Ideen om ”utstyrsbank” i Herøy kom etter et seminar av Karin Gustavsen i Sandnessjøen 17. april i år. Karin Gustavsen har i mange år arbeidet med fattigdomstematikk og levekår, med vekt på å synliggjøre levekårssituasjoner blant barn og unge i Norge.

Herøy kommune stilte med deltakere fra flere instanser som jobber med barn og unge. Det var lagt opp til diskusjon og gruppearbeid i forhold til ideer for å skape inkludering i samfunnet for barn og unge og under dette arbeidet kom ideen om en utstyrsbank i Herøy.

I løpet av seminaret ble det også holdt foredrag om satsinger i Lurøy kommune og Alstahaug kommune som ga deltagerne fra Herøy mye inspirasjon i forhold til dette arbeidet.

I ettertid av seminaret har det blitt en stor gruppe engasjerte mennesker fra ulike instanser.

Mange samarbeidspartnere
Det er opprettet en egen bredt sammensatt arbeidsgruppe med personer fra barnehage, skole, helse og omsorg, NAV, barnevern og Herøy ASVO.

Arbeidsgruppa består av Edith R. Hansen (ledende helsesøster), Karina Kilvær (helsesøster/folkehelsekoordinator), Mai-Lis Larsen (sosialrådgiver NAV), Marit Jørgensen (barnevernet), Line O. Roan (Herøy barnehage), Ann Kristin Lenning (Herøy skole), Sissel Eide Knutsen (Herøy ASVO), Hilde Svelle (koordinerende enhet)

Andre viktige samarbeidspartnere er idrettslaget og næringslivet i Herøy.

Eget lager
Utstyrsbanken skal inneholde sportsutstyr som joggesko, fotballutstyr, utstyr for vinteraktiviteter, fritidsutstyr for leirskoleopphold/friluftsliv samt ekstrautstyr i barnehagene (dress, støvler, vognpose etc.) Banken tenkes å være et lager som ”låner ut” utstyr til skole, barnehager og idrettslag.

Lett tilgjengelig
Ved å gjøre dette utstyret tilgjengelig (lavterskel) har man et ønske om å bidra til at alle barn får mulighet til å være aktive og bli inkludert i ulike aktiviteter. Tilbudet er ment å være gratis og dermed bidra til at alle kan delta på ulike aktiviteter selv om man kanskje ikke har økonomi til det på daværende tidspunkt.

Organisering
Planen er at Herøy ASVO blir ”utstyrsbankens” hovedlager. Det vil si at de tar har oversikt over utstyret sammen med 2-4 personer i ei styringsgruppe og 2-4 personer fra arbeidsgruppa. ASVO ønsker å ha en rolle i dette prosjektet og har lagerplass til disposisjon for større utstyr som sykler, telt, soveposer etc. Mindre utstyr lånes ut og oppbevares av skole, barnehage og idrettslag. Det er disse enhetene som møter barn og unge der de er og der behovet er. Ved å plassere utstyret der det trengs, vil terskelen for å låne bli lavere.

Skole, barnehage og idrettslaget får ansvar for lagring, direkte utleie, renhold/vedlikehold, og at utstyret blir levert tilbake. ASVO skal kun være lager for større utstyr og ha oversikt over hvilket utstyr som finnes rundt på de forskjellige enhetene (i samarbeid med arbeidsgruppe/styringsgruppe). Mens skole, barnehage og idrettslaget har ansvar for det utstyrer de til en hver tid disponerer. Når det gjelder vedlikehold av utstyr som sykler og ski, ønsker vi å gjøre en avtale med Herøy sport og fritid. Noe de for øvrig stiller seg positive til.

Avhengig av støtte fra næringslivet
For å kunne gjennomfør prosjektet med utstyrsbank i en ellers presset kommuneøkonomi, er vi avhengige av økonomisk støtte fra det private næringsliv. Det vil årlig bli søkt om tilskudd til drift og vedlikehold fra det lokale næringsliv og gjennom div tilskuddsordninger.

Håper å komme i gang til høsten
Initiativtakerne håper at utstyrsbanken skal være på plass fra høsten 2013 og ønske at prosjektet prøves ut i minst to år, for på den måten å få en enda bedre oversikt over behovet i kommunen.

- Vi har søkt om støtte fra en bedrift og håper på positivt svar, sier en av initiativtakerne, Mai-Lis Larsen, til Herøyfjerdingen.