Endrer reguleringsplanen for Silvalen øst

silvalen_barnehage_uklubb
Plan og Teknisk hovedutvalg skal i møtet 8. september blant annet behandle en mindre endring av reguleringsplanen for området Silvalen øst, som omfatter blant annet Herøy barnehage. Det er innkommet to merknader som i følge rådmannens innstilling ikke tas til følge.
Trykk HER (Herøy kommune) for å lese alle saksdokumentene til møtet.   Det er Heine de Leggerini og Jan Berglund som har kommet med merknader til reguleringsplanen.   Kommunen har besluttet å omregulere området slik at kommunen kan benytte området i forhold til de behov som måtte oppstå i fremtiden uten å måtte gå veien om en mindre vesentlig reguleringsendring hver gang.   Ungdomsklubben Bakgrunn for dette er kommunestyrets vedtak i sak 38/09 i punkt 2. ”Herøy kommune sier opp leieavtalen for ungdomsklubben med Herøy MC-klubb.   Ungdomsklubben flyttes til lokalene til Silvalen barnehage. Overflødige lokaler tilbys andre kommunale aktiviteter og eventuelt frivillige organisasjoner”.     Saksbehandler Jonny Iversen viser i sin saksutredning til bestemmelser eksisterende bestemmelser om ”Område for offentlig formål. Område O3 forutsettes benyttet som tomt til barnehage/klubbhus”.   Drøftet med fylkesmannen Klubbhus for ungdommer dekkes innenfor klubbhus-betegnelsen i gjeldende reguleringsplan, noe som også er drøftet med fylkesmannen per telefon forut for utsendt varsel om reguleringsendring.   Varsel om mindre endring av reguleringsplan 50413 – Silvalen Øst, Åsen 1 jf. Pbl. §12-14 ble utsendt til alle berørte parter og naboer den 9. april i år fra Herøy Kommune med frist for merknader og innspill til den 30.april.   Erstatningskrav Jan Berglund har gjennom sin advokat varslet krav om erstatning fordi han mener en flytting av ungdomsklubben til nabolaget vil forringe i verdi anslagsvis med en halv millioner kroner.   Herøy kommune har på e-post til Berglund svart at saken har vært drøftet med fylkesmannen og at denne antok saken så kurant at den kunne tas på delegert myndighet.   Kommunen har allikevel valgt å ta saken opp til politisk behandling i plan og teknisk hovedutvalg.   Kommunens oppfatning Videre er det kommunens oppfatning at denne ikke kan se koblingen mellom verdiforringelse av Jan Berglunds hus og etablering av en ungdomsklubb etter plan og bygningslovens bestemmelser.   Heine de Leggerini har kommet med innspill på grunn av støy grunnet trafikkøkning og verdiforringelse.   Leggerini har også tidligere klaget på støynivået fra barnehagene. Videre akseptere ikke Leggerini en lettvint endring av reguleringsplan som tillater bruksendringer uten behandling på vanlig måte.   Avviser påstandene Saksbehandlers vurdering er at Heine De Leggerinis bygningsmasse ligger omtrent 95 meter unna ungdomsklubben og at parkeringsplassen for bruk for ungdomsklubben ligger omtrent 70 meter unna samme bygningsmasse.   Ulemper på grunn av støy og påstått verdiforringelse avvises. Videre har ikke kommunen mottatt ytterligere skriv som varslet i e-post av 19. mai i år.   Konklusjon: Saksbehandler finner at en omregulering av området slik som foreslått ikke vil føre til uakseptable negative virkninger for naboer til området avsatt til offentlig formål i planen.   For kommunen og for ungdommer i Herøy Kommune vil en flytting til mer egnede lokaler i Herøy kommune være positivt. Reguleringsplan for området vedlagt anbefales vedtatt.   Det anbefales likevel å ta merknadene for støypåvirkning for berørte naboer til etterretning ved at det samtidig legges inn en bestemmelse om at støypåvirkning på naboer fra aktiviteter i området må holde seg innenfor grenseverdiene fastsatt i støyforskriften og at det ved overtredelse av disse må iverksettes støyreduserende tiltak.
silvalen_barnehage_uklubb
Kommunestyret har vedtatt at ungdomsklubben skal flyttes hit til tidligere Silvalen barnehage.

Annonser