Sakslista er som følger:

Revisjon av kommuneplanens arealdel Saka omhandler flere enkeltområder i kommunen, blant annet området "Risøyholet" som en utvalgt ressursgruppe har utpekt som en mulig område for reiselivsanlegg og "Elias-land".

Rådmannen innstiller her på at området tas ut av planen slik at ikke hovedplanen er juridisk bindende for området.

Leif Larsen - deling av eiendom Rådmannen innstiller på at formannskapet som friluftsnemnd ikke har noen merknader til søknaden fra Leif Larsen i Sandnessjøen om deling av grunneiendommen.

Saka var oppe i formannskapet 21. september og da ble den utsatt.

Larsen ønsker å selge to ulike områder til to forskellige kjøpere.

Den ene kjøperen er Sissel Ludvigsen og Ulf. M. Ulriksen fra Mosjøen som ønsker å kjøpe et område på 1000 kvadratmeter til hyttetomt.

Den andre kjøperen Margit Langset og Terje Hofstad fra Sandnessjøen som ønsker å kjøpe et 2000 kvadratmeter stort område som skal benyttes som tilleggsareal til fritidstomt.

Oppføring av naust Otto Olsen fra Mosjøen søker om å få føre opp et naust på Nord-Staulen. Rådmannen innstiller på at formannskapet skal godkjenne søknaden.

Søknad om deling av grunneiendom Statsskog Nordland søker om deling av grunneiendom på Sør-Herøy. Det er Solli barnehage som skal kjøpe parsellen som i dag brukes til barnehage. Rådmannen innstiller på at formannskapet skal godkjenne delingen.

Søknad om deling av grunneiendom Seks ulike eiere søker om å selge et område til Svein Almendingen i Sandnessjøen som ønsker å bruke parsellen til hyttetomt. Rådmannen innstiller på at formannskapet skal godkjenne fradelingen.

Søknad om konsesjon Finn Erik Hagen fra Tverlandet søker om konsesjon for erverv av en eiendom nordvest av Nyheimsosen på Nord-Herøy.

Eiendommen skal brukes til fritidsformål. Også her innstiller rådmannen på at formannskapet skal godkjenne søknaden.

Kjøp av tilleggsjord Rådmannen innstiller på at kommunen skal fristille et område på rundt 500 kvadratmeter slik at Kurt Rødli kan erverve en parsell som tilleggsjord. Området ligger i Askmyra.

Arbeidsavtalen for mannskapet på "Herøygutten" Rådmannen innstiller på at vedlagte arbeidsavtale godkjennes og gjøres gjeldende fra 1. oktober 2006.

Ettersom mannskapet får endringer i sitt arbeidsforhold må også tidligere avtale endres. Fra 1. oktober er mannskapet stasjonert på Bjørn hvor legeskyssbåten nå ligger.