Ekstraordinært kommunestyremøte

raadhus
Fredag 16. mai er kommunestyret i Herøy innkalt til ekstraordinært møte. På sakslista står to saker: "Administrasjonsbygg for Herøy kommune" og "Nye lokaler for Tenna barnehage".
Slik er innstillingene til møtet 16. mai på Herøy folkebibliotek:

Sak 31/08: Administrasjonsbygg for Herøy kommune Innstilling: 1. Brattli Eiendom AS antas som leverandør av nytt administrasjonsbygg basert på en 10-årig leiekontrakt med kjøp av bygget etter 10 år i samsvar med sitt tilbud datert 18.03.08. Tilbudet aksepteres under følgende forutsetninger:

· Det nye bygget skal fungere sammen med deler av eksisterende kommunehus og reduseres dermed i størrelse i forhold til tilbud av 18.03.08.

· Riving av eksisterende bygg og sammenbygging inngår ikke i avtalen.

· Plassering av bygget på tomta må justeres slik at adkomst, parkering osv. blir best mulig.

· Planløsning må justeres slik at det tilfredsstiller tilbudsspesifikasjoner og våre og NAV sine funksjonskrav.

· Det må sikres at bygget holder en minimumsstandard mht. kvalitet.

· Brattli Eiendom AS må tilknytte seg faglig kompetanse for å sikre god kvalitet på:

- formgiving ( i samarbeid med tiltakshaver)

- sammenbinding mellom nytt og gammelt (forprosjekt hvor utførelsen ikke automatisk inngår i avtalen)

- tekniske anlegg

- parkering og adkomst i hht. fastsatte behov og krav

2. Rådmannen nedsetter en plan- og byggekomité hvor de ansatte er representert. Plan- og byggekomiteen skal gjennomføre planprosessen og følge opp byggeprosessen.

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre drøftinger med tilbyder og arkitekt og utarbeide forslag til avtale. 4. Arbeidsgruppen , teknisk hovedutvalg  oppnevnt i valgnemda 28.04.08, fungerer som referansegruppe for prosjektet.5. Formannskapet fungerer som styringsgruppe og gis fullmakt til å godkjenne avtalen.

Sak 32/08: Nye lokaler for Tenna barnehage Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gå videre med Herøy Motell som nye, midlertidige lokaler for Tenna barnehage inntil det er mulig å finansiere et nybygg.

2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram en leieavtale med varighet i 10 år, alternativt kjøp av selskapet for videre utleie til barnehage og eventuelt andre formål.

3. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne andelig avtale om leie/kjøp. I tilfelle kjøp av selskapet får formannskapet fullmakt til å godkjenne leieavtalen mellom eiendomsselskapet og Herøy kommune.

Saksopplysninger: Saka var oppe i kommunestyret 18. april i år og ble etter forslag fra Istvan Heiszter (Ap) utsatt. Det ble avgitt 10 stemmer for utsettelsesforslaget.
raadhus
Det er store mangler ved dagens administrasjonsbygg

Annonser