Budsjettet for 2007 har en ramme vel 71,8 millioner kroner. Politikerne stemte for å ta opp fire millioner kroner i nye lån, mens den samlede lånegjelden per i dag er på vel 111,7 millioner kroner.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med følgende endringer/tillegg: Det settes av - 100.000 kroner til prosjekt oppdrettsmuseum - 450.000 kroner til Næringsfond 2 - 60.000 kroner til reduksjon husleie i omsorgsboligene - 45.000 kroner til veterinær-tjeneste - 100.000 kroner til skoleskyss - 127.000 kroner til sommerarbeid for skoleungdom mellom 16 og 20 år - 50.000 kroner til pendlertilskudd

Inndekning For å dekke inn dette er skjønnstilskuddet redusert med 520.000 kroner, utgifter til veilys redusert med 50.000 kroner, reiseutgifter helsepersonell er redusert med 50.000 kroner, utgifter overtid er redusert med 10.000 kroner og salg aksjer i Helgelandske er redusert med 302.000 kroner.

I tillegg ble det vedtatt at kommunen skal utrede ny barnehagestruktur med EN kommunal barnehage.

Videre heter det i vedtaket at kommunestyret er kjent med at vikarpostene kan være usikre og vil komme tilbake til det ved budsjettreguleringen i juni.

Og den tidligere inngåtte veterinæravtalen skal gjennomgås innen 1. mars, og det skal tas hensyn til en eventuell videreføring i budsjettreguleringen i juni.

Stor enighet om stramt budsjett Det ble et budsjettmøte som avdekket at det bare er deltaljer som politikerne er uenige om. Ordfører Arnt Frode Jensen konkluderte da også budsjett-debatten slik:

- Det er stor enighet hos oss og bare små parenteser vi er uenige om, sa ordføreren.

Skatteinntekten er økt med en halv millioner kroner mer enn i budsjettet enn hva som er foreslått i prognosen fra KS (Kommunenes Sentralforbund).

Videre er merverdiavgift-kompensasjonen for 2007 redusert fra 4,9 millioner til 2,5 millioner kroner.

Rådmann Harry Nilssen innledet budsjettbehandlingen med å gjennomgå de viktigste punktene i budsjettet.

Her trakk han fram at budsjettet er meget stramt og preget av nøkternhet. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til renteutvikling, befolkningsutvikling og endrede rammebetingelser.

Han trakk også fram spørsmålet om kommunen i framtiden vil kunne være i stand til å kvalitetssikre tjeneste eller om man vil måtte satse på kvantitet.

Elever fra Herøy kulturskole under ledelse av Rolf Jørgensen innledet kommunestyremøtet med å spille og synge fine julesanger.