ANNONSE: Melding om planvedtak

hestoeya_01
Det kunngjøres herved at Herøy kommunestyre i møte den 28.10 2009 har egengodkjent følgende reguleringsplaner:

ANNONSE:   HERØY KOMMUNE- MELDING OM PLANVEDTAK – plan og bygningslovens 27-2.   Det kunngjøres herved at Herøy kommunestyre i møte den 28.10 2009 har egengodkjent følgende reguleringsplaner:   Reguleringsplan for ”Herøy Marine Næringspark” på Hestøya – sak 43/09 Planen omfatter den delen av Hestøya som ligger sydvest for RV 828. Arealene er regulert til industriformål, havneområde kai og havneområde landareal, offentlig trafikkområde veg, felles parkering, landbruk og spesialområde friluftsformål og reindrift. Eksisterende fylkesveg FV 166 flyttes til nytt kryss ca. 80 m lengre mot sydøst.   Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av en maritim næringspark i tilknytning til allerede etablerte virksomheter i område, samt utvidelsesmuligheter for virksomhetene.  

 

Reguleringsplan for ”Øksningan Notbøteri” – sak 44/09.

 

Planen omfatter arealene sør for FV 166 rundt Øksningan Notbøteri. Arealene er regulert til byggeområde industri og byggeområde bolig.

 

Formålet med planen er å gi framtidig utviklingsmuligheter for eksisterende virksomhet.

 

                                                     ooooooooooooo

 

Med henvisning til plan- og bygningslovens §§ 15 og 27 – 3, kan kommunestyrets vedtak i disse 2 sakene påklages til departementet. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato.

 

Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens § 32 nr. 1 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. Den samme frist gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 42.

 

Herøy, den 2.12.2009

Rådmannen.

 

hestoeya_01
Reguleringsplanen omfatter den delen av Hestøya som ligger sydvest for RV 828.

Annonser