Får søndre del av skoletomta

4_lekeplass_oeks_formanns_med_kai_i_bakgrunnen
Herøy formannskap vedtok i går å overskjøte søndre del av den tidligere skoletomta i Øksningan til Kai Simonsen og flytte lekeutstyret over til nærmiljøanlegget i bygda. Den lange debatten ble fulgt av Simonsen. Vegar Dalen (Frp) har bedt kontrollutvalget vurdere saken.

Det var en vanskelig nøtt Herøy formannskap skulle behandle kveldsmøtet onsdag. Da Øksningan skole ble solgt til Kai Simonsen i 2008 var det en forutsetning at offentligheten skulle kunne bruke uteområdet/lekeplassen ved skolen.
 
Ikke i kommunens eie
Ved grensepåvisning viste det seg at den gamle parkeringsplassen til skolen ikke var i kommunens eie. Dette medførte at nødvendig parkeringsplasser måtte inn på selve skoletomta.
 
Den planlagte lekeplassen fikk dermed en redusert størrelse, fra 3450 kvadratmeter til 3150.
 
I møter med Kai Simonsen og Øksningan Velforening har det vist seg vanskelig å finne en fordeling av arealene som begge parter kan være fornøyde med.
 
Til gårsdagens møte i formannskapet hadde rådmannen innstilt på at:
1. Hele gnr.7 bnr.38 overskjøtes til Kai Simonsen.
2. Deler av kjøpesummen øremerkes til å tilrettelegge badeplass og volleyball/badmintonbane i tilknytning til eksisterende miljøanlegg på Øksningan.
3. Lekeutstyr flyttes fra skoletomten til miljøanlegget.
 
For salget av Seløy skole gjenstår nå kun å ta en politisk beslutning om grensesetting. Saka om Øksningan skole ”henger igjen”, slik rådmann Skogsholm uttrykte det.
 
Brev fra grendeutvalget
Til møtet hadde grendeutvalget i Øksningan sendt brev til politikerne hvor de klargjorde sine ønsker (se ”Relaterte saker” lenger ned).
 
Det var spesielt punkt 2 i rådmannen innstilling som ble diskutert. Representanten Tore Grønbech (H) mente at dersom Simonasen har kjøpt seks mål, så kan man ikke gå tiolbake på dette nå.
 
Rådmannen svarte på direkte spørsmål fra varaordfører Elbjørg Larsen (Ap) om Simonsen har kjøpt seks mål:
 
Mangler oppmåling
- Saka om salg av Seløy skole og Øksningan skole har stoppet opp i mangel på oppmåling. Nå er dette foretatt ved Seløy skole og skal nå gjøres i Øksningan. Per dags dato har vi ikke målebrev.
 
Vi legger i dag fram en alternativ løsning og dere skal fastsette grensene. Vi kan ikke selge et større areal enn det vi har fått stilt til disposisjon, sa rådmann Skogsholm.
 
Arbeiderpartiet ved Arnt Frode Jensen la til slutt fram dette forslaget som ble vedtatt:
 
1. Søndre del av gbr. 7 bnr. 38 overskjøtes til Kai Simonsen.
 
2. Det søkes om nærmiljømidler for å tilrettelegge badeplass og badeplass og volleyball/badmintonbane i tilknytning til eksisterende miljøanlegg på Øksningan.
 
3. Lekeutstyret flyttes fra skoletomta til miljøanlegget.
 
4. Det etableres ballbinge i forbindelse med eksisterende nærmiljøanlegg. Ballbingen innarbeides i ”kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.”
Dette gjøres innen tidsfristen slik at det kan søkes om spillemidler neste år. Tiltaket søkes finansiert med spillemidler, kommunal egenandel og dugnad og innarbeides i budsjettet for 2011.
 
Til kontrollutvalget
Dette innebærer at kommunen skiller ut akebakken fra eiendommen til Simonsen, og at han altså i stedet får søndre del av området.
 
Vegar Dalen (Frp) var ubekvem med hele saksbehandlinga og krevde at kontrollutvalget skal gjennomgå prosessen og effektueringen av de politisk fattede vedtak i saken.
 
Han ønsket også at kontrollutvalget spesielt skal vurdere administrasjonens rolle i prosessen ved salget av Øksningan skole, både som kommunestyrets/formannskapets redskap for effektuering av vedtak og som kommunens ansikt utad.
 
Uro i kretsene
Han begrunnet dette med at befolkningen og enkelte folkevalgte ikke opplever at lovlige politiske vedtak tilsynelatende er effektuert. Derfor mener Dalen det er viktig at en tredjepart vurderer saken.
 
Dessuten trakk han fram at behandlingen av sakene i etterkant av vedtaket om salg har ført til uro i kretsene og uthenging av enkeltpersoner.
4_lekeplass_oeks_formanns_med_kai_i_bakgrunnen
Herøy formannskap hadde en vanskelig sak på bordet i går kveld, men vedtok at Kai Simonsen (som fulgte saka fra bakerste benk) får overta søndre del av skoletomta.
4_lekeplass_oeks_roy_nilsen_01
Plan og Utviklingssjef Roy Nilssen orienterer om den foreslåtte grensesettingen.
4_lekeplass_oeks_afj
Ordfører Arnt Frode Jensen la fram forslaget som til slutt ble vedtatt.
4_lekeplass_oeks_vegar
Vegar Dalen (Frp) ville at kontrollutvalget skal se på hele behandlingen av saka vedrørende salget av Øksningan skole.

Annonser