Ordfører Arnt Frode Jensen sa i forbindelse med framleggingen av Arbeiderpartiets budsjettforslag at det aldri hadde vært mer penger i offentlig sektor og at det meste dreide seg om å prioritere riktig.

Han pekte på at de største utfordringene framover ligger i pleie- og omsorgssektoren.

- Dette tas det hensyn til i budsjett og økonomiplan og det skal derfor bygges flere omsorgsboliger. Etter flere runder har vi også funnet det mest hensiktsmessig å bygge nytt helsesenter. Dette er bra for befolkningen og de ansatte, sa Jensen.

I endringsforslaget fra Arbeiderpartiet var det gjort påplussinger i formannskapets budsjettforslag med til sammen 930 000 kroner. De hadde funnet rom for å løfte inn reduksjon av lærerstilling med 30 prosent på Herøy skole, pendlertilskudd med 150 000 kroner og utgifter til distriktsmobil (drosje) i sør-øyene med 49 000 kroner. De ville også at det settes av et årlig beløp på 20 000 kroner til tiltaksplan mot mobbing.

Videre styrket de ungdomsklubben med 30 000 kroner, økte tildeling til sommerarbeid for ungdom med 100 000 kroner, tilskudd til Herøykalenderen med 22 000 og godtgjørelsesreglement med 128 000 kroner. De fant også rom for å øke formannskapskontoen med 71 000 kroner, gi tilskudd til veilys med 150 000 kroner, samt 100 000 kroner til vennskapssamarbeid med Murter Kornati i Kroatia. De ville også doble lånerammen til startlån fra 2 millioner til 4 millioner kroner.

Inndekning for økningen av budsjettet har de blant annet funnet ved å øke anslaget på eiendomsskatt på verker og bruk, avkastning fra aksjer i Helgelandskraft og gebyrer på bygg/plan/oppmåling.

Nøkternt budsjett fra opposisjonen
Yngve Magnussen (H) la fram opposisjonens forslag på vegne av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Han mente at utfordringene med å ta i mot flyktninger måtte gjenspeiles i budsjettet og de ønsket derfor å styrke oppvekstsektoren. I dette forslaget var pendlertilskuddet kuttet til fordel for å utrede et pendlertilskudd til de som pendler internt mellom øyene i Herøy. Forslaget inneholdt også kutt i ordførerstilling med 30 prosent. De ville også ha utarbeidet en plan for håndtering av premieavviket på pensjonsordningen.

Uenighet om eiendomsskatt
Vegar Dalen (FRP) var glad for at budsjettforslaget var mindre ambisiøst enn tidligere, men advarte mot retaksering av eiendomsskatten og han var også sterkt kritisk til at premieavviket på pensjonsfondet brukes til å få balanse i budsjettet.

- Vi pisker ei ku som allerede ligger nede og vanner ut melka, sa Dalen.

Steinar Furu (AP) svarte Dalen med at økningen i eiendomsskatten kun gjelder verker og bruk.

- Ingen forflåter i laksenæringa betaler eiendomsskatt i dag og det er bare rett og rimelig at de som også har penger betaler på lik linje med de andre, sa Furu.

Nytt helsehus, omsorgsboliger og lager til Herøyhallen
Det legges opp til et ambisiøst investeringsprogram hvor særlig nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger er store og tunge prosjekter.

Bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger skal etter planen ha byggestart i 2016 og stå ferdig i 2017. Videre skal det også investeres i to utbygginger av Herøy vannverk med nytt magasin på Langåsen og ny forsyningsledning til Marine Herøy marine næringspark. Ombygging av inngangsparti og nytt lager til Herøyhallen skal også realiseres i 2015.

Bare i 2016 skal det investeres for over 50 millioner i nye tiltak med nye låneopptak på over 30 millioner. Investeringer i omsorgsboliger og vannverk er selvfinansierende mens bygging av nytt helsehus må dekkes av kommunen. Helsehuset har en kostnadsramme på 30 millioner kroner over to år.

Veilys og ballbinge
I tillegg til allerede planlagte investeringer vedtok også kommunestyret at det skal brukes 600 000 til opprusting av veilys og 400 000 til ballbinge ved Herøy skole.

Når det gjelder planlagt reiselivsprosjekt på Langåsen bes rådmannen om å intensivere arbeidet med delfinansiering blant eksterne bidragsytere, da det mangler 2,9 millioner kroner på å få det fullfinansiert.

Under avstemningen falt forslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet med 4 mot 14 stemmer. Deretter ble forslaget fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt, kanskje noe oppsiktsvekkende.

Trykk her for å lese saksdokumentene på Herøy kommunes hjemmeside.