Ordfører Arnt Frode Jensen påpekte at dette var årets store øvelse, men han regnet med det gikk bra i år også.

- Vi har heldigvis en administrasjon og en rådmann som har god budsjettdisiplin. Jeg tror også at den grundige prosessen som legges ned sammen med enhetslederne fører til at prosessen går lettere, sa Jensen.

Arnt Frode påpekte at gode kommunedelplaner gjør det mer forutsigbart og dette gjenspeiles i budsjett og økonomiplan.

- Det blir lite rabalder når det er systematisk arbeid som ligger bak, sa Jensen.

I tillegg til formannskapets innstilling (trykk her) som består av 11 punkter ble disse punktene framlagt av Arbeiderpartiet og senere vedtatt av deres representanter med støtte fra Senterpartiet:

  1. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/ korttidsplasser/rehabilitering fram mot 2025. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Kommunestyret vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med behandling av sektorplanene.
  1. For 2014 settes det av kr. 150.000.- som kommunalt tilskudd for private utbyggere av veilys. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
  1. Bibliotekbygget og legeskyssbåtkaiet selges. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salgene. Inntektene overføres til disposisjonsfond.
  1. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sektorplanene i mars vil vi allerede nå signalisere viktigheten av å sikre næringsarbeidet og programmet for økt bosetting.
  1. Vannavgiften settes ned med kr 100.- pr år.
  1. Sosialhjelpssatsene økes fra 2 til 3 %

Skole, skatt og e-politiker fra opposisjonen
Yngve Magnussen la på vegne av opposisjonen, som denne gang var representert med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, fram et forslag som ønsket å styrke foreldremedvirkning og læringsmiljøet i skolen med 100 000 kroner i forbindelse med SLH-prosjektet. De ønsket også å styrke bemanningen på SFO, redusere eiendomsskatten med en halv promille i året og innføre «Cosdoc mobil» for å forenkle rapporteringen i hjemmetjenesten. Renovering av skyllerom på Herøy omsorgssenter, ENØK-tiltak og innkjøp av nettbrett for å innføre E-politiker var også med i deres budsjettforslag.

Forslaget dekkes inn ved å gå ned til ordfører i 70 prosent stilling og besparelser ved ENØK-tiltak.

Mindre låneopptak
Når det gjelder investeringer ønsket opposisjonen å selge fire kommunale leiligheter i Askmyra, selge det gamle rådhuset i stedet for å rive det. De ville heller ikke bruke penger på forprosjekt bibliotek, studiesenter, voksenopplæring og svømmehall. Disse tiltakene hadde de beregnet til å redusere låneopptaket med 3,3 millioner kroner i 2014.

Ved et eventuelt overskudd ønsket de også å få på plass aktivitørstilling på Herøy omsorgssenter og oppruste kaia i Tennvalen.
Trykk her for å se hele deres forslag.

Diskusjon om lånegjeld
Selve budsjettdebatten gikk rolig for seg og flere representanter roste administrasjonen for godt arbeid. Kenneth Johansen (FRP) ville vite hvor mye lånegjelden var per innbygger i kommunen ved årsskiftet og var også kritisk til at det var lagt inn et overskudd på to millioner kroner fra Helgelandskraft i budsjettet.

Rådmann Roy Skogsholm opplyste at budsjettallene som var lagt inn kom fra Helgelandskraft sine egne beregninger. Når det gjelder lånegjeld hevdet både ordfører og rådmann at denne var vanskelig å beregne på grunn av at mange av lånene er selvfinansierende.

- Reelt vil jeg anslå at vi ligger i underkant av 80 000 kroner per innbygger, noe som er på lik linje med mange andre kommuner. Vi er blant Nordlands beste næringskommuner og dette er resultat av en bevisst satsing som det ligger mange tøffe investeringer bak, sa rådmann Roy Skogsholm.

Skogsholm sa også i sin kommentar at det nye rådhuset er bygd med tanke på at det gamle skal rives.

- Vi har ikke nok parkeringsplasser og er nødt til å ha nabotomta til dette formålet. Når det gjelder ENØK-tiltak er vi i gang med dette arbeidet . Vi har god styring på Herøy omsorgssenter og rådhuset mens det på skolen gjenstår en del tiltak, og dette vil vi fortsette med neste år, sa Roy Skogsholm.