Energi- og klimaplan – offentlig ettersyn

5_klimaplan_forside
Plan og teknisk hovedutvalg har i møte 15.12.10 vedtatt å legge Energi- og klimaplan for Herøy kommune ut til offentlig ettersyn. Planforslaget kan ses på kommunehuset, kommunens hjemmeside (www.heroy-no.kommune.no) og her på Herøyfjerdingen.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes Herøy kommune, teknisk enhet, 8850 Herøy, innen 27.januar 2011.

Trykk HER for å lese hele planen. 

Vår tids største utfordring Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og mye tyder på at endringene skjer raskere enn antatt. Disse endringene vil påvirke vår hverdag og vårt miljø i årene som kommer.

Under ”Verdenskonferansen for miljø og utvikling”, som ble avholdt i Rio de Janeiro i 1992, henvendte FN seg direkte til verdens kommuner og lokalsamfunn.

Bærekraftig utvikling Dermed blir disse hovedaktører i arbeidet med å oppnå en bærekraftig utvikling. En av hovedutfordringene her er å redusere forbruket, også energiforbruket, og forholde seg bærekraftig til klimaspørsmålene.

Med dette som bakgrunn valgte 7 kommuner på Helgeland å samarbeide gjennom Helgeland Regionråd (HR), for å få etablert energi- og klimaplaner for kommunene (HR sak 42/08 vedrørende samarbeid om utarbeiding av Energi- og klimaplaner).

Syv kommuner De syv kommunene som samarbeider om dette arbeidet er Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy, Rødøy og Træna.

HR har mottatt støtte fra Enova for gjennomføring av arbeidet, og prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. De viktigste rollene fra HR har vært: · Prosjektansvarlig: Sissel Hesjedal, Helgeland Regionråd · Prosjektleder: Ivar Larssen, Sandnessjøen Engineering AS

For Herøy Herøy kommune vedtok i Plan og teknisk hovedutvalg 27/8-08 sak 29/08, å knytte seg til fellesprosjektet til HR, og lage en energi- og klimaplan for kommunen.

Planen er en kommunedelplan og skal rulleres i forbindelse med kommuneplanen. Tiltakene må kobles til kommunens økonomiplan.

Planarbeidet i kommunen har vært gjennomført av en plangruppe bestående av: · Roy Nilsen, Enhetsleder teknisk · Arnt Isaksen, Avd.ing, teknisk · Steinar Furu, leder Plan og teknisk hovedutvalg

1.1. Energi- og klimaplanen Energi og klimaplanen gir blant annet en oversikt over historikk, status og utvikling av klimagassutslipp og energiforbruk for Herøy kommune. Den viser potensielle fornybare energikilder og det er listet opp mål og tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp.

1.1.1.  Befolkningutviklingen Folketallet i kommunen har i perioden 1990 – 2009 sunket med i alt 442 personer til 1652 personer. SSB vurderer at befolkningsutviklingen frem mot 2020 vil fortsette å synke, uansett hvilken trend en legger til grunn for befolkningsutviklingen.

Elektrisitetsforskyningen til kommunen forsterkes nå, og åpner mulighetene for å utvide produksjonen i eksisterende bedrifter og for etablering av nye. Det foreligger konkrete planer om etablering av flere nye bedrifter rundt Marine Harvests slakteri på Hestøya, Herøy Næringspark. Dette vil kunne være med på å sikre en befolkningsvekst i kommunen.  

1.1.2. Energiforbruk Herøy kommune hadde samlet et forbruk på 54,4 GWh i 2007. Av dette var ca 58 % elektrisk kraft. Det totale forbruket har økt totalt siden 1991, men har falt litt igjen siden 2004. Det er i hovedsak forbruket av ”Diesel-, gass og lett fyringsolje”, og ” Ved, treavfall og avlut” som har bidratt til økningen, mens forbruket av ”Bensin, parafin” har falt noe.

Når en ser bort fra forbruk av elektrisk kraft, er det ”mobil forbrenning, veitrafikk ” som er den sektoren med høyest forbruk og står for i overkant 14 % av alt energiforbruk i kommunen i 2007.

1.1.3. Klimagassutslipp Herøy kommune hadde i følge SFT`s klimakalkulator i 2007 et utslipp av ca 8619 tonn CO2-ekvivalenter. Totalutslippet mellom 1991 og 2007 har økt med ca 35 %, og ser ut til å ha en økende tendens selv om det har vært variasjoner i perioden.

De største enkeltkildene for utslipp kommer fra landbruket og fra ”mobil forbrenning, veitrafikk” med til sammen 5000 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. Ellers viser statistikken at alle hovedgruppene, ”Stasjonær forbrenning”, ”Prosessutslipp” og ”Mobile kilder” har økt fra 1991 til 2007

1.1.4. Ressurser Kommunen har et kartlagt uutnyttet ressurspotensial på mellom 150-300 GWh/år, hvor potensialet i all hovedsak er fra vindkraft. Vindmålinger som HelgelandsKraft har foretatt i Tenna-området viser at en vindmøllepark i dette området vil kunne produsere ca. 130 GWh/år.

1.1.5. Mål Herøy kommune har satt seg følgende visjon for energi og klimaarbeidet i kommunen:

Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevissthet. For energi og klimaarbeidet de nærmeste årene skal kommunen arbeide etter følgende hovedmål og delmål:

1.1.6. Hovedmål I Herøy kommune skal klimautslippene reduseres, vi skal ha en effektiv og riktig energibruk og vi skal øke andelene av fornybare energikilder. For å oppnå hovedmålet er det fastsatt fem delmålsområder:

1.1.7. Delmål 1: Energiforbruk kommunale bygg Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune redusere energiforbruket i kommunale bygg med 7 % innen 2015.

1.1.8. Delmål 2: Energiforbruk kommunale anlegg. Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune redusere energiforbruket i kommunale anlegg med 35 % innen 2015.

1.1.9. Delmål 3: Energiforbruk i kommunen. Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune arbeide for redusere det totale energiforbruket i kommunen med 5 % innen 2015.

1.1.10. Delmål 4: Klimagassutslipp. Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune arbeide for redusere det totale klimagassutslippet i kommunen med 5 % innen 2020.

1.1.11. Delmål 5: Fornybare energikilder. Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune arbeide for å øke bruken av bioenergi med 25 % fra 4 GWh til 5 GWh innen 2020.
5_klimaplan_forside
Den vedtatte energi- og klimaplanen legges ut for offentlig ettersyn.

Annonser