Helgelands Blad 4. april inneholder knallharde skyts fra befolkningen mot å legge ned ferjesambandet mellom Søvik, Austbø, Herøy og Brasøy. Avisa inneholder hele fire sider med leserinnlegg og en knallhard leder der Langø blir beskyldt for å gjøre selvmål på hjemmebane.

I samme avis omtaler også ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy kommune Langøs utspill som amatørmessig og meningsløst. Dette begrunner han med at saken enda er oppe til utvalgsbehandling og at utvalget enda ikke har kommet med en konklusjon. Jensen påpeker også at Langø ikke har deltatt på noen av de to møtene i Brønnøysund der fylkesutvalget har presentert sitt forslag.

Skal spare penger
Bakgrunnen for forslaget er at rammene til samferdsel i Nordland fylke reduseres med 280 millioner fram mot 2019. I den anledning har fylkeskommunen opprettet en styringsgruppe som nå har lagt fram sitt første forslag.

Utgangspunktet er derfor at det skal effektiviseres og spares penger en rekke steder i Nordland. Videre heter det i forslaget at tilbudet fortsatt skal bidra til næringsutvikling og bolyst. Forslaget innebærer blant annet at ferjesambandet mellom Søvik og Herøy skal legges ned og overføres til et hovedsamband over Dønna. Før dette kan skje skal veien mellom Åkviksundet og Bjørn opprustes. Tidligere beregninger har vist at dette vil koste minst 700 millioner kroner. Hvorfor ikke også den smale veien på Herøy skal opprustes sies det ingenting om.

I tillegg skal også dagens hurtigbåtrute legges ned og erstattes av en bilførende hurtigbåt som også skal betjene biltrafikken mellom Austbø og Brasøy. Samme løsning skal også betjene Løkta. Slike båter har en svært begrenset kapasitet og fører til at disse områdene får et svært dårlig tilbud.

Dramatisk forverring
Ikke uventet flagger politikerne i Dønna det nye forslaget velkommen. Det er synd at ikke de samme politikerne ser litt på konsekvensene dette forslaget faktisk innebærer. Noen ser også ut til å ta for gitt at man også skal få et døgnåpent samband samtidig som det skal spares penger. Så lenge intensjonen er å spare penger vil dette være totalt urealistisk. Planen er at dagens to 50-bilers ferjer som betjener Herøy-sambandet skal flyttes til fellessambandet på Dønna og erstatte dagens ferje Møysalen som er sertifisert for 104 (pbe) personbilenheter.

Det tar 25 minutter å ta ferja fra Bjørn til Sandnessjøen og beregner en 5 minutter til å fylle ferja kan det fraktes maksimalt 100 pbe tur retur i timen. Ser en på tallene som ligger i Ferjedatabanken til Statens vegvesen finner en at det i 2015 var 120 dager fordelt over 45 uker der trafikken var over 100 pbe i timen over Herøy og Dønna. Dette innebærer at det vil stå igjen biler veldig ofte på dette sambandet. I tillegg fører også hvilebestemmelser til at ferjene ikke kan gå kontinuerlig hele dagen, noe som fører til at tilbudet blir mye dårligere. Det blir derfor en dramatisk forverring av tilbudet for både Herøy og Dønna.

Hvordan dette vil slå ut på oppstillingsplassene på ferjeleiet i Sandnessjøen og Dønna kan man bare tenke seg. Når en i tillegg vet at det er beregnet at det vil bli en betydelig vekst i sjømatnæringen de kommende årene er det lett å tenke seg at det fort blir kaos og store plassproblemer både på ferjeleiet på Bjørn og ikke minst i Sandnessjøen der parkeringsmulighetene rundt Kulturbadet og sentrum allerede er sprengt.

Rasering i sør og nord
For befolkningen Brasøy/Husvær, Austbø og Løkta vil forslaget om å sette inn en bilførende hurtigbåt rasere dagens tilbud og føre til at de settes flere tiår tilbake kommunikasjonsmessig. Hvordan Langø kan forsvare en slik løsning for sine innbyggere i Austbø er mildt sagt uforståelig.

De siste årene har det vært en voldsom økning i turistnæringen med blant annet stadig økende mengde sykkelturister. Herøy og Dønna samarbeider også gjennom turistsatsingen «Ut i Øyan» der det blant annet skal legges til rette for flere attraktive stoppesteder både på Herøy og Dønna. Det bør være lett å skjønne at det ikke blir like attraktivt å først sykle fra Dønna til Herøy for deretter å ta samme veien tilbake igjen. I tillegg vil det nærmest bli umulig å ta turen videre ut til Brasøy/Husvær og Vega.

Søvik-Herøy øker mest
Ser en på statistikken for 2015 som ligger vegvesenets Ferjedatabank ser en at sambandet mellom Søvik - Austbø - Brasøy er det sambandet som har økt mest fra 2014. Det ble i 2015 fraktet 163 875 pbe som er en økning på 8,7 prosent. Over Dønna ble det til sammenligning fraktet 143 400 pbe, noe som utgjør en liten økning på 0,8 prosent. Dette viser at Herøy-sambandet er størst og øker mest.

Alternativ løsning
Herøy kommune har som eneste kommune laget et alternativt forslag som viser at det kan spares penger ved å beholde begge ferjesambandene og legge hovedsambandet til Herøy. Ordfører Arnt Frode Jensen presiserer at dette kun er et skisseforslag på innsparinger og at kravet fra Herøy kan bli mye mer omfattende.

 Sør for Åkviksundet

 Nord for Åkviksundet

 • 1900 mennesker.

 Største transportutfordringer næring:

 • 65000 tonn fersk laks
 • Ca. 3000 tonn råstoff og innsatsmidler havbruk
 • 1500 tonn melk
 • Kraftfor og andre innsatsmidler landbruk
 • Noe dyretransport
 • Mindre mengder hvitfisk
 • 1402 mennesker.

 Største transportutfordringer i næring:

 • Løkta: 2800 tonn melk
 • Dønna: 2000 tonn melk
 • Kraftfor og andre innsatsmidler landbruk
 • Noe dyretransport
 • Mindre mengder hvitfisk
   

Slik ser forslaget ut:

 • Stor ferge på Dønna erstattes med 30-bilers ferge.
   
 • De to 50-bilers fergene på Herøy settes i pendel mellom Flostad og Søvik for å ta Herøy-trafikken og det resterende av Dønnatrafikken.
   
 • Hurtigbåten i sør erstattes med 30 bilers ferge som skal betjene Austbø og Brasøy og det settes inn en mindre hurtiggående båt mellom Sandvær og Herøy på helårsbasis og rute en gang per dag i hver retning til Vega i turistsesongen (6 mndr.)
Kostnader med dagens løsning 88 millioner kroner
Kostnader med ny løsning 69,5 millioner kroner
Besparelser 18,5 millioner kroner
Besparelser i prosent 21 prosent
Fylkets mål ca. 12 prosent