Ekstra-møte om TØI-rapporten

formannskapet_mars
Torsdag 22. april klokken 19.30 møtes Herøy formannskap for å enes om en uttalelse til TØI-rapporten. Rådmannen innstiller blant annet på at formannskapet ber fylkeskommunen legge rapporten til side.

Den mye omtalte rapporten fra Transportøkonomisk Institutt som Viggo Jean-Hansen sto bak har fått hard medfart fra alle kanter.

 

23. april er fristen som kommunene har fått for å gi en uttalelse om rapporten og Herøy formannskap holder seg dermed innenfor fristen, mens Dønna kommune har fått utsatt frist til 27. april.

 

Slik er rådmannens innstilling i saka:

 

UTTALELSE TIL TØI-RAPPORT 1064/2010: PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSFORSLAG FOR SJØVERTS TRANSPORTER PÅ HELGELAND

 

 1. Siden foreliggende rapport hverken beskriver eller analyserer godstransporten som er en hovedutfordring på Helgeland og at rapporten i tillegg har svært mange faktafeil og mangelfulle vurderinger, ber vi fylkeskommunen å legge rapporten til side og ikke legge den til grunn for forestående anbudsprosess.
 2.  

   

 3. Vi viser til vedlagte notat av 14.04.2010 der vi gir uttalelse til det enkelte punktet som berører Herøy kommune.
 4.  

   

 5. Vi ber fylkeskommunen om å iverksette tiltak for å unngå forsinkelser i den forestående anbudsprosessen. Vi vil i den anledning foreslå at det nedsettes hurtigarbeidende arbeidsgrupper bestående av representanter fra fylkeskommunen, Statens vegvesen og representanter fra kommunene i det enkelte ruteområde under ledelse av samferdselssjefen som får i oppgave å gjennomføre maksimal koordinering mellom båt, ferge og buss og bygge opp ruteopplegg og dimensjonering av materiell. Utgangspunktet skal være fylkets og vegvesenets tidligere forslag og oppleggene skal legges innenfor de rammer som er lagt.
 6.  

  Dette arbeidet må være ferdig innen 15.5. 2010. Anbudsforslagene bør sendes ut på høring innen 1.6.2010.

   

 7. I fylkets arbeid med vårt ruteområde ber vi om at felles uttalelse mellom Dønna og Herøy
 8.  kommune datert 13.04.10 legges til grunn.

 

 

Saksutredning:

Nordland Fylkeskommune har sendt TØI-rapport 1064/2010: Problemstillinger og løsningsforslag for sjøverts transporter på Helgeland på høring til de berørte kommunene med høringsfrist 23.04.10.

 

Rapporten ble presentert og drøftet i et møte i Bodø innkalt av samferdselsråden 12.04.10. Ordfører og rådmann deltok i dette møtet. Rapporten har også vært drøftet i fellesmøte mellom Dønna og Herøy kommuner.

 

Jeg viser til vedlagte notat og legger dette til grunn for kommunens høringsuttalelse.

 

Viser videre til brev fra rådmannen til TØI datert 07.01.2010 som følger som vedlegg til saken og uttalelse.

 

formannskapet_mars
Herøy formannskap

Annonser