Eksproprierer grunn til næringspark

raadmann_roy_skogsholm_03
Tirsdag har formannskapet i Herøy møte med tre saker på bordet. Siste sak er Herøy Marine Næringspark. Her innstiller rådmannen på å ekspropriere rundt 30.000 kvadratmeter grunn fra to grunneiere etter at det ikke er oppnådd enighet om frivillig salg. Torsdag er det eget kommunestyremøte om saka.

De berørte grunneiere er Marine Harvest Norway AS, Karina Kilvær, Tore Karlsen, Tore Karlsen og Tomas Nyrud (felleseie), Tomas Nyrud og Arna Aune.   Til formannskapet tirsdag innstiller rådmann Roy Skogsholm slik:   1. Til opparbeidelse av Herøy Marine Næringspark kjøper kommunen:              ca 24.500 m2 av gnr.4 bnr.193, eier Marine Harvest Norway AS                    ca 31.000 m2 av gnr.8 bnr.1, eier Karina Kilvær              ca 7.400 m2 av gnr.4 bnr.23, eier Tore Karlsen   2. Til opparbeidelse av Herøy Marine Næringspark eksproprierer kommunen i medhold av     plan- og bygningslovens § 35:              ca 11.000 m2 av gnr.4 bnr.22, eier Tomas Nyrud              ca 18.500 m2 av sameiet gnr.4 bnr.22/23, eiere Tore Karlsen og Tomas Nyrud   3. For parsellene under punkt 1 betales:             Gnr.4 bnr.193: 20.300 m2 á kr 10,00 pr m2 og 4.200 m2 á kr 40,00 pr m2             Gnr.8 bnr.1: 31.000 m2 á kr 10,00 pr m2             Gnr.4 bnr.23: 7.400 m2 á kr 10,00 pr m2   4. Herøy kommune begjærer skjønn så vidt angår parseller av gnr.4 bnr.22 og sameiet gnr.4 bnr.22/23.   5. Herøy kommune søker om Fylkesmannens samtykke til forhåndstiltredelse for så vidt angår parsell av gnr.4 bnr.22 og sameiet gnr.4 bnr.22/23 – jfr. oreigningslovens  § 25.     (Se forklaring på uttrykket "Ekspropriere" nederst i saken)     I rådmannens saksutredning til formannskapsmøtet leser vi følgende:   Marine Harvest Norway AS har sagt seg villig til å selge nødvendig grunn for kr 10,00 pr m2 for ikke opparbeidet grunn, og kr 40,00 pr m2 for opparbeidet grunn. Det er inngått avtale med Marine Harvest Norway AS om grunnerverv. Avtale følger som vedlegg.   Karina Kilvær har sagt seg villig til å selge nødvendig grunn for kr 10,00 pr m2 for ikke opparbeidet grunn. Dersom nedlagt veggrunn tilfaller grunneier betales denne med kr 40,00 pr m2 som opparbeidet grunn. Det er inngått avtale med Karina Kilvær om grunnerverv. Avtale følger som vedlegg.   Tore Karlsen har sagt seg villig til å selge nødvendig grunn for kr 10,00 pr m2 for ikke opparbeidet grunn. Det er inngått avtale med Tore Karlsen om grunnerverv.  Avtale følger som vedlegg.   Når det gjelder sameiet gnr.4 bnr.22/23 ble det under forhandlingen oppnådd enighet om et frivillig erverv til en avtalt pris på kr 25,00 pr. m2.   Tomas Nyrud forhandlet på vegne av begge eierne og stod i telefonisk kontakt med den andre eieren. Tore Karlsen har i avtale bekreftet frivillig erverv. I ettertid har Tomas Nyrud via sin advokat varslet om at det ikke er samtykket til frivillig salg av hans andel av sameiet.   Tomas Nyrud har i utgangspunktet akseptert et tilbud på kr 20,00 pr m2 for nødvendig grunn av gnr.4 bnr.22. Dette er en samfengt pris på delvis opparbeidet -, og delvis ikke opparbeidet grunn.   Tomas Nyrud har ikke akseptert tilbudt kompensasjon for ulempeserstatning på resteiendommen.   Når det gjelder Arna Aune omfatter et eventuelt erverv en bebodd boligeiendom med separat sjøtomt. Hun har selv signalisert at hun fortsatt ønsker å bo på eiendommen. Hun kan fortsette å bo i boligen inntil videre. Kommunen er forberedt på å innløse eiendommen så snart hun krever det.   Vurdering: Det er gjennomført forhandlinger med alle grunneierne. Disse forhandlingene har, med unntak av eiendommen gnr.4 bnr.22 og sameiet gnr.4 bnr.22/23, resultert i enighet om frivillig erverv. Det er avholdt forhandlingsmøter Tomas Nyrud 08.01.2010 og 25.01.2010. Referat fra møtene følger som vedlegg.   Det har også vært en korrespondanse med grunneiers advokat. Kopi av korrespondansen følger som vedlegg.   Etter at det oppstod uenighet om ulempeserstatning vedrørende gnr.4 bnr.22 har kommunen i møter og brev signalisert ønske om avtaleskjønn og frivillig forhåndstiltredelse. I brev datert 12.02.2010 fra Advokatfirmaet FINN avslås det å gi frivillig forhåndstiltredelse. Det åpnes imidlertid for nye forhandlinger basert på Nyruds opprinnelige krav. Dette tilbudet ligger imidlertid langt over det kommunen kan akseptere.   Det er derfor nødvendig å fatte vedtak om ekspropriasjon av grunn fra Nyruds eiendommer. I brev datert 02.02.2010 til Advokatfirmaet FINN varsles grunneier om at det vil bli fremmet ekspropriasjonssak. Plan- og bygningsloven av 14.06.1985, § 35, gir ekspropriasjonsadgang til erverv av grunn for gjennomføring av stadfestet reguleringsplan.     