Ber om anbudshøring 1. juni

afj_01
Herøy formannskap ber i en uttalelse fylkeskommunen om å iverksette tiltak for å unngå forsinkelser i den forestående anbudsprosessen. Et enstemmig formannskap ber om anbudshøring allerede 1. juni.
- Det var helt unødvendig av Nordland Fylkeskommune å utsette anbudsutlysningen. Ferjerutene kunne vært ute på anbud nå, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.   Ønsker anbudshøring 1. juni Han medgir at tiden fram til sommeren er så kort at det ser mørkt ut, men likevel vedtok et enstemmig formannskap torsdag kveld å be om at fylkeskommunen sender anbudsforslagene ut på høring innen 1. juni i år.   Opprinnelig var det meningen at ferjerutene for herøysambandet og dønnasambandet skulle ut på anbud i 2009.   Men i fjor høst ønsket Nordland Fylkeskommune å utsette anbudsutlysningen.   Frykter ytterligere forsinkelser - Vi tok dette opp under høringsmøtet for TØI-rapporten i Bodø nylig fordi vi frykter at i stedet for at anbudet utsettes til 2012 kan det like gjerne bli 2013.   Dette ble delvis bekreftet av Statens veivesen under samme møte, og dette blir et brudd på intensjonene til samferdselsministeren, sier ordfører Jensen.   Ubrukelig rapport Han legger til at formannskapet ikke kan se at rapporten fra TØI svarer på de spørsmål som stilles fra fylkeskommunen.   - Dermed mener vi at rapporten må avvises som ubrukelig. Vi er rede til å sette oss ned med fylkeskommunen for å få fart på anbudsarbeidet så vi kan få papirene ut på høring 1. juni, sier ordfører Arnt Frode Jensen.   Torsdag kveld gjorde altså formannskapet følgende enstemmige vedtak, hvor det i punkt 3 vises til et notet du kan lese nederst på siden. Du finner det både som en word- og pdf-fil.   UTTALELSE TIL TØI-RAPPORT 1064/2010: PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSFORSLAG FOR SJØVERTS TRANSPORTER PÅ HELGELAND Formannskapets enst. vedtak: 1)   Nordland fylkeskommune tok høsten 2009 initiativ overfor Samferdselsministeren å få utsatt anbud for noen riksfergesamband med et halvt år.  Dette var Herøy kommune meget lite tilfreds med da vi fryktet at utsettelsen ville medføre forsinkelse av hele anbudsutsettingen.   Det er derfor med stor bekymring vi registrer at tempoet i arbeidet med anbudsutsettingen kan medføre at gjennomføringen ikke vil være i samsvar med ESAS pålegg eller Samferdselsministerens utsettelse.  Vi kan oppleve at denne utsettelse vil medføre at selve utlysingen blir forsinket med ett år.   Dette vil ikke imøtekomme næringslivets  behov for stabilitet og forutsigbarhet i transporttilbudet og vi minner om at dagens fergemateriell er gammelt og ikke tilpasset dagens behov.   2) Siden foreliggende rapport hverken beskriver eller analyserer godstransporten som er en hovedutfordring på Helgeland og at rapporten i tillegg har svært mange faktafeil og mangelfulle vurderinger, ber vi fylkeskommunen å legge rapporten til side og ikke legge den til grunn for forestående anbudsprosess.   3) Vi viser til vedlagte notat av 14.04.2010 der vi gir uttalelse til det enkelte punktet som berører Herøy kommune.   4) Vi ber fylkeskommunen om å iverksette tiltak for å unngå forsinkelser i den forestående anbudsprosessen. Vi vil i den anledning foreslå at det nedsettes hurtigarbeidende arbeidsgrupper bestående av representanter fra fylkeskommunen, Statens vegvesen og representanter fra kommunene i det enkelte ruteområde under ledelse av samferdselssjefen som får i oppgave å gjennomføre maksimal koordinering mellom båt, ferge og buss og bygge opp ruteopplegg og dimensjonering av materiell.   Utgangspunktet skal være fylkets og vegvesenets tidligere forslag og oppleggene skal legges innenfor de rammer som er lagt for fergedriften. Dette arbeidet må være ferdig innen 15.5. 2010. Anbudsforslagene bør sendes ut på høring innen 1.6.2010.   5) I fylkets arbeid med vårt ruteområde ber vi om at felles uttalelse mellom Dønna og Herøy kommune datert 13.04.10 legges til grunn.
afj_01
Ordfører Arnt Frode Jensen og Herøy formannskap ønsker ikke ytterligere anbudsforsinkelser.

Annonser