Dette blir framtidas bygg Foreløpig går drifta ved alders- og sykehjemmet normalt, selv om hele området er en byggeplass med til dels mye støy. - Men når byggene på hver side av dagens bygning er ferdige og vi flytter ut, da blir det noe annet. Da må vi legge folk på dobbeltrom mens denne delen renoveres, sier Gjengaar. Her er det som skal gjøres ved Herøy alders- og sykehjem, en investering til 42 millioner kroner:

* Ombygging av eksisterende sykehjemsavdeling til 12 sykehjemsplasser * Nytt tilbygg i nord-enden med seks sykehjemsplasser for skjermet avdeling * Nytt tilbygg i sør-enden med åtte sykehjemsplasser * Ombygging av to rom i dagens aldersavdeling til en omsorgsbolig.

Største enkeltprosjekt Det er i klare ord det største enkeltprosjektet i Herøy kommune på svært mange år. Innpå 42 millioner kroner er kostnaden som skal gi et moderne syke- og aldershjem. I summen på 42 millioner kroner ligger det også: - omtekking av tak for å stanse vannlekkasjer - ombygging og oppussing av inngang garderobeanlegg, varemottak, søppelhåndtering, en del kontorer/vaktrom, rom for fysioterapeut og mer. - oppussing av 13 hybler på aldershjemsavdelingen Prosjektet er så stort at HERØYFJERDINGEN vil bruke spalteplass på utbyggingen i alle utgaver fram til ferdigstillelsen i september 2006.

Nye krav til bo-kvalitet Bakgrunnen for prosjektet er ”Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001” og ”Opptrappingsplan for psykisk helse 2000-2006”. Her blir det stilt nyere krav til bo-kvalitet. - I dag tilfredsstiller ikke bygningen kravene slik slike bygg. Dette er kriterier som er lagt statlige føringer på. Det går både på hva leilighetene skal innholde og på hvor store de skal være. Hver leilighet blir når alt er ferdig på mellom 28 og vel 30 kvadratmeter, forteller Gjengaar.

Formannskapet styringsgruppe Sommeren 2001 søkte kommunen om tilskudd for arbeidet. Om lag 22 millioner kroner av totalsummen er tilskudd, mens 20 millioner kroner må tas opp i lån. Herøy kommunestyre har vedtatt å tilsette A/L Høyer som prosjektleder for prosjektet, mens formannskapet er styringsgruppe. Rådmannen ved plan- og utviklingssjef Roy Nilsen er ansvarlig for gjennomføringen.