Arbeidene med å bygge ut Herøy Marine Næringspark må igangsettes så snart som mulig. Marine Harvest Norway AS har en planlagt produksjonsstans i perioden 01.04.2010 og 03.05.2010. Dette er den eneste planlagte stansen på tre år.   Deler av arbeidene må utføres i denne perioden. Det bør derfor søkes Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse av den grunn som skal erverves fra Nyruds eiendommer. Tomas Nyrud er via sin advokat underrettet om at søknad om forhåndstiltredelse vil kunne bli aktuelt. Det er ikke kommet spesielle bemerkninger i den anledning.   Det er inngått avtaler med de øvrige grunneierne   Interesseavveining:   Reguleringsplanen for området har som mål å legge til rette for utvikling av og etablering av næringsvirksomhet på Hestøya. I dag er Marine Harvest Norway AS og Seløy Undervannsservice AS etablert på Hestøya.   Det er ønskelig å gjøre det lettere også for andre bedrifter å etablere seg på Hestøya slik at dette området kan fremstå som et industriområde/næringsparkområde. Det kan ved tilrettelegging være naturlig at følgende aktiviteter kan etableres på Hestøya:
  • Utvidelse av Marine Harvest Slakteri (allerede under utbygging))
  • Utvidelse av Seløy undervannsservice
  • Foredlingsanlegg/filetproduksjon (allerede under utbygging)
  • Kjøle- og fryselager
  • Dypvannskai (under detaljplanlegging)
  • Produksjonsanlegg for isoporkasser (forhandlinger om etablering pågår)
  • Foredlingsanlegg for fiskeavfall
  • Mottak foredling av krabbe
  • Laboratorie-og forskningsaktiviteter
  • Palleproduksjon
    Ulemper for grunneier: Den berørte eiendommen er en landbrukseiendom hvor driveplikten er oppfylt ved utleie av jorda.   Når det gjelder forholdet til landbruk har Landbrukssjefen avgitt følgende uttalelse:     ”Den foreslåtte vei-trasen i planutkastet går over fulldyrka innmark ca 6 dekar og vil dele den i to. Dette medfører at en del av innmarksarealene blir borte ved at det inngår i veien og at det resterende arealet blir delt i to. Dette medfører da en bruksmessig en stor ulempe for jordbruksdriften av arealet.   Herøy kommune har et meget aktivt jordbruk. Det er relativt få bruksenheter i kommunen, men de som er i drift driver meget godt. Landbruket i Herøy er av betydelig omfang og står for en stor verdiskaping som har stor betydning for bosetting og sysselsetting i kommunen.   Det er stor etterspørsel etter jordbruksareal i kommunen. Tap av dyrka mark vil være til stor ulempe for jordbruket i kommunen.   Jordbruksarealet har stor verdi for bruksenheten som disponerer arealet. Virkningen av tiltaket er stor, ved at arealet får redusert driftsforhold og blir redusert. Dette gir store negative konsekvenser for berørte bruk.   Det føres nasjonalt en meget restriktiv politikk på jordvern. Landbruks- og Matministeren tar stadig til orde for å stramme inn på omdisponering av jordbruksareal.   I utgangspunktet er det ikke tillatt å dele en landbrukseiendom. Det kan imidlertid gis slik tillatelse dersom det er forsvarlig ut fra eiendommens avkastningsevne eller store samfunnsmessige interesser taler for det. Utvikling av industriområdet på Hestøya vurderes som store samfunnsmessige interesser.   I slike tilfeller der utbygging kan gå på bekostning av jordbruksareal bør tjenlige løsninger forsøkes oppnådd.   Landbrukssjefen ber om at utkastet til planløsning endres slik at veitrasen legges nord/vest for den fulldyrka innmarka. Alternativt legges veien slik at den kommer i minimal berøring med innmarka”.   Etter dette innspillet er vegen flyttet så langt nordvest som mulig, og det er lagt inn bestemmelser om at uttatt matjord skal brukes til å tilrettelegge nye landbruksarealer på eiendommen.   Ulempene for grunneiere anses som vesentlig mindre enn de samfunnsmessige fordelene med å etablere en marin næringspark. Etableringene på Hestøy er av avgjørende betydning for en videre positiv utvikling i Herøy.     Fra Wikipedia har vi sakset følgende forklaring på uttrykket "ekspropriere":  I juridisk terminologi er ekspropriasjon en form for grunnerverv som er hjemlet i oreigningsloven, eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan.   Ekspropriasjon benyttes der man må erverve grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i loven, eller vist i planene, mot grunneiers samtykke.   Skjønnsretten tar stilling til hvor høy erstatning grunneieren skal få for det tapte arealet (eller rettigheter i det aktuelle arealet), i henhold til regler gitt i oreigningsloven og ekspropriasjonserstatningsloven.   Man kan unngå ekspropriasjon dersom grunneier samtykker til å inngå en minnelig avtale.  
raadmann_roy_skogsholm_03
Rådmann Roy Skogsholm innstiller på å ekspropriere deler av grunnen til næringsparken på Hestøya.

Annonser