Dette er en av hovedkonklusjonene i Konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og tilknytningene til Herøy, Dønna og Vega.

På strekningen mellom Brønnøysund og Sandnessjøen vil derimot ikke Statens vegvesen anbefale større investeringer for å kutte dagens to fergesamband. Hovedgrunnen er at potensialet for regional vekst er lite i forhold til de store kostnadene med tunneler og brubaserte løsninger. I stedet anbefales det å arbeide videre med en effektivisering av fergesambandet Forvik-Tjøtta.

Fylkestinget skal ta stilling til anbefalingene på sitt møte i juni og før den tid skal konseptvalgsutredningen ut på høring.

Felles bo- og arbeidsmarked
Statens vegvesen har vurdert tre ulike alternativer for fergefrie forbindelser til Herøy og Dønna. Konklusjonen er at alternativet med undersjøisk tunnel legges til grunn som langsiktig løsning mellom Herøy/Dønna og Sandnessjøen og fylkesveg 17. En slik løsning vil gi fri ferdsel hele døgnet, gode muligheter for dagpendling, og styrke Herøy, Dønna og Alstahaug som et felles bo- og arbeidsmarked.

En tunnel under Alstenfjorden vil bli en av Norges lengste og dypeste tunneler, med en dybde på 300 meter under havets overflate. Med 13 kilometers lengde kreves det at det bygges en parallell rømmingstunnel. Foreløpige anslag tyder på at en slik tunnel vil koste om lag 4 milliarder kroner.     

På kort sikt anbefaler Statens vegvesen at fylkesveg 828 rustes opp for å bedre den interne forbindelsen mellom Herøy og Dønna og gi befolkning og næringsliv større fleksibilitet i bruk av fergesambandene. I tillegg oppfordres det til en gjennomgang av det samlede båt- og fergetilbudet i området.

Nei til Skorpa
Statens vegvesen anbefaler ikke alternativet med å erstatte dagens fergesamband med et nytt og kortere samband mellom Skorpa og Sandnessjøen, noe som kunne åpnet for timesrute hele døgnet. Konklusjonen er likevel at en slik løsning ikke gir en så stor forbedring at det kan forsvare de høye etableringskostnadene, ettersom tunnel med utgangspunkt i Herøy er anbefalt som langsiktig løsning.

Et alternativ med flytebru via Skorpa til Sandnessjøen er skrinlagt fordi den samfunnsøkonomiske nytten vil være lav i forhold de store kostnadene. Av samme grunn vurderes heller ikke en løsning med bruer og fyllinger fra Sør-Herøy via Brasøy og Austbø som aktuell.

Svært gledelig
Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy kommune sier at konklusjonen til Statens vegvesen er svært gledelig.

- Det er veldig bra at vi nå har fått Vegvesenet med på med på at det er fornuftig å satse på en fastlandsforbindelse. Dette er noe vi har arbeidet knallhardt for i lang tid, sier Jensen.

- Jeg har klokketro på dette prosjektet og mener at det kan være realistisk å få tunellen på plass mellom 2020 og 2030. Rapporten skal nå ut på høring og vi har en jobb å gjøre i forhold til å belyse blant annet næringsutviklingen i kommunen. Alle prognoser tilsier at vi får en formidabel vekst i produksjonen av laks i årene som kommer. I dag produserer Marine Harvest på Herøy for 2, 4 milliarder i året, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Viktig å stå sammen
Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug kommune har stor tro på prosjektet og uttaler til Helgelands Blad at han håper og tror HALD-kommunene kan stå sammen for å få realisert prosjektet.

- Ferge er ikke framtida. Så store prosjekt vil naturligvis medføre at noen vil få lengre kjørevei, men de får et bedre tilbud, bedre sikkerhet og de kan reise døgnet rundt, poengter ordføreren i Alstahaug i Helgelands Blad 11.-12. februar 2015.

Bakgrunn
Allerede i 2006 engasjerte kommunene Herøy, Alstahaug og Dønna konsulentselskapet Asplan Viak til å utrede fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstahaug. Det ble den gangen konkludert med at en tunell fra Dønna til Sandnessjøen til var det beste alternativet, men på grunn av en ekstrem dybde på nærmere 400 meter har man senere valgt å se bort fra dette alternativet.

I 2013 fikk 12 kommuner Fylkestinget i Nordland med på å be Statens Vegvesen om å utarbeide en KVU (konseptvalgsutredning) for framtidige samferdselsløsninger på Sør-Helgeland. I dette arbeidet er det sett på framtidige løsninger for hovedvegforbindelse mellom Sandnessjøen og Brønnøysund, og på hvordan Herøy og Dønna kan knyttes til fastlandsvegnettet. Dette arbeidet konkluderer nå med at det er fornuftig å bygge en tunell under Alstenfjorden fra Herøy.

Les hele konseptvalgsutredningen (KVU)
Trykk her