Deltar i drift av nye ambulansebåter

1_Heroeygutten2
Herøy formannskap vedtok tirsdag å slutte seg til et framlagt forslag til kostnadsdeling med flere andre kommuner i forbindelse med drift av tre nye ambulansebåter tilknyttet Helgelandssykehuset.
Vedtak: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling mellom de berørte kommunene og Helgelandssykehuset.   2. Administrasjonen bes utarbeide en avtale med Helgelandssykehuset innenfor de rammer som ligger i samhandlingsgruppas forslag, og med en maksimal andel for Herøy kommune på kr 140.000.-   3. Det er en forutsetning at også de andre kommunene som er forespurt om å bidra, tilslutter seg det fremlagte forslaget.   4. Kostnadene implementeres i budsjett 2011 og i økonomiplanen.

Når alle kommunene har gjort liknende vedtak, kan bygging av de nye båtene starte. Den første nye ambulansebåten kan først være på plass i 2011.

 

En båt med base på Dønna

Helgelandssykehuset startet arbeidet med en ny ambulanseplan i 2002. I denne prosessen har også kommunene vært involvert.

 

Ambulanseplanen ble endelig vedtatt i styret for Helgelandssykehuset i juni 2006. Som base for de nye fartøyene er bestemt Vega (søndre basseng), Dønna (midtre basseng) og 1 fartøy lokalisert Rødøy/Lurøy (nordre basseng).

 

Det kommunene kan være med å finansiere er driftskostnader og beredskapsutgifter hvis kommunen velger å bruke disse båtene til transport av eget helsepersonell.

 

Samhandlingsgruppe

I arbeidet med ambulanseplan, kravspesifikasjon, og kostnadsfordeling har kommunene vært involvert. I siste fase av prosjektet har denne samhandlingen vært organisert i en egen samhandlingsgruppe.

 

Hovedoppgaven for samhandlingsgruppen har vært å få på plass en avtale om utgiftsfordeling, og i sluttfasen av dette arbeidet har rådmennene i de berørte kommunene vært tilsluttet gruppen.

 

Utgangspunktet for disse drøftingene har vært;

  • Antall personer i kommunen med behov for båt
  • Driftskostnader/variable kostnader
  • Beredskapskostnader

 

For kommunene Brønnøy, Vefsn, Vevelstad, Vega, Herøy, Dønna, Alstahaug og Nesna beregnes beredskapskostnader basert på følgende modell:

Kostnadene er beregnet fordelt til 63 % på beredskap og variable utgifter (basert på kilometerpris) til 37 %. Helgelandssykehuset dekker 77 % av beredskapskostnader og kommunene 23 %.

Fordelingen av beredskapskostnadene mellom kommunene er basert 50 % beregnet ut fra antall personer bosatt i kommunen hvor helsepersonell er i behov av båt for å rekke og 50 % beregnes ut fra variabel bruk i 2008.

 

Tar en del av kostandene

Helgelandssykehuset har signalisert ovenfor Herøy kommune, er at hvis de får med seg de kommunene på Helgeland som er i nedslagsfeltet til båtene, til å ta på seg en del av kostnadene vil de kontrahere tre moderne ambulansebåter.

 

Skulle kommunen vegre seg for å ta en del av beredskaps, og driftskostnadene vil foretaket kun kontrahere to av båtene, noe som etter deres mening vil være nok til å kunne ha et tilfredsstillende akuttberedskapsnivå.

 

Utgifter til bruk

I tillegg til beredskapskostnader vil den enkelte kommune få utgifter ved bruk av båten, hvor stor den utgiften blir avhenger av pris på leie og hvor mye kommune benytter båtene til skyss av helsepersonell.

 

Det må derfor settes av et beløp til leie av båt i budsjettet for 2011 i tillegg til beredskapskostnader.

1_Heroeygutten2
Herøygutten blir erstattet med nye båter. Den første kan tidligst være på plass neste år.

Annonser