Dyrere gang- og sykkelvei på Dønna

gang_og_sykkelvei2
Arbeidet med gang- og sykkelvei på Bjørn er på det nærmeste ferdig og kostnadene for det totale anlegget er beregnet til vel 10, 5 millioner kroner, noe som er 2, 5 millioner kroner mer enn beregnet. Rådmannen ikke fornøyd med et så stort avvik og vil innskjerpe rutinene.

Rådmannen vil derfor med bakgrunn i denne saken innskjerpe rutinene knytta til formell behandling av oppståtte endringer med tilhørende kostnadsavvik på våre utbyggingsprosjekt slik at kommunestyret får ta stilling til dette på et tidligere tidspunkt og ikke under sluttbehandlingen.

Det skriver rådmann Tore Westin i sin saksutredning til formannskapets møte 7. desember.

Må dekke inn Kommunestyret vil nå måtte dekke inn kostnadsøkningen samt at kommunen har fått en finansieringssvikt på tilskudd fra Nordland fylkeskommune på kr. 730.000.

Dette innebærer behov for økt låneopptak på 3,2 mill. kroner i forhold til opprinnelige finansieringsplan, dette vil påføre kommunen utgifter som ikke er innarbeidet i årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden 2011-14.

Bakgrunn: Kommunestyret gjorde i sak 61/09 i møte den 25.06.2009 vedtak om endring av prosjekt og prosjektkostnader med en økning på kr. 1.190.000 til totalt kr. 8.103.000,- inkl. mva.

Bakgrunnen for dette var økte kostnader ifm. ekspropriering, utskifting av veglys, utskifting av bru på Breilandsvegen samt innkjøp av 80 m autovern.

Det ble også vedtatt at forventet tilskudd fra fylkeskommunen (trafikksikkerhetsmidler) skulle forskutteres for å sikre at anlegget ble fullført så snart som praktisk mulig.

Saksutredning: Anlegget er blitt noe mer komplisert og derav dyrere enn det som var forventet ved utarbeidelse av k.sak 61/09.

Årsakene til dette er i hovedsak merkostnader med ivaretakelse av overvann i deler av trasèen med montering av 5 dype overvannskummer med slukrist i Fv 809, pukksatte drensgrøfter med kumsystemer i forbindelse med etablering av 4 støttemurer mot eiendomsgrense. Selve støttemurene er også et tiltak som kom i tillegg til opprinnelig plan.

Ferdigstilt Anlegget er nå ferdigstilt og overtatt av Statens vegvesen, jfr. protokoll for overtakelsesforretning datert 27.10.2010. Det gjenstår en del arbeider ifm. påviste mangler,

Kostnadene som må bekostes av byggherre for arbeid ifm. overtakelse stipuleres til ca. 30.000 kr. + mva. Øvrige kostnader (rekkverk, oppsetting skilt, dokumentasjon) utføres som reklamasjonsarbeid og bekostes av entreprenør.

Rådmannen innstiller slik: Kommunestyret godkjenner at anlegget gang- og sykkelveg Bjørn avsluttes innenfor en totalkostnad på kr.10.545.000 og godkjenner at kostnadsoverskridelse og svikt i tilskudd finansieres gjennom låneopptak.
gang_og_sykkelvei2
Arbeidet med gang- og sykkelvei på Bjørn på Dønna ble vel 2, 5 millioner kroner dyrere enn beregnet.

Annonser