Enstemmig campingplass

arne_01
Et enstemmig kommunestyre ga i dag sin fulle tilslutning til at Arne Thoresen får starte campingplass på Tenna. Mange politikere beklaget direkte til Thoresen at utredningen har tatt så lang tid.
- Jeg håper at kommunen sender en blomst til Arne Thoresen for tort og svie når han er kommet igang med campingplassen på Tenna.

Det er med en flau ettersmak at jeg ser datoene for når denne saka har vært behandlet.

Jeg ser også at prosjektet er barbert siden Thoresen begynte med sine planer, sa Vegar Dalen blant annet da kommunestyret i dag ga sine enstemmige tilslutning til at Arne Thoresen skal få starte campingplass.

Også Steinar Furu beklaget at saksbehandlingen har tatt så lang tid:

- Jeg beklager, Arne Thoresen, at dette har tatt så lang tid, sa Furu som har sittet som leder i hovedutvalget som har behandlet denne saka.

Jan Berglund (SV) sluttet seg til Furu og sa at vi i Herøy har etterlyst en slik campingplass i mange år.

Laila Furu Vold tok også ordet for å støtte Arne Thoresen. - Skal vi si nei til alt, skjer det ingen ting. Det er veldig positivt om vi får denne campingplassen, sa Furu Vold.

Kommunestyrets enstemmige vedtak Herøy kommunestyre har gjennomgått og vurdert de innkomne merknader, protester og innsigelser. Med bakgrunn i disse, samt plan- og bygningslovens § 27 - 2 godkjennes et revidert planforslag med bestemmelser datert 08.01.08, sist revidert 09.02.09 for del av eiendommen gnr. 3 bnr. 11, Stensvold på Tenna.

Her er saksopplysningene som fulgte saka til kommunestyret: Hovedutvalget for kommunalteknikk og miljø godkjente i sak 12/07, den 9. mai 2007 at Arne Thoresen fikk fremme privat forslag til reguleringsplan for deler av sin eiendom gnr. 3/11 på Tenna.

Forslag til plan med nødvendig beskrivelser og bestemmelser ble utarbeidet av grunneier og fremmet for kommunen. Utvalget behandlet saken på møte den 26.02.08, og under sak 5/07, godkjente planutvalget (DFUP) planforslaget, datert 08.01.08 med tilhørende reguleringsbestemmelser og øvrig grunnlagsmateriale, som deretter ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig gjennomsyn med kunngjøring i Helgelands Blad den 24.03.08 og samtidig på Herøy kommunes hjemmeside, med frist for å komme med merknader satt til 30 april 08.

Forslaget ble sendt ut på høring til en rekke instanser ved brev av 17.03.08 med frist 30.05.08 for å komme med uttalelse

Saksutredning: Planforslaget skal nå 2.gangsbehandles av DFUP selv i henhold til plan og bygningslovens § 27 – 2 nr. 1 for vurdering av innkomne uttalelser, merknader og innsigelser. Når DFUP har ferdigbehandlet innspillene opp mot forslaget skal det dernest legge saken fram for kommunestyret til vedtak (godkjenning) med sin innstilling.

Dersom DFUP ikke har klart å megle bort eventuelle innsigelser blir kommunestyrets egengodkjenningskompetanse satt ut av kreft og planen sendes departementet for godkjenning. Etter høringsrundes var det kommet inn 10 uttaleser, hvorav 2 innsigelse, 3 uttalelser med merknader og 5 uttalelser uten merknader.

De som har avgitt uttaler uten merknader er: - Statens vegvesen ved brev av 4.04.08 - Barnerepresentanten ved brev av 18.03.08 - Telenor ved brev av 4.04.08 - Mattilsynes ved brev av 21.04.09 og - Sametinget ved brev av 16.04.08.

De som har kommet med merknader er: - 30 grunneiere; fastboende og eiere av fritidseiendommer i området – brev av 20.04.08. - Gunnar Grønbech ved brev av 14.05.08. - Nordland fylkeskommune ved brev av 20.04.08.

De som har kommet med innsigelse er: - Reindriftsforvaltningen i Nordland ved brev av hhv.5.05.08. - Fylkesmannen i Nordland, ved brev av 2.05.08

Kommentarer til innkomne merknader:

Merknader fra fastboende- og hyttegrunneiere på Tenna. I hovedsak tar de opp igjen de forhold som de hadde negative synspunkter til under forhåndshøringen, som - Det er uakseptabelt med campingplass i et etablert boligområde. - Det er et paradoks at kommunes beste landbruksareal foreslås omregulert til annen næringsvirksomhet. - Risiko og sikkerhet er ikke tilstrekkelig utredet. - Etablering av campingplass vil innebære økt trafikkfare. - Planen vil innebære negativ innvirkning på fugle- og dyrelivet; gjelder for hyttefelt lengst vest i planområdet. - Forholdet omkring habilitet til saksbehandler Kommentarer. Alle de nevnte forhold var til vurdering ved 1.gangsbehandlingen, med unntak av habilitetsspørsmålet. Habiliteten til saksbehandleren er også tatt opp av av merknadene fra Gunnar Grønbech. Dette kommenteres derfor under denne sekvensen. I og med at de andre forhold er vurdert tidligere, vises bare til tidligere vurderinger. Hyttefeltet lengst vest i planområdet foreslås tatt ut av planen.

Merknader fra Gunnar Grønbech. Har kommet med sine merknader etter fristens utløp, men den tas allikevel opp til vurdering. Han påpeker følgende forhold: - Saken er mangelfullt belyst opp mot tidligere behandling omkring etablering av campingplass i området. - Etablering av campingplass som planlagt er uheldig i forhold til dyrket mark og i forhold til etablert boligområde. - Påpeker saksbehandlers habilitet.

Kommentarer. Rådmannen har ved brev av 22.05.08 til Gunnar Grønbech gjort rede for saksbehandlers organisatoriske plassering m.h.t. habilitetsspørsmålet, samt forholdet om historikken i saken.

Da saken var til 1.gangsbehandling i DFUP orienterte rådmannen om hvorfor man hadde valgt å legge nevnte saksbehandler i en organisasjon med direkte rapportering til rådmannen, og ikke til driftsenheten plan og utvikling med rapportering til plan- og utviklingssjef Roy Nilsen.

Når det gjelder spørsmålet om forholdet til dyrket mark og etablert boligområde, så er dette vurdert ved 1.gangsbehandlingen.

Merknader fra Nordland fylkeskommune. Det påpekes følgende: - Planen er lite strukturert i det henvisninger i bestemmelsene ikke kan refereres til plankartet. - Antall hytter og naust som kan bygges innafor de respektive områdene må framgå av planen/bestemmelsene. - Det bør påpekes i reguleringsbestemmelsen at det ikke er tillatt å innrede naust og uthus til beboelse. - Uheldig at kommunen legger tilrette for ytterligere nedbygging av og privatisering av strandsonen. - Tillatt byggehøyde for sjøhus i reguleringsområde ”naust” bør framgå av bestemmelsene. - Grad av utnytting for sanitærbygg er ikke fastsatt.

Kommentarer. Alle de faktiske forhold som påpekte av fylkeskommunen er tatt til følge, og reguleringsbestemmelsen er supplert med tilføyelser for å ivareta fylkeskommunens merknader.

Reguleringsplanen blir nå presentert i digital format – i SOSI standard. Når det gjelder merknaden om en uheldig nedbygging av strandsonen er det å anføre at dette bare er en fortetting i en allerede bebygd strandsone hva angår naustbebyggelse mot Tennsundet.

Kommentarer til innkomne innsigelser.

Innsigelse fra reindriftsforvaltningen. Forvaltningen retter innsigelse ut fra reindriftslovens § 22, med følgende begrunnelse: ”Campingområdet vil komme i konflikt med adkomst til tradisjonell flyttelei over Andøysundet og ut på Andøya. Naustområdet vil også kunne komme i konflikt med flyttelei mellom Herøy og Tenna.”

Kommentarer. Innsigelsen ble tatt opp i brev, datert 25.09.08 til reindriftsforvaltningen med bl.a. ønske om befaring. Befaring ble avholdt den 5.11.08 med representanter fra reindriftsnæringen og forvaltningen, samt rådmannen, saksbehandler og Arne Thoresen, jfr. møtereferat datert 21.11.08, revidert 1.12.08. Gjennom befaring og etterfølgende samtaler ble man enig om at planen med diverse presiseringer i reguleringsbestemmelsene ikke ville skape problemer for næringen.

Med bakgrunn i dette har områdestyret ved brev av 18.12.08 meddelt at innsigelsen trekkes under følgende forutsetning: ”Område 1 (jordbruk/camping) skal kun nyttes til camping etter at første slåtten er ferdig, dvs. i månedene juli og august, mens område 2 (camping) bare skal nyttes til korttidsplassering av campingvogner, bobiler og telt i turistsesongen, dvs. fra først i juni til slutten av august.

Det skal innafor disse områdene ikke settes oppfaste installasjoner som kan forhindre trekk av rein gjennom området til og fra Vangsholmen og Seljeholmen. Forholdet vil bli sikret i reguleringsbestemmelsene.”

Dette er innarbeidet i de reviderte reguleringsbestemmelsene.

Innsigelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har ved e-mail av 30.april 08 meddelt at det vil bli fremmet innsigelse og merknader til planen ut fra det faktum at planen ikke er i overensstemmelse med overordnet plan.

Ved brev av 2.05.08 blir det formelt fremmet innsigelse som følger: ”Det fremmes innsigelse til det vestlige byggeområde for fritidsboliger med tilhørende atkomstvei lokalisert i strandsonen og småbåtanlegg/utleggelse av flytebrygge. Bakgrunnen for denne delen av innsigelsen er at Fylkesmannen mener planen er i strid med overordnet arealplan og nasjonal strandsonepolitikk. Det fremmes også innsigelse til avstandskravet på 25 meter fra strandlinjen til bebyggelse innenfor felt B.”

Utover dette har fylkesmannen og planfaglige og landbruksfaglige merknader. Planfaglige: - Da bebyggelsesplanbegrepet ikke vil videreføres i den nye plandelen til plan- og bygningsloven vil en flateplan bli for lite detaljert. Ber om at tiltakshaver utarbeider en mer detaljert reguleringsplan som synliggjør tiltakets omfang og lokalisering. Det samme som Fylkeskommunen påpeker. - Påpeker i likhet med fylkeskommunen at det ikke er referanser mellom bestemmelsen og plankartet, og anbefaler at planen utformes i tråd med Miljøverndepartementets veileder ”Plan og kart etter plan- og bygningsloven.” - Forøvrig kommentar til diverse bestemmelser.

Landbruksfaglig mener fylkesmannen at følgende forhold bør tas med i bestemmelsene for campingområdet: - Jordlovens § 12 skal fortsatt gjelde, jfr. jordlovens § 2 - Det er forbudt å frakte matjord bort fra planområdet. - Eventuelle strømkabler eller rørledninger skal graves ned under vanlig pløyedybde. - Veger og oppstillingsplasser etableres med grusdekke og slik at dette lar seg pløye ned ved eventuell tilbakeføring til landbruksformål.

Kommentarer. De planfaglige og landbruksfaglige merknadene tas til følge på det vis at de innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder påpekningen om en mer detaljert reguleringsplan pga at bebyggelsesplanbegrepet ikke vil bli videreført i ny plan- og bygningslov, er jeg ikke enig med fylkesmannen i dette.

Vi må forholde oss til den lovgivning som gjelder nå, og ikke til noe som ennå ikke er trådt i kraft, men som sannsynligvis vil komme en gang i framtiden. Omfang og lokalisering mht. Antall hytter og naust/sjøhus er nærmere beskrevet i reguleringsbestemmelsene.

Innsigelsen tas til følge ved at det vestlige hytteområde tas ut av planen. Dette er meddelt fylkesmannen i brev av 25.09.08 med tilhørende kartskisse. Fylkesmannen har i sitt svarbrev av 22.10.08 sagt at innsigelsen ansees etterkommet dersom byggeavstanden mot strandlinjen blir 50 meter som angitt i kommunes arealdel til kommuneplan.

Til dette er å si at det ligger 2 bolighus inntil dette hyttefeltet. Disse er oppført i en avstand av hhv 30 og 40 fra strandlinjen. Det er utarbeidet forslag til skisseløsning til en bebyggelsesplan for dette hyttefeltet og her framkommer at 50 meters byggegrense vil kunne etterkommes for 5 av tomtene, mens det for ei tomt vil bli en byggegrense på 40 meter. Det innarbeides i reguleringsbestemmelsene at byggegrensen for hyttefeltet skal være som vist på ortofotokart i målestokk 1:1000, datert 05.11.08. Dette bør kunne aksepteres i og med at atkomstvegen, som også er landbruksveg ligge som et fysisk skille mellom strandsonen/friluftsområdet og hyttefeltet.

Denne vegen er en videreføring av eksisterende atkomstveg til 2 nærliggende eksisterende bolighus. Det vil ikke være naturlig av topografiske grunner å føre denne lengre opp i landskapet sett i forhold til strandsonen. Dette er muntlig meddelt fylkesmannen, som har tilbakemeldt at dette vil bli vurdert når mer konkrete skisser og bestemmelser foreligger.

Vurdering: Med bakgrunn i alle de innspill som er kommet i form av merknader og innsigelser, er det foretatt en del mindre tilpasninger og presiseringer på plankartet, samt en god del endringer i reguleringsbestemmelsene for både og etterkomme innkomne merknader og innsigelser, samt og skape samhørighet mellom bestemmelser og plandokumentet slik at det blir mer strukturert, som det påpekes av Fylkeskommunen.

Som det framkommer av saken foreligger det fortsatt en innsigelse fra Fylkesmannen. Avtalen er at innstillingen med forslag til detaljløsning mht. byggegrensen for det østre hyttefeltet sendes fylkesmannen for gjennomgang. Håper at innsigelsen kan være trukket før saken kommer opp til behandling i kommunestyret. Innstillingen lages også ut fra dette.

Vedlegg: Brev av 20.04.08 fra 30 grunneiere i nærområdet på Tenna Brev av 14.05.08 fra Gunnar Grønbech Brev av 22.05.08 fra Herøy kommune v/rådmannen til Gunnar Grønbech Brev av 10.06.08 fra Gunnar Grønbech Brev av 09.09.08 fra Herøy kommune til Gunnar Grønbech Brev av 20.04.08 fra Nordland fylkeskommune. Brev av 05.05.08 og 12.06.08 fra Reindriftsforvaltningen Nordland Brev av 25.09.08 fra Herøy kommune v/rådmannen til Reindriftsforvaltningen Nordland Møtereferat datert 21.nov. 08, revidert 1.12.08 Brev av 18.12.08 fra Reindriftsforvaltningen Nordland Brev av 02.05.08 fra Fylkesmannen i Nordland Brev av 25.09.08 fra Herøy kommune v/rådmannen til Fylkesmannen i Nordland Brev av 22.10.08 fra Fylkesmannen i Nordland Forslag til reguleringsplan, datert 08.01.08, sist revidert 09.02.09 (legges fram på møte) Reguleringsbestemmelser datert 08.01.08, sist revidert 09.02.09 (legges fram på møte)
arne_01
Et smil var alt Arne Thoresen dristet seg til etter at kommunestyret entemmig ga sin tilslutning til at han skal få starte campingplass på Tenna.

Annonser