Enstemmig budsjettvedtak

ordfoerer_04
Herøy kommunestyre gjorde i dag et enstemmig budsjettvedtak hvor eiendomsskatten ikke økes og hvor det skal startes utredning om bygging av ny aula, svømmebasseng og ungdomsklubb. De kommunale veiene i Brasøy og Husvær skal også opprustes.

Dette er det samme som Herøy Arbeiderpartis forslag til budsjett. Etter at opposisjonens forslag til budsjett hadde falt fikk Arbeiderpartiets forslag også opposisjonens stemmer.

Takket administrasjonen Det var ordfører Arnt Frode Jensen som la fram Arbeiderpartiets forslag til vedtak.

Han takket administrasjonen i hele det kommunale systemet for utmerket arbeid både med budsjett og den jobben som gjøres hver dag.

Nødvendige innstramminger - Jeg vet at budsjettet kan være stramt her og der. Over tid har vi skåret kraftig ned og det var nødvendig. Det er med smerte vi har kommet dit vi er i dag.

Men uten nedskjæringene ville smerten vært større og vi er valgt til å gjøre det, sa ordfører Jensen fra talerstolen i dag.

- Går rette veien Han trakk også fram den positive utviklingen som vi har både innenfor næringslivet i Herøy og også innenfor befolkningsøkning og boligbygging.

- Det går rette veien og kampen framover vil stå om bosetting, sa Arnt Frode Jensen blant annet.

Eget budsjettforslag Vegar Dalen (Frp) la på vegne av opposisjonen i kommunestyret fram alternativt budsjettforslag hvor de borgerlige partiene ønsket å holde eiendomsskatten uendret i 2011 og deretter redusere den med en promille årlig ut planperioden fram til 2014.

Han la også fram forslag om at Herøy kommune skal ta initiativ til å utrede ny kommunestruktur.

Ny kommunestruktur "Utredningen skal danne grunnlag for en eventuell framtidig folkeavstemming angående fremtidig kommunestruktur, het det blant annet i forslaget.

Dette punktet hadde imidlertid ikke støtte fra Senterpartiet. De borgerliges budsjettforslag fikk ved votering sju stemmer og falt.

Punktet om å utrede ny kommunestruktur fikk fem stemmer og falt også det.

Enstemmig Ved votering over Arbeiderpartiets forslag ble dette enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 ble dermed vedtatt med følgende endringer i forhold til formannskapets innstilling: (se formannskapets innstilling ved å trykke HER) 

1. Eiendomsskatten settes til 6 promille for 2011

2. Kommunestyret er kjent med at regjeringen har bevilget kr 432 000.- i ekstraordinær støtte til omsorgsektoren i kommunen for 2010. Under forutsetning av overskudd i regnskapet for 2010 vil kommunestyret komme tilbake til fordeling av midlene innenfor omsorgssektoren.

3. Kommunestyret vil komme tilbake til spørsmålet om tilsetting i næringssjefstillingen så snart evalueringen av HALD IKS er gjennomført. Kommunestyret forventer at styret i HALD IKS igangsetter evalueringsprosessen på nyåret.

4. Formannskapet som hovedkomité for Herøy kommunes 150års-jubileum, gis disposisjonsretten over bevilgningen på kr 500.000.-

5. Kommunestyret ber rådmannen vurdere innholdet i stillingen til barne - og ungdomsarbeider og komme tilbake med sak som viser hvilke arbeidsoppgaver som i fremtiden bør være tillagt stillingen.

6. Det igangsettes utredning av svømmebasseng/aula/ungomskubb. I tillegg skal det utredes spørsmål om nytt bibliotek og studiesenter jamfør budsjettframlegg.

7. Kommunestyret ber administrasjonen utrede og komme tilbake med sak som omhandler nytt turnussystem 3 + 3 i omsorgssektoren eventuelt andre turnussystemer.

8. Kommunestyret vil presisere at betalingssatsene for leie av Herøy skole skal forstås slik;

” Ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis klasserom med utstyr selv om disse bruker lokalene til eventuell overnatting til deltagende utøvere utenfra kommunen.”

9. Det igangsettes et opprustingsprogram for asfaltering av kommunale veger i Brasøy og Husvær i tråd med bevilgning i budsjett og økonomiplan.

10. Kommunestyret ber rådmannen legge frem statutter for oppretting av næringspris slik at denne eventuelt kan deles ut sammen med de øvrige priser. Rådmannen bes også utrede spørsmålet om en stipendordning istedenfor ungdommens kunstnerpris.

11. Kommunestyret viser til spørsmålet om bygging av nytt kai på Hestøya og ber om avklaring av følgende punkter: Ferdigstillelse av regnskap for fase 1 Det må tilstrebes å få til en brukerbetaling som kompenserer for utgiftene ved kommunens låneopptak. Det må forhandles med Statens vegvesen om overtakelse av overskuddsmasser til utvidelse av Fylkesvei 828 mot Nord-Herøykrysset. Framtidig organisering av havnesamarbeidet på Helgeland bør være avklart Nytt kostnadsoverslag for fase 2, dypvannskai

Så snart dette er avklart vil kommunestyret komme tilbake til saken i løpet av 2011.

Ungdomsklubb og Herøyfjerdingen Vedtaket innbærer også at drifta av ungdomsklubben fortsetter som i dag. Det samme gjelder Herøyfjerdingen, hvor rådmannen foreslo en reduksjon i stillingen til informasjons-medarbeideren.

Kulturskolen Kulturskolen blir ikke rørt. Og vedtaket innebærer også at kommunen selger Silvalen barnehage og setter deler av inntektene fra salget på bok. 1, 75 millioner kroner er dette budsjettert til.

Videre ligger det inne 100.000 kroner til lærlingeordning ved sentralskolen og det er også lagt inn penger til assistent ved skolen.
ordfoerer_04
Det var ordfører Arnt Frode Jensen som på vegne av Herøy Ap la fram forslaget som til slutt ved vedtatt.
vegar_paa_talerstolen
Vegar Dalen la på vegne av de borgerlige fram eget budsjettforslag som ble nedstemt.

Annonser