Etablerer ny lekeplass i Øksningan

oeksningan
Etter at Øksningan skole ble solgt, er det av ulike årsaker nødvendig å etablere en ny lekeplass her ved nærmiljøanlegget. Rådmannen innstiller til formannskapet at kjøperen får overta hele skoleområdet og at deler av kjøpesummen øremerkes tilrettelegging av tilbud ved miljøanlegget i Øksningan.
Da Øksningan skole ble vedtatt solgt var det en forutsetning at det skulle avsette uteområde/lekeplass som sikret at offentligheten kunne bruke dette området.   Skolen ble etter en omfattende prosess solgt til Kai Simonsen.   Feil oppmåling Ved grensepåvisning viste det seg at den gamle parkeringsplassen til skolen ikke var i kommunens eie. Dette medførte at nødvendig parkeringsplasser måtte inn på selve skoletomten.   Den planlagte lekeplassen fikk dermed en noe redusert størrelse (fra ca 3450m2 til 3150m2) og en endret utforming.   I møter med Kai Simonsen og Øksningan Velforening har det vist seg vanskelig å finne en fordeling av arealene som begge parter kan si seg fornøyd med.   I desember 2009 ble det avholdt et møte mellom Øksningan Grendeutvalg og kommunen. Møte konkluderte med at det beste ville være å etablere et nytt uteområde/lekeplass.   Øksningan grendeutvalg I brev av 1. juni i år ønsker Øksningan Grendeutvalg at det nye uteområde/lekeplass plasseres i tilknytning til miljøanlegget som er under utvidelse. Uteområde/lekeplass ved skolen kreves erstattet med følgende anlegg: - Fotballbane erstattes av en ballbinge. - Akebakke erstattes av en utgravd badeplass hvor overskuddsmassen brukes til å etablere volleyball/badmintonbane. - Flytting av lekestativ far skoletomten til miljøanlegget.   Etter saksbehandler Roy Nilssens mening er det vanskelig å få til en god løsning der man deler skoletomten i en bolig og næringsdel og et offentlig område.   Miljøanlegg Det beste vil utvilsomt være å etablere dette anlegget i tilknytning til et eksisterende miljøanlegg. Ulempen er at akebakken går tapt. Det har vær stor fokus på å beholde denne.   Innenfor det som ble diskutert i møte 4. desember 2009 er kravene i kulepunkt to og tre forholdsvis enkle å oppfylle. Badeplassen utdypes og tilrettelegges, og overskuddsmasser brukes til å etablere volleyball /badmintonbane.   Kostnadskrevende ballbinge Når det gjelder etablering av ballbinge er dette et kostnadskrevende tiltak som krever særskilt behandling. Ballbingen på Seløy kom som eksempel på 619.000 kr. Til denne ballbingen mottok vi 305.000 kr i tilskudd.   Ballbinge i Øksningan må i tilfelle innarbeides i økonomiplan og kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Med bakgrunn i dette kan det søkes om tilskudd.   Konklusjon: Med bakgrunn i dette anbefales det at hele gnr.7 bnr.38 overskjøtes til Kai Simonsen.   Deler av kjøpesummen øremerkes til å tilrettelegge badeplass og volleyball/badmintonbane i tilknytning til eksisterende miljøanlegg.  Lekeutstyr flyttes fra skoletomten til miljøanlegget.   Eventuell ballbinge på Øksningan fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandling.

 

Innstilling:

1 Hele gnr.7 bnr.38 overskjøtes til Kai Simonsen.

2 Deler av kjøpesummen øremerkes til å tilrettelegge badeplass og volleyball/badmintonbane i tilknytning til eksisterende miljøanlegg på Øksningan.

3 Lekeutstyr flyttes fra skoletomten til miljøanlegget   Foto: Torkjel Gullesen, Øksningan.
oeksningan
Hit til nærmiljøanlegget i Øksningan foreslår saksbehandler at lekeutstyret på skolen skal flyttes.

Annonser