Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Det å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. Denne dagen er en del av det nasjonale helsenettverket Gode pasientforløp som Herøy kommune deltar i.

Opptatt av nære ting og trygghet
- Det er ikke nødvendigvis de store ting, med for eksempel rødvin på fredag og fjelltur til Syv søstre som opptar beboerne, men det er ofte det nære og trygge som opptar dem. Målet med dagen er å oppmuntre til å få tatt flere gode samtaler mellom beboere og de som skal gi tjenesten til brukerne. Vi oppfordrer jo derfor personalet denne dagen om å sette ekstra fokus på «Hva er viktig for deg?», sa enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen.

I gangen på omsorgssenteret var det hengt opp mange snakkebobler som på en god måte illustrerte hva som opptok beboerne. Mot slutten av artikkelen kan dere også se en liten film der en del av beboerne har svart på hva de mener er viktig for dem.

Fokus på faget
Wenche kunne også fortelle politikerne at de gjennom mange år har satt stort fokus på faget og etablert rutiner som skal ivareta faste møtepunkt, planleggingsvakter og fagmøter.

- Faget skal ha et fokus på forbedringsarbeid, men dere vet alle at dette er utfordrende og krevende og noe som må jobbes kontinuerlig med og som vi må ha fremst i panna og jobbe aktivt med, sa Sæthre Jørgensen.

Jørgensen skrøt av Herøy kommunes deltakelse i nettverket «Gode pasientforløp» som de har vært med på gjennom KS (kommunesektorens organisasjon). Her er målet hele veien å flytte oppmerksomheten fra hva som er i veien med deg til det som er viktig for deg. På denne måten kan man styrke brukeren og bidra til å løfte deres ressurser. Et eget forbedringsteam har jobbet med dette feltet og sykepleier Lotte Moe fortalte litt om deres erfaringer.

- Det har vært veldig innholdsrikt å delta på samlingene og interessant å høre hva de andre kommunene og sykehuset synes er utfordrende. Det «Gode pasientforløp» handler om at det skal være sømløse overganger mellom spesialisthelsetjenesten og innad i kommunen. Tverrfaglig arbeid er derfor veldig viktig og det har vi hatt stort fokus på, men vi har kanskje først og fremst arbeidet med de ansatte for bygge opp under utfordringer og hva som gjør at det butter mot av og til, sa Lotte Moe.

Moe fortalte at de har gjort målinger både i fjor og i år der de har undersøkt om ansatte vet hva det innebærer å jobbe etter metoden «Hva er viktig for deg?». Etter første måling har de hatt internundervisning der blant annet dette har vært tema. Den siste målingen viste at det var en stor forbedring blant de ansatte etter at de hadde jobbet med dette temaet.

Skryt for arbeidet
Wenche fortalte at de har hatt fokus på den enkelte ansatte og opprettet team som består av sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, ergoterapeut og ledere. Hun mente det var viktig at de som var ute og så utfordringsbildet var med og ikke bare ledelsen.

- Disse har også stått foran forsamlinger på 200 mennesker og presentert Herøy kommune og det vi har jobbet med hos oss. Dette har vært veldig utviklende for de ansatte, sa Sæthre Jørgensen.

Lotte kunne fortelle at KS gjerne ønsket at de skulle komme og prate for de mente at kommunen hadde gjort et godt arbeid og hadde gode resultater. Kommunen er også invitert av Helgelandssykehuset til å være pilotkommune i et prosjekt som heter «Den skrøpelige eldre». Her skal man ha fokus på sømløse tjenester som skal gjøre det til en best mulig opplevelse for pasienten fra man er på sykehus til man kommer hjem igjen.

Takheis på alle rom på sykehjemmet
Enhetsleder Marit Kjemsås informerte formannskapets medlemmer om at de nå hadde fått på plass takheis på samtlige rom på sykehjemmet og at dette var et veldig bra hjelpemiddel. Hun var også opptatt at kommunen måtte komme seg videre med mer bruk av velferdsteknologi, og at dette var noe de ville jobbe videre med i tida framover.  

Helena tilrettelegger for mange gode aktiviteter
Aktivitør Helena Angel informerte de folkevalgte om de mange aktivitetene som gjennomføres på omsorgssenteret.

- På onsdager har vi et onsdagstreff med trivsels og mestringssenter der vi har et tilbud til beboere ute i kommunen. Da drar vi rundt og henter folk både på Seløy og Øksningan og andre steder i kommunen. Kommer det noen fra Brasøy og Husvær så henter vi dem på ferga. Da blir de kjørt hit for ei sosial stund med kaffe og ulike tema som blir tatt opp. De får også kjøpt seg middag og det viktigste er at de som bor hjemme kommer seg ut og får ei sosial stund, sa Helena Angel.

Helena fortalte at hun mener det er viktig å ta signalene til beboerne og prøve å aktivisere dem mest mulig, og at det da ofte kan vise seg at de kan komme seg ut av pasientrollen og for en periode kan glemme at de har vondt både her og der.

Helena fikk mye skryt for jobben hun gjør og at det legges ut jevnlige oppdateringer på egen Facebook-side.

På filmen nedenfor kan dere se hva noen av beboerne svarer når de får spørsmål om hva som er viktig for dem.