Arbeidet med nytt basseng har endelig kommet i gang

Nytt basseng_skisse

Arbeidet med et nytt etterlengtet basseng i Herøy har nå endelig kommet i gang. Planen er at det nye bassenget skal stå ferdig sommeren 2023.

Formannskapet vedtok 24. august etter hasteparagrafen å bevilge kr. 700 000 for å endelig sette i gang arbeidet med nytt basseng. Årsaken er at de økonomiske forutsetningene ble endret som følge av at kommunen ikke ble tildelt spillemidler i år. Kommunen må derfor selv fullfinansiere tiltaket som forskuttering, og søke om tildeling på nytt neste år.

Arbeidet med nytt basseng har vært kraftig forsinket som følge av at det har vært stor utskifting i kommunens ledelse, og at man derfor har manglet kapasitet til å følge opp denne saken.

Fungerende kommunalsjef for teknisk sektor Jan Sigurd Pettersen opplyser at de nå endelig har kommet i gang med arbeidet, og arbeider ut fra at bassenget skal stå ferdig våren 2023.

- Det er nå på plass en tilleggsavtale med firmaet Sveco og arkitektkontoret Stein Hamre som har laget forprosjektet til bassenget. De gjør nå jobben med å lage anbudsdokumentet slik at det kommer ut på Doffin. Dette arbeidet skal være ferdig til 1. november, og da er planen at det skal utlyses i begynnelsen av desember. Det vil da være en tilbudsfrist som kanskje blir i slutten av januar. Etter en periode med litt detaljering håper vi å komme i gang med arbeidet i mars/april, sier Pettersen.

Det er beregnet rundt et års byggetid slik at bassenget forhåpentligvis kan stå ferdig sommeren 2023. Det skal også leies inn en prosjektleder for å følge opp prosjektet, men dette er foreløpig ikke på plass.

To byggetrinn
I forprosjektet ligger det også planer for blant annet ombygging av aulaen til nytt kulturhus, men foreløpig er det kun bassenget som skal gjennomføres.

Her er vedtaket som ble gjort av formannskapet:

  1. Foreliggende forprosjekt godkjennes som løsning for nytt basseng og kulturhus i Herøy kommune.
  2. Prosjektet deles i to byggetrinn, hvor nytt basseng utføres som byggetrinn 1; som en totalentreprise. Byggetrinn 2 kulturhus gjennomføres etter at byggetrinn 1 basseng er ferdig utført.
  3. Det engasjeres en prosjektleder for å sørge for gjennomføringen av byggetrinn 1.
  4. Kommunestyret bevilger kr 700 000.- til oppstart av byggetrinn 1 i 2021. Finansieres ved bruk av lån. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på kr 700 000.-
  5. Det bekreftes med dette vedtaket at nytt basseng i Herøy kommune er fullfinansiert. 6.
  6. Vedtaket er fattet i hht. Kommunelovens § 11-8 (hastesaker)

Behandlingen av saken kan også ses på Kommune-TV ved å trykke her.

Bakgrunn
Kommunestyret i Herøy vedtok i budsjettmøtet 17. desember 2019 at det skulle bygges nytt basseng i tilknytning til Herøy skole. I den forbindelse hadde kommunen kontrakt med Sweco Norge AS om et skisseprosjekt og en mulighetsstudie med romprogram og kostandskalkyle for svømmebasseng og ombygging av aula til kulturhus. Stein Hamre og Mette Henriksen fra Stein Hamre Arkitektkontor AS, som er underrådgivere i leveransen, holdt en grundig orientering i formannskapet den 29. januar 2020, der de presenterte et skisseprosjekt for basseng og kulturhus. De hadde også sett på muligheten til å benytte det gamle bassengrommet til lokaler for en eventuell ungdomsklubb.

I arbeidet med skisseprosjektet ble det etablert en brukergruppe bestående av rektor ved Herøy skole, vaktmester, kommunalleder 3 teknisk, kommunalleder oppvekst kultur og rådmann. Herøy skole ved ansatte, elevråd, FAU ble invitert til å komme med innspill som skoleledelsen videreformidlet inn til møtene i arbeidsgruppa. Andre som ble invitert til å komme med innspill var vaktmester, Herøy barnehage, Solli barnehage, kulturskolen, helsesøster, folkehelsekoordinator, frisklivssentralen, idrettslaget, Herøydagan, voksenopplæringen og rådet for eldre og funksjonshemmede.

Frittstående bassengbygg
Det nye bassenget er tenkt som et frittstående bygg plassert mellom dagens aula og fylkesvei 828. Det nye bassengbygget er tiltenkt å ha en størrelse på 575 m2, der selve bassenget vil ha en størrelse på 8,5m x 12,5m. I tillegg skal det inneholde garderober både til brukere og instruktører. Et ekstra oppvarmet terapibasseng og to badstuer er også tatt med i forslaget fra arkitektene.

Skisseprosjektet for bassenget ble kostnadsberegnet til 43,5 millioner kroner brutto, men med fratrekk for merverdiavgift og tilskudd fra spillemidler anslo man i 2020 at de reelle kostnadene kunne bli betydelig lavere.

Planer for kulturhus og lokale for ungdomsklubb
I forprosjektet hadde arkitektene også sett på en løsning for å bygge om dagens aula til et kulturhus, samt å utnytte dagens bassengrom i kjelleren til lokale for ungdomsklubb. Planene for kulturhus innebærer at scenen til dagens aula skal rives slik at man får et større og mer fleksibelt rom som kan brukes til mange ulike arrangement. Forslaget innebærer også at det skal på plass et nytt og større skyvbart amfi og at behov for scene løses ved bruk av moduler.

Arkitektene hadde også sett på mulighetene til å utnytte dagens bassengrom i kjelleren til lokale for ungdomsklubben og de mente dette var mulig med en del tilpasninger med blant annet terrenginngrep for å få bedre adgang til lokalene.

Nytt basseng_situasjonsplan
Her ser vi hvordan det nye bassenget er plasser mellom dagens aula og fylkesvei 828.
Nytt basseng_perspektiv
Her er flere skisser fra arkitektfirmaet.
Nytt basseng_skisse

Annonser