Dagrunn Grønbechs legat ble opprettet høsten 2010. Overskuddet av salget fra boka: ”Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer” (2010) skal overføres dette legatet. Boka er trykket og utgitt i et samarbeid mellom forfatteren av boka, forsker Dagrunn Grønbech, Helgeland Museum og Kvinnemuseet. Legatet er opprettet som en følge av dette samarbeidet.

Formål: Legatet har som hovedmål å synliggjøre og dokumentere kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette på et generelt nivå, men spesielt knyttet til primærnæringsvirksomhet som fiske og fangst, landbruk og husflid. Legatet skal bidra til forståelse og vekke interesse for kvinners deltakelse i næringsvirksomhet og fokusere deres betydning for lokalkultur.

Betingelse for å søke: Alle med interesse for legatets formål kan søke. Søknaden må definere en problemstilling og gi en skisse over pengebruken. Det kreves tilbakemelding med dokumentasjon av hvordan legatmidlene er brukt.

Forvaltning: Årlige utbetalinger, varierer avhengig av regnskapsresultatet. Legatet forvaltes av direktøren for Helgeland Museum, Kvinnemuseet og legatinnehaver eller representant for denne, eventuelt en person med kvinnefaglig kompetanse. De tre utgjør bruken av legatmidlene.

Kommer legatet til et opphør, skal midlene overføres Herøy bygdesamling, i Herøy kommune på Helgeland. Her skal pengene benyttes til formål der kvinners rolle og innsats i lokalkulturen materialiseres og synliggjøres.

Utlysing av stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat
Det utlyses stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling av et kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning i lokalsamfunn, arbeidsliv, foreningsvirksomhet og i andre sammenhenger kan søke. Stipendmidlene er på kr. 25 000,-.

Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvordan midlene er tenkt brukt sendes til: post@helgelandmuseum.no innen 25. juni 2013. Merk med: Dagrunn Grønbechs legat.

For nærmere informasjon: post@helgelandmuseum eller telefon 751 10 100.
Dagrunn Grønbech: 915 84 611

Fakta
Dagrunn Grønbech er født og oppvokst på Herøy og tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø med tema kystkvinners liv og arbeide. Doktorgraden ble publisert gjennom boka: ”Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer” (2010) som ble trykket i 2000 eksemplarer og som nå er utsolgt. Utgivelsen skjedde i et samarbeide mellom forskeren, Helgeland museum og Kvinnemuseet og kan anses som en suksesshistorie. Grønbech ønsket ikke royalty fra boksalget og det kan nå lyses ut stipendmidler med formål om å synliggjøre sider ved kvinnekultur, kvinners arbeidsmangfold, omsorgsoppgaver og ansvarsområder. Stipendet er ment som inspirasjon og såkornmidler for alle med interesse for kvinners liv og virke.

I Grønbechs doktorarbeide framkom det at kvinner har lagt ned en stor samfunnsinnsats der de verken hadde noen yrkestittel, lønn eller ble kreditert for arbeidet. Følgelig hadde de få trygderettigheter som adgang til syketrygd og der nabokjerringa måtte tre støttende til dersom mor ble syk. På sine gamle dager ble disse kvinne minstepensjonister. De falt i en gråsone og ble mer eller mindre usynlig og tatt for gitt. Mors arbeide i heimen ble underkjent selv om hun hadde ansvaret for både barneoppdragelsen, omsorgen for foreldre og ivaretakelsen av dyra i fjøset.

Det arbeides for å trykke boka om kystkvinnen i nytt opplag.