Behandling:
Representant Oddrunn S. Dahlheim (V) framsatte følgende forslag:
Husvær og Brasøy ekspedisjonskai anløpes på morgenen. Anløp av Brasøy ferjekai kuttes på morgenen. Ruteendringen evalueres etter 1 måned.

Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) framsatte forslag om at forslaget til Oddrunn Dahlheim ble avvist med begrunnelse i at dette ligger utenfor saken.

- Dette dreier seg om bestillingstransportordning med bil og i tillegg er innholdet i forslaget allerede vedtatt av formannskapet i sak 21/13, sa Jensen.

Under voteringen ble Oddrunn Dahlheims forslag avvist med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapet fattet deretter følgende vedtak i saken:

  1. Det etableres en bestillingstransportløsning på Brasøy/Husvær.
  2. Det videreføres drøftinger med Brasøy Handelssamvirke med sikte på drift i deres regi. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og inngå avtale.
  3. Kommunen stiller bil til disposisjon for oppdraget. Kommunen dekker vedlikeholdsutgifter og driver dekker driftsutgifter.
  4. Det inngås leieavtale med Herøy Asvo AS om leie av bil inntil et år. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale.
  5. Ordningen etableres som en prøveordning som evalueres etter et år.
  6. Det avsettes investeringsmidler i budsjettet for 2014 for kjøp av bil eventuelt tilskudd til kjøp av bil.
  7. Driftsutgiftene for 2013 innarbeides ved budsjettrevisjonen pr. 31.8.2013.

Misfornøyd med dagens ruter
Odrunn Dahlheim (V) opplyste at det i Husvær var stor misnøye med dagens ruter og at de heller ville ha anløp av Husvær om morgenen i stedet for bestillingstransport.

- Vi var lovet distriktsmobil av rådmannen og det ble sagt at det var i orden, men det viste seg ikke å stemme. Dessuten blir det dyrt med drosjetakst og jeg ønsker at anløp av Husvær om morgenen tas opp med fylket igjen, sa Dahlheim.

Ikke aktuelt med ny behandling
Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) påpekte at rutene har blitt arbeidet med i lang tid og er behandlet av fylkeskommunen og han vil ikke være med på noen ny behandling.

- Det kommer nye anbud på hurtigbåtruta og alt går i retning av at alle anløpet blir samlet på en plass i Brasøy/Husvær. Hvis viljen hadde vært til stede hos fylket til å få til et anløp av Husvær om morgen så hadde de nok fått dette til, sa Jensen.

Dyr ordning
Vegard Dalen (Frp) mente at dette var et prestisjeprosjekt for Arbeiderpartiet.

- Jeg mener der er vår plikt å melde dette inn til fylket. Oppnår vi anløp av Husvær bare i en kort periode så får det så være. Når det gjelder ordningen med distriktsmobil så har det aldri vært en intensjon å gjøre det dyrere å pendle fra Husvær/Brasøy. Drosjetakst har aldri vært nevnt, sa Dalen.

Fylket gikk i mot
Rådmann Roy Skogsholm opplyste at nye bestemmelser i fyllket sier at det kun skal være et anløpssted for hver øy som er landfast.

- Anbudet går ut neste år og da kommer det ny båt og da kan det fort bli endringer.Når det gjelder distriksmobil så har det hele tiden vært en intensjon å få dette til, men fylket gikk i mot med bakgrunn i at det da kun skal være ett anløp i Brasøy/Husvær, sa Skogsholm.

Mye feller på kommunen
- Fylket forventer en pakke fra kommunen der kommunen leier bil. For at de skal få økonomi i dette er minimumstaksten 93 kroner. Bussbilletten er på rundt 36 kroner. Er man flere så blir det selvsagt billigere, sa rådmannen.

- Vi har mange som er avhengig av å reise langt i kommunen for å komme seg på ferge eller hurtigbåt. I sørøyene har det ikke vært skyssordning på plass og dette er et forsøk på å få dette til. Får vi til en skyssordning blir det nok også mulig å få til skoleskyss. Mye feller på kommunen dersom vi skal få dette til, sa Skogsholm

Universell utforming
- Jeg vil helst ha anløp av Husvær, men dersom det blir bil så må det være en bil som er tilpasset for funksjonshemmede med faste avganger, mente Dahlheim.

Ting er i endring
Jim Dahl (Sp) påpekte at ting er i endring og når det nå etableres skyssordning så vil nok Husvær miste alle anløp. Jeg går for rådmannens innstilling, sa Dahl.

Viktig å se fordeler
Elbjørg Larsen (Ap) mente at endringer alltid er vanskelig og at det alltid tar tid å venne seg til nye løsninger.

- Det er ingen som har nevnt fordeler og det synes jeg er rart. Skoleelevene i Husvær/Brasøy kan nå bo hjemme og pendle til videregående skole. Det er viktig å se fordeler og vi må ha lov til å prøve ut distriktsmobil, sa Larsen.

Villig til å prøve ordningen
Etter formannskapsmøtet har det vært dialog mellom kommunen og Brasøy Handelssamvirke og i et brev til Herøy kommune opplyser de at de er villig til å prøve ordningen ut skoleåret 2013/2014 dersom de får avklart en del forhold. De ønsker blant annet avklaring i forhold til brøyting og strøing av veiene.