Barne- og ungdomsrådet ønsker flere saker

2_barne_og_ungdomsraadet
Herøy er en av få kommuner i området med eget Barne- og ungdomsråd. Men ungdommene har så få saker å jobbe med at de ber om mer arbeid.
Så langt i 2010 har Barne- og Ungdomsrådet i Herøy behandlet kun fire saker.
 
De engasjerte ungdommene syns det er alt for lite og ber nå om mer å jobbe med.
 
- Vi tror folk føler at de har det så bra, at de ikke finner noe som bør gjøres noe med.
 
Men samtidig er det ikke sikkert at det er alle som er klar over at dette rådet finnes, sier leder i Herøy barne- og ungdomsråd Helene Heggheim.
 
Kan dele ut penger 
- Vi har faktisk penger å dele ut, så det går an å søke hvis noen vil starte en aktivitet eller gjøre noe annet, forteller medlemmene i rådet til Herøyfjerdingen.
 
Barne- og Ungdomsrådet har også talerett i kommunestyret.
 
Dermed vil saker som tas opp i dette rådet kunne nå helt til topps i det politiske systemet i kommunen.
 
 I februar var de unge politikerne i rådet på kurs i Hemavan i Sverige. Her lærte de blant annet å skrive og holde innlegg i kommunestyret og lede møter. For å nevne noe.
 
 Men - med få saker å jobbe med får ikke de unge politikerne brukt sine kunnskaper og virketrang til det positive for ungdommen i Herøy.
 
Hjelp til å starte nye tilbud 
De unge påpeker at dersom ungdom eller voksne ønsker å starte et nytt tilbud eller trenger hjelp til å komme igang, så kan faktisk barne- og ungdomsrådet være rette instans.
 
Barne- og ungdomsrådet har som formål å være høringsorgan i saker som angår barn og unge.
 
Barne – og ungdomsrådets leder har tale- og møterett i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre når saker som gjelder barn – og unges oppvekst og levevilkår behandles.
 
Få barne- og ungdomsråd
Da ungdommene var på kurs i Sverige ble de klar over at det slett ikke er alle kommuner som har eget barne- og ungdomsråd.
 
- Nabokommunen Dønna har ikke noe aktivt barne- og ungdomsråd.
 
Det har heller ikke Sandnessjøen, mens Leirfjord jobber med å få stablet på plass et råd, forteller Helene Heggheim.
2_barne_og_ungdomsraadet
Barne- og ungdomsrådet i Herøy ber om innspill. Fra venstre Egil Johansen, Arben Holstad, leder Helene Heggheim og nestleder Espen Bakkelid. Dessuten er Britt Iversen med i rådet.

Annonser