Herøy kommune tok i 2008 i bruk en elektronisk brukerundersøkelse for barnehagene som heter bedrekommune.no, og er utviklet av Kommuneforlaget. Dette er et verktøy for måling av tjenestekvalitet som gir mulighet for å sammenligne resultater med andre kommuner.

En analyse som er gjennomført av Kommuneforlaget (KF) viser at Herøy kommune  sammen med Dovre kommune topper lista blant barnehagene i Norge. Temaområde som måles i brukerundersøkelsen er trivsel, ansatte, resultat, kunnskap, atferd og holdninger, informasjon, tilgjengelighet, brukermedvirkning og fysisk miljø.

Svært gledelig
- Det er selvsagt svært gledelig for Herøy barnehage at vi havner helt på topp i disse undersøkelsene. Vi har jobbet systematisk og målbevisst på mange områder, både i forhold til personalet, foreldre og systemer/planverk. Omdømmebygging var hovedintensjonen. Da er det selvsagt gledelig at dette vises i slike undersøkelser, sier styrer Line Olsen Roan.

Glade voksne=glade barn
Line forteller at det er viktig for både barn og voksne å bli sett, og at de ansatte trives på arbeidsplassen og gleder seg til å gå på jobb.

Vi trenger alle å høre noe positivt og det er viktig at vi bryr oss om hverandre og at ansatte sier fra hvis ting ikke fungerer. Det er derfor viktig at vi møter hverandre på en inkluderende måte når vi kommer på jobb om morgenen. Ringvirkningene med et personal som trives på jobb er mange; glade voksne innebærer som oftest glade barn, sier Roan.

Viktig å engasjere foreldrene
Barnehagen har arbeidet bevisst med hvordan de møter foreldrene.

- Foreldrene er barnas og barnehagens viktigste ressurs. Barnehagen er avhengig av et nært og godt samarbeid med foreldrene til barnets beste, og vi har jobbet for å få en åpen dialog der man har hatt fokus på at man sammen kan utrette en forskjell for barnet. Vi har også i samarbeid med foreldrekontakter diskutert hvordan man kan bedre oppmøte på foreldremøtene, samt bedre informasjonslinjene mellom foreldre og barnehagen. Vi har lagt om til foreldremøter i hver avdeling for at foreldre skal få et større eierforhold til møtene. Møtene er også mest mulig rettet til faglig innhold og informasjon om hvordan det jobbes for at ungene skal få det best mulig, sier styreren.

Tydelig og rettferdig leder
Herøy barnehage har i dag fire avdelinger fordelt på 50 unger, noe som utgjør 69 plasser. Den er godkjent for inntil 72 plasser og det betyr at den nesten er fullsatt. Vi har tatt oss en prat med de pedagogiske lederne for de ulike avdelingene og de er alle fulle av lovord om sin leder.

- Line er en strukturert og tydelig leder som har jobbet systematisk for å få til en best mulig barnehage sammen med sine ansatte. Gode rutiner og god informasjon fører til at det blir mindre misforståelser og bedre trivsel for de ansatte, sier de pedagogiske lederne Renate Dahlen, Bodil Blix, Per Øystein Persen og Beate Mari Pettersen.

- Når vi begynte å arbeide med LP-modellen i barnehagen førte gode rutiner til at dette kunne gjennomføres uten at det medførte frustrasjoner for de ansatte, sier lederne.

LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) i barnehager er en strategi som skal bidra til å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Herøy barnehage er inne i sitt tredje og siste år av prosjektperioden. Dette arbeidet mener de ansatte er med på at tilbakemeldingene er så gode. Vi jobber systematisk med oss selv som system rundt barnet, og endringene vi gjør er ofte rettet mot oss selv. Det er kun vi som kan utvikle læringsmiljøet rundt barn.

Viktig med nok hender
Line framhever betydningen av at barnehagen får de ressursene som trengs for å drive en god barnehage.

- Kvalitet handler ikke bare om økonomi, men vi må ha nok hender til å ta vare på ungene. Slik det er i dag klarer vi oss, men blir vi offer for nedskjæringer  kan det fort føre til at den gode trenden fort blir ødelagt, avslutter Line Olsen Roan.

Solli barnehage skårer også høyt
Herøy har en kommunal og en privat barnehage. Årsaken til at den private barnehagen Solli barnehage ikke er med i denne undersøkelsen er at de har valgt å ikke publisere resultatene sine på nett. Kommunalleder II Geir Berglund kan imidlertid opplyse at også denne barnehagen gjør det svært godt i brukerundersøkelser.

- Hadde de vært med i denne undersøkelsen av Kommuneforlaget ville nok begge barnehagene i Herøy toppet lista, sier Berglund.