Guttene under landsgjennomsnittet – jentene langt over

3_geir_berglund_sittende
En rapport utarbeidet av kommunalleder 2 Geir Berglund viser at guttene i avgangskullet ved Herøy sentralskole scorer under landsgjennomsnittet i de fleste fag. Unntatt Natur & Miljøfag. – Dette er ting vi er nødt til å se nærmere på, sa han i dag til formannskapet.
Nesten 200 avgangselever fra de siste sju årene er med i datagrunnlaget til Geir Berglund hvor han har gått gjennom standpunkt-karakterene til avgangselevene i Herøy fra skoleåret 2002/2003 og fram til og med 2009/2010.
 
Jentene over gjennomsnittet
Og det han i dag la fram for politikerne ga grunn til bekymring og førte straks til at politikerne stilte spørsmål om skolen klarer å treffe guttene.
 
Det positive i rapporten er at jentene i avgangskullene i Herøy i snitt scorer over landsgjennomsnittet. Men debatten i dag kom til å handle om guttene.
 
Hvorfor treffer vi ikke guttene?
- Har vi en jenteskole i Herøy?
Og hvorfor treffer vi ikke guttene?
Dette er kjempeinteressant, uttalte Elbjørg Larsen (Ap), varaordfører og i det daglige tilknyttet PPT i Alstahaug.
 
Vegar Dalen (Frp) mente man må få inn kvalitet i skolen.
 
- Diskusjonen må gå på kvalitet og resultater. Vi må også ta med i vurderingene at de feminine verdiene i større grad har fått fokus i skoleverket.
 
Vi kommer dårlig ut i de fleste målbare statistikker her, og det selv om vi har relativt stor lærertetthet, sa Vegard Dalen blant annet.
 
Læring i det politiske systemetet
Ordfører Arnt Frode Jensen la til at han var glad for at man nå har fått et slikt dokument.
 
- Det er på tide å få løftet læring inn i det politiske systemet. Som skole-eier skal vi ha en hand på rattet for det som skjer, sa Jensen blant annet.
 
Og det dokumentet de fikk framlagt av Geir Berglund viser klart at guttene i avgangsklassene i Herøy over tid gjør det bedre enn landsgjennomsnittet i Natur og Miljøfaget.
 
Men dette er også det eneste faget.
 
For i de øvrige fagene ligger guttene under landsgjennomsnittet. Mens jentene ligger over.
 
Dårligere konkurranse-grunnlag
Geir Berglund mente at når man summerer standpunkt-karakterene, så viser dette at man sender ut gutter fra skolen i Herøy med et noe dårlige konkurranse-grunnlag enn andre.
 
- Dette er såpass interessant at vi ikke kan forbigå det i stillhet. Dere bør ta dette med når dere politikere skal diskutere skolen i Herøy, sa han.
 
Rådmann Roy Skogsholm la til at det er bra at politikerne etterspør dokumentasjon.
 
Innspill fra foreldrene
- Nå må foreldreutvalg og lærere få komme med innspill. Så kommer dette tilbake til politikerne hvor man kan stake ut ny kurs.
 
Her er to andre elementer i denne undersøkelsen man bør se på. Det ene er at vi har en stor andel av uro i klassene. 40 prosent av elevene oppgir i undersøkelsen at de blir påvirket av det.
 
Det andre er den store forskjellen i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter, la rådmannen til.
 
Systematisk gjennomgang
I sin tilrådning til skolen skriver Geir Berglund blant annet at Herøy sentralskole over tid har hatt problemer med å levere gode eksamens-resultater i matematikk.
 
”Skolen må ta en systematisk gjennomgang av undervisningen i faget for å se hvordan matematikkundervisningen kan styrkes.
 
Det bør være et mål at skolen over tid ikke har et dårligere gjennomsnitt enn landet for øvrig.”
 
Han skriver også at skolen har utbredt bruk av arbeidsplaner, og at den pedagogiske forskningen de siste årene går langt i å advare mot en for ensidig bruk av arbeidsplaner i undervisningen.
 
God trivsel
Elevundersøkelsen viser ellers at elevene i Herøy trives godt i skolen. Men at resultater fra samme undersøkelse kan tyde på at Herøy sentralskole har utfordringer de bør se på når det gjelder arbeidsro.
 
Videre går det fram at elevene i Herøy sett under ett ikke leverer noe dårlig resultat.
3_geir_berglund_sittende
- Dette er såpass interessant at vi ikke kan forbigå det i stillhet, sa kommunalleder 2 Geir Berglund til formannskapet i dag.
3_skolestatistikk
Gjennomsnittlig standpunkt-karakterer de siste sju årene viser at jentene scorer over landsgjennomsnittet for jenter, guttene under landssnittet for gutter.
3_skolestatistikk_matematikk
Analysenviser at de fleste guttene ligger under landsgjennomsnittet (lys blå farge)
3_skolestatistikk_norsk
Analysen i norskfaget viser blant annet at jentene i Herøy ligger langt over landsgjennomsnittet.
3_elevstatistikk_n_og_M
Natur og Miljøfag - guttene scorer godt.
3_elevstatistikk_engelsk
Resultatene i engelsk viser igjen gode resultater for jentene i Herøy.

Annonser