Klagen ble avvist av formalitetsgrunner i det klagefristen er oversittet og at klagen ikke tilfredsstiller lovens krav til en klages innhold.   I forvaltningslovens § 32 er det gitt nærmere bestemmelser om en klages adressat, form og innhold.

Foreløpig klage
Her er det bl.a. stilt krav om at klagen skal nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over, samt at det og bør nevnes de grunner klagen støtter seg til.   Romund Åsheim har sendt en foreløpig klage på fire linjer på kommunens vedtak innenfor tidsfristen, samtidig som han varslet at supplering til klage skulle komme om kort tid.   Denne suppleringen er fortsatt ikke kommet, tre uker etter at fristen er gått ut.

Ikke mottatt supplering til klage
R. Åsheims ”forløpige klage” har ikke disse elementene i seg. Det sies bare til slutt i klagen at ”supplering til klagen vil komme innen kort tid”.  Det er nå gått over tre uker siden kommunen mottok ”klagen” og det er ennå ikke mottatt slik supplering til denne.   ”For at en klage skal være gyldig, må denne være framsatt i en form som er beskrevet i lovens § 32 og være fremmet innen klagefristen utløp som normalt er 3 uker. Så er ikke tilfelle i foreliggende sak.   R. Åsheim har bare innlevert en foreløpig klage og selv gitt seg en forlenget frist med å komme med ”suppleringer”. En forlengelse som han har kalt ”kort tid”.

Forlenget frist
Den såkalte ”korte tiden” kan på ingen måte være lengre enn den normale klagefristen på 3 uker. Det er ikke unormalt at en part ber om forlenget klagefrist, men da må henvendelsen vær kommet til underinstansen eller klageinstansen innen fristen utløp, og det må da vises til hvilke forhold det er som ligger til grunn for å få klagefristen forlenget.   Dette er viktig i vurderingen av om innvilgelse av forlenget klagefrist er et særlig tilfelle. Så har heller ikke skjedd i denne saken”, skriver saksbehandler Svein Davidsen i framlegget til møtet i Plan og Teknisk Hovedutvalg.

Lang sak
Dette er en sak som har pågått en god stund.   Sommeren 2007 kunne motocross-klubben i Herøy ta i bruk treningsbanen på Sør-Herøy.   Banen har status som ”Treningsbane type D” og er tillatt brukt to ganger i uka til trening, nemlig tre timer tirsdag ettermiddag og to timer lørdag ettermiddag.   Her finnes også en egen liten bane for de minste motocross-entusiastene.   Herøy kommune hadde to år tidligere gitt tillatelse til bruksendring fra fotballbane til motocrossbane.   Men høsten 2007 klaget nabo Romund Åsheim med fritidshus i nærheten på formannskapets vedtak fordi han verken hadde mottatt nabovarsel eller vedtaket.   Han ba da om at det ble gitt oppreisning for oversittet klagefrist, blant annet fordi han ikke hadde mottatt nabovarsel og fordi det ikke var utarbeidet støyrapporter.   Støy fra motocrossbanen er svært forstyrrende og sjenerende for hans fritidseiendom, mener denne Åsheim.   Fylkesmannen mente at saken ikke burde vært behandlet som en bruksendring, men som ny reguleringsplan, slik at blant annet spørsmålene rundt støy kan bli avklart.