for de to kommunene.

 

Utløse mer midler

Bakgrunnen for dette er at kommunalt samarbeid kan utløse mer midler enn hva kommunene kan oppnå hver for seg. Det ble i 2009 bevilget kr 340 000 til fordeling i de to kommunene.

 

Landbrukskontoret har vært sekretær i arbeidet med rullering av strategien.

 

Forslag til ny tiltaksstrategi ble sendt ut på høring til følgende organisasjoner i Herøy og Dønna:


* Dønna bondelag v/ Ole Christian Wik
* Herøy bondelag v/ Torgeir Lennin
* Løkta bondelag v/ John E. Johansen
* Dønna Saualslag v/ Endre Østbø
* Herøy og Alstahaug Saualslag v/ Finn Grønnevik
* Herøy grunneierlag v/ Kornelius Dahl
* Herøy Beitelag v/ Ketil Pettersen
* Skogeierforeninga v/ Jens Carlsen
* Dønna jeger, fisk og friluftsforening v/ Roger Lisø
* Herøy jeger og fiskeforening v/ Svein Morten Reinertsen
* Norsk Landbruksrådgiving Helgeland
* Alstahaug kommune, Skogbrukssjefen
* Dønna Bygdekvinnelag v/Elsa Hansen Skei
* Løkta Bygdekvinnelag v/Solveig Tønder
* Fylkesmannen i Nordland

 

Kun en uttalelse

Høringsfrist var 14.12.2009. Det er innkommet kun en høringsuttalelse. Denne er fra Herøy og Alstahaug saualslag. De har ingen innvendinger mot høringsdokumentet.

 

Det at kun en høringsinstans har gitt tilbakemelding vurderes slik at det er enighet om at den reviderte tiltaksstrategien er akseptert.

 

Rådmannen innstiller på at Plan- og teknisk hovedutvalg vedtar tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i landbruket 2010-2014 slik den foreligger etter høring og oversender den til kommunestyret for endelig vedtak.

 

landbruk
Illustrasjonsfoto fra planen.

Annonser