Støtte til «In the same boat» for opprydding i skjærgården

In the same boat_Høgset

Formannskapet vedtok i siste møte å bevilge inntil 150000 kroner i støtte til organisasjonen «In the same boat» til opprydding i skjærgården.

Foreningen «In the same boat» har tidligere i år jobbet med opprydding i skjærgården i Herøy kommune. I den forbindelse fikk kommunen en henvendelse i mai om at det var registrert en rekke objekt som er for store til at de kunne håndteres uten videre planlegging. Foreningen tilbød hjelp til å fjerne disse, men opplyste samtidig at de vil være avhenting av økonomisk støtte fra kommunen. Med bakgrunn i dette sendte foreningen en søknad om økonomisk støtte på kroner 150 000.- til å fjerne konkrete objekt.

«In the same boat» har gjort en stor innsats med å rydde i skjærgården i Herøy kommune. Per mai 2019 opplyste de om at de har ryddet rundt 200 m3 plast fra skjærgården.

I økonomiplanen for 2019-2022 er det satt av penger til å motvirke marin forsøpling. I kommunestyrets vedtak fra 18. desember 2018 står det at det skal settes av 300 000 kroner til opprydding i marin søppel. Dette kom med etter at Nettverk for kyst og fjordkommunene (NFKK) hadde anmodet sine medlemskommuner om å bevilge 1 prosent av havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. I samme vedtak står det at en slik bevilgning også burde utløse bidrag fra marin/maritime næringer.

Anmoder næringslivet om å delta i spleiselag
Under behandlingen framsatte ordfører Arnt Frode Jensen et tilleggsforslag (pkt. 3) til rådmannens innstilling der han anmodet næringslivet i Herøy om å delta i et spleiselag.

Følgende ble enstemmig vedtatt av formannskapet:

 1. Søknad om økonomisk støtte på inntil kr 150 000.- fra «In the same boat» innvilges med følgende vilkår:
  a) Støtten innvilges som en garanti på dekning av utgifter på inntil 150 000 kroner, der eventuelle inntekter fra salg av avfallet skal gå til fratrekk.
  b) Beløpet utbetales så snart et sluttoppgjør med dokumentasjon på avfallshåndteringen foreligger.
   
 2. Pengene tas fra kommunalt fond for marin forsøpling.
   
 3. Formannskapet anmoder næringslivet i Herøy om å delta i et spleiselag.
In the same boat 1
Her er noe av det som det trengs hjelp til å få fjernet.
In the same boat 4

Annonser