- Vi skal prøve å fange opp ting som beboerne her ikke er helt tilfredse med. Det kan komme enten fra beboerne selv eller fra pårørende, sier Åse Hansen og Arna Johansen til HERØYFJERDINGEN.

De sier videre at dersom de får signaler o noe som kan gjøres bedre for beboerne, så blir dette tatt opp med ledelsen.

- Vi har til nå ikke fått klager, men derimot har vi - senst i dag - fått innsigelser fra folk om ting vi kan ta opp med ledelsen. Det er nemlig ikke alltid at beboerne selv ønsker å si fra om ting, sier Arna Johansen videre.

Brukerrådet er en del av Herøy eldreråd og når brukerrådet er tilstede på alders- og sykehjemmet en gang i måneden, er det allltid to representanter fra eldrerådet som møter.

Høsten 2006 blir brukerrådet å treffe på alders- og sykehjemmet til disse tider mellom klokken 10.30 og 12.00:

Tirsdag 10. oktober (Brith Jakobsen og Thorvald Jacobsen møter) Tirsdag 14. november (Assrunn Paulsen og Åse Hansen møter) Tirsdag 12. desember (Åse Hansen og Istvan Heiszter møter)

Når HERØYFJERDINGEN er på besøk, er det tydelig at brukerrådet er nytt for de fleste. Åse Hansen forteller at det er meningen det skal komme opp en postkasse, slik at folk kan legge inn tips om ting brukerrrådet kan ta opp.

Brukerrådet har ligget på is halvannet år i påvente av at kommunen skal utarbeide retningslinjer for rådets virksomhet. I vår gjorde kommunestyret vedtok om brukerrådets funksjons, ansvars- og myndighetsområde.

Her heter det: - Brukerrådet er et rådgivende samarabeidsorgan mellom institusjonens ledelse, pårørende og beboerne på institusjonen.

- Brukerrådet skal formidle brukernes ønsker og behov, og gi dem mulighet til til innflytelse og aktiv deltakelse i institusjonens drift.

- Brukerrådet skal bidra til å styrke dialogen mellom brukerne, pårørende, kommunens ansatte og politikerne.

- Institusjonen skal gi brukerrådet mulighet til å vurdere eksisterende tiltak, bli tatt med på råd i planlegging og utforming av nye tiltak og bli gjort kjent med budsjettsaker.

Kommunestyret vedtok som nevnt også retningslinjer for brukerrådets ansvars- og myndighetsområde